Ortaca Kenti Rekreasyon Alanlarının Mevcut Durumu ve Muğla Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Rekreasyon Alanlarına Yönelik Beklentileri

Öz Ortaca Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Muğla Đli Ortaca Kenti rekreasyon

Kaynakça

Anonim, 2003. Muğla Đli – Ortaca Đlçesi 1 / 1000 Ölçekli Uygulama Đmar Planı Revizyonu ve Đlavesi Açıklama Raporu, Ortaca Belediyesi, Ortaca.

Anonim, 2007. Ortaca Belediyesi Mevcut Park Listesi, Ortaca Belediyesi Fen Đsleri, Ortaca.

Anonim, 2008. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Ortaca Đlçesi 2007 Nüfus Sayımı Sonuçları, Ortaca Belediyesi

Bal, H., 2001. Bilimsel Arastırma Yöntem ve Teknikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 20 Fen Edebiyat Fakültesi, ISBN: 975–7929–41–7, Isparta, (289): 113–116.

Mansuroğlu, S. 2002. Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Özellikleri ve Dıs Mekan Rekreasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (2): 53 – 62.

McKenzie, T., Marshall, S., M.A., James F. Sallis, J., and Conway, T. 2000. Leisure-Time Physical Activity in School Environments: An Observational Study Using SOPLAY, Preventive Medicine. 70–77

Müderrisoğlu, H. Ve Uzun S. 2004. Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı:2, ISSN:1302 – 7085,108 -121.

Önder, S. 2003. Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Arastırma, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (32): 31 – 38.

Özkan, B.1983. Kıyı Rekreasyonu Değerlendirme Ölçütleri ve Bunlara Đliskin Yöntemin Kuzey Ege Kıyılarında Uygulanması Üzerinde Arastırmalar, Tubitak Doğa Tarım ve Ormancılık, 7 (1): Ankara.

Özkan, B. 2001. Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması ders notları Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bornova, Đzmir, 79

Salazar, S., Menendez, L. 2007. Estimating the non – market Benefits of an Urban Park; Does Proximity Matter?, Land Use Policy, (24): 296–305.

Uzun, S., Müderrisoğlu, H., Akıncı Kesim, Güniz, 2005. Kentsel Alanlardaki Parklarda Kullanıcı Memnuniyeti; Düzce Đnönü Parkı Örneği, Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 1 (2):111-124.

http://googleonearth.com , 23.11.2007

Kaynak Göster

APA Kılıçaslan, Ç . (2008). Ortaca Kenti Rekreasyon Alanlarının Mevcut Durumu ve Muğla Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Rekreasyon Alanlarına Yönelik Beklentileri . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 4 (1-2) , 3-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4829/290652