Türkiye’de Kurulan Rüzgâr Enerji Santralleri (RES) Peyzaj Onarım Çalışmalarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi: Osmaniye-Bahçe Rüzgâr Enerji Santrali

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgâr enerjisine ilgi, gün geçtikçe artmaktadır. Rüzgâr enerjisi küresel ölçekte su tüketimi, karbondioksit salınımı, ham madde ve tehlikeli atık gibi problemleri çözmeye katkı sağlarken; bölgesel ölçekte doğal ve kültürel peyzajı değiştirmekte ve estetik değerleri kesintiye uğratmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; rüzgâr enerjisinin doğal ve kültürel peyzaj özellikleri üzerindeki etkisinin araştırılması ve bu etkilerin peyzaj onarım tekniklerini kullanarak tamamen ortadan kaldırılması ya da minimum düzeye indirilmesidir. Çalışma alanı olarak belirlenen Osmaniye-Bahçe Rüzgâr Enerji Santrali, Osmaniye ilinin Bahçe ve Hasanbeyli ilçeleri arasındaki Gökçedağ’da yer almaktadır. Rüzgâr Enerji Santrali, toplamda 135 MW kurulu güç ile elektrik üretimi sağlayan 54 adet rüzgâr türbinine sahiptir. Çalışma alanı ile ilgili doğal ve kültürel peyzaj analizleri yapılarak alanın I. derece deprem bölgesinde; erozyon durumunun “şiddetli” ve “çok şiddetli” derecelerde yer aldığı belirlenmiştir. Farklı yükseklik ve eğim gruplarında yer alan rüzgâr türbinlerine erişimi sağlayan yol kenarlarında ve türbinlerin çevresinde şevler tespit edilmiştir. Çalışma alanının I. derece deprem bölgesinde ve “şiddetli”, “çok şiddetli” erozyon durumuna sahip olmasından dolayı, şev alanlarının olası etkilere açık hale geldiği ortaya konulmuştur. Bu etkileri ortadan kaldırmak amacıyla; Çalışma alanındaki tahribatlara yönelik peyzaj onarım önerileri geliştirilmiştir.

Founded In Turkey Wind Power Plant (WPP) Examination of Landscape Rehabilitation Works In terms of Landscape Arhitecture: Osmaniye-Bahçe Wind Power Plant

Wind energy is one of the renewable energy sources, the interest on wind energy is increasing day by day. While on a global scale the wind power stations contribute to solve problems such as water consumption, carbon dioxide emission, raw material, hazardous waste, on a regional scale it changes natural and cultural landscape and interrupts aesthetic values. In this study, it is investigated the effects of natural and cultural landscape features and these effects completely are abolished by using landscape rehabilitation techniques or they are reduced to minimum level. Osmaniye-Bahçe Wind Power Plant is designated as research area which is located Gökçe Mountain between the Bahçe and Hasanbeyli districts in Osmaniye. Wind power plant has total installed power of 135 MW with electricity generation that provides 54 wind turbines. In this study about natural and cultural landscape analysis in the research area are done. It is determined that the research area is at first- degree earthquake and erosion of state is located ‘Severe’ and ‘Very Severe’ degrees. Slopes emerge at the road edges and around turbines that provide to access wind turbine which takes at different heights and gradient groups. Because of first degree earthquake zone of the research area and having ‘Severe’, ‘Very Severe’ erosion state, it is demonstrated that slope areas become vulnerable to the possible potential impact. In order to eliminate these effects, landscape rehabilitation proposals are developed for the research area

Kaynakça

Akpınar, N. 2005. Madencilik Faaliyetleri Sonrası Onarım çalışmalarında Bitkilendirme Süreci. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 5-6 Mayıs, 159-164, Ankara,

Kaynak Göster

APA Çoban, A , Erol, U . (2015). Türkiye’de Kurulan Rüzgâr Enerji Santralleri (RES) Peyzaj Onarım Çalışmalarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi: Osmaniye-Bahçe Rüzgâr Enerji Santrali . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 11 (2) , 54-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/27442/288614