Dikey Tarım

Geleneksel tarım anlayışına farklı bir pencereden bakan, tarımsal üretimi kırsal alanlardan kentsel alanlara taşımayı hedefleyen dikey tarım, farklı materyaller ve sistemlerle tarım ürünlerinin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Kontrollü çevre tarım veya yapı entegre tarım adında şehir ortamında büyük ölçekli tarım yöntemi olan dikey tarım çalışmanın temelini oluşturmuş, yeni tarım teknikleri incelenmiştir. Bu çalışmada dikey tarımın tanımı, ortaya çıkış nedenleri, avantajları ve dikey tarım sistemleri incelenmiş, dikey tarımın sürdürülebilir tarımdaki yeri anlatılmak istenmiştir.

Vertical Farming

Vertical farming aiming to shift agricultural production from rural areas to urban and bringing a different approach to traditional farming in order to grow up agricultural products using different materials and systems. New agricultural technologies are examined and vertical farming has formed the basis of this study in the urban environment being a large scale agriculture method in the name of controlled environmental or building integrated agriculture. Definition, reasons and advantages of vertical farming are executed and the situation of it among sustainable farming is discussed herein.

Kaynakça

Backyard, 2007, Aquaponics Magazine For The Backyard Enthusiast, Issue 1,

Doğan, O. 2011, Türkiye’de Erozyon Sorunu Nedenleri ve Çözüm Önerileri, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Say.134, s.62-69,

Ertek, E. 2014, Yükselen Değer Tarım Arazileri, TSKB Ekonomik Araştırmalar, Temmuz,

Kerim M., Tırıl S., 2009, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Akuaponik Uygulamaları, Rize,

Megep, 2008, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Bahçecilik, Hidroponik Sistemler, Ankara,

Okur, A. 2015, Yalın Enstitü Derneği, Gelecek Ticari Kentsel Tarımda Mı?, Nisan,

Shrestha A., Dunn B., 2013, Hydroponics, Division of Agricultural Sciences and Natural Resources, Oklahoma State University,

Kaynak Göster

APA Bingöl, B . (2015). Dikey Tarım . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 11 (2) , 92-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/27442/288618