Peyzajı Karakterize Eden Doğal Bitki Kompozisyonları

Bir peyzajı diğer bir peyzajdan nitelik ve nicelik olarak farklı kılan ve kendine has bir özellik olarak tanımlanan peyzaj karakterinin belirlenmesinde en önemli peyzaj bileşenlerinden biri doğal bitki örtüsüdür. Türkiye sahip olduğu sucul habitatlardan, kurakçıl habitatlara, orman habitatlarından alpin alanlara kadar farklı vejetasyon birliktelikleri ile dünyanın önemli bir ekosistem merkezi olmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin fitocoğrafik bölgeler açısından önemli bir yere sahip olan Avrupa-Sibirya bölgesinin Kolşik alt bölgesinde yer almaktadır. Bölge içerisinde nemli dere vejetasyonları, kayalık habitatlar, farklı orman ekosistemleri ve alpin alanlar önemli bitki birlikteliklerini barındırmaktadır. Araştırma Doğu Karadeniz Bölgesi içerisinde bölgeyi temsil edebilecek nitelikteki alanlara sahip olan Trabzon ili Çaykara ilçesi sınırları içerinde yer alan dağlık alan yol koridorunda gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre vejetasyon yapısı alanın karakterize edilmesinde önemli bir doğal bitki birliktelikleri sunmuştur. Bir alanda yer alan farklı orman dokularını yine farklı bitki türleri karakterize etmiştir. Örneğin Picea orientalis L.’nin yer aldığı saf iğne yapraklı bir orman dokusunda egemen ve hakim tür yine Picea orientalis L. olurken bu türe Rhododendron ponticum L. türü alt katmanlarda eşlik etmektedir.

Native Plant Compositions Characterized Landscape

Natural vegetation is among the most important element of landscape character often defined as the distinct quantity or quality features making one landscape different from another. Turkey hosts numerous ecosystems of global importance ranging from aquatic and forests- habitats to arid and alpine lands. Phytogeographically northeastern region of Turkey is in the Colchic part of the Euro-Siberian flora area. There are important plant communities of riparian vegetation, rocky habitats, diverse forest ecosystems and alpine areas in this region. The study area located in Çaykara district of Trabzon province covers mountain road corridor with landscapes bearing characteristics of northeastern black sea region. Results of the field studies revealed that vegetation pattern has distinctive natural plant communities. Different forest patterns are characterized by different plant species. For instance Picea orientalis L. is the abundant and dominant tree of pure softwood stands accompanied by Rhododendron ponticum L. understory.

Kaynakça

Acar C. 1997. Trabzon ve Çevresinde Yetişen Doğal Bazı Yer Örtücü Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında Değerlendirilmeleri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon,

Acar C, Demirbaş E, Dinçer P ve Acar H. 2003. Anlamsal Farklılaşım Tekniğinin Bitki Kompozisyonu Örneklerinde Değerlendirilmesi, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 1,15-28,

Acar C. 2011. Bitkilendirme Tasarımı Ders Notları, KTÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü (Basılmamış) Trabzon.

Davis P H. 1965-85. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, I-IX., University Press, Edinburgh,

Davis P H, Mill R R ve Tan K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, X, Supplement, University Press, Edinburgh,

Diekelmann J ve Schuster R. 2002. Ntural Landscaping Designing With Native Plant Communities, The University of Wisconsin Press, Canada,

Eroğlu E. 2012. Dağlık Alan Yol Koridorlarında Peyzaj Karakterini Belirleyen Doğal Bitki Kompozisyonlarının Tanımlanması; Ataköy-Sultanmurat-Uzungöl Yol Güzergâhı Örneği, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı ABD, Doktora Tezi. Trabzon,

Eroğlu E. 2013. Bitki Tasarım Tekniği Ders Notları, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü (Basılmamış) Düzce,

Güner A, Özhatay N, Ekim T ve Başer K H C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegaen Islands, Vol. XI, Supplement – II, University Press, Edinburgh,

Kaynak Göster

APA Eroğlu, E . (2015). Peyzajı Karakterize Eden Doğal Bitki Kompozisyonları . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 11 (2) , 100-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/27442/288619