Sarıçam’da Koniklik ve Eğriliğin Randıman Üzerine Etkisi

Öz In this study; it is determined that quantitative yield have obtained with sawing of

Kaynakça

Berkel, A. 1970. Ağaç Malzeme Teknolojisi, 1. Cilt, Đstanbul Üniversitesi Yayın No:1448, Orman Fakültesi Yayın No:147, Đstanbul.

Bozkurt, Y. ve Erdin, N. 1998. Ticarette önemli yabancı ağaçlar, Đ.Ü. yayın no: 4024, F.B.E. yayın no: 12, Đstanbul

Fronius, K. 1982. Arbeiten und Anlage im Sägewerk, Bd.1. Der Rundholzplatz, DRW-Verlag, Stutgart-Germany.

Güngör, N.M. 2008. Türkiye’de Ahsap Kökenli Parke Endüstrisinin Teknolojik Yapısı, Fire-Verimlilik ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi, Đ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamıs Doktora Tezi, Đstanbul.

Gürsu, Đ. ve Öktem, E. 1975. Asli Ağaç Türlerimizin Bıçkı Sanayinde (Serit ve Katrak Testerelerde) Çap Kademelerine Göre Randımanlarının ve Artıkların Saptanmasına Đliskin Arastırmalar, Ormancılık Arastırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten No: 70, Ankara.

Kalıpsız, A. 1984. Dendrometri. Đ.Ü.yayın no: 3194, O.F.yayın no: 354, Đstanbul

Kantay, R. 2003. Kereste Endüstrisi, Đ.Ü. Orman Fakültesi, Basılmamıs Ders Notları.

Korkut, S. 2003. Kereste Üretiminde Optimizasyon Üzerine Arastırmalar, Đ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamıs Doktora Tezi.

Mistepe, M.U. 2000. Orman Ürünleri Sanayiinde Eğitim. Teknoloji ve Verimlilik Đliskileri, Laminart Dergisi, Sayı 5. 42-57.

Öktem, E. ve Sözen, R. 1996. Mese (Quercus spp.) ve Ladin (Picea orientalis L.)Tomruklarının Seritle Biçilmesinde Çap Kademelerine Göre Randıman ve Artıkların Belirlenmesi. Ormancılık Arastırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten No: 254, ISBN 975-7829-39-0, Ankara.

Özsahin, S. ve Çolakoğlu, G. 2002. Kereste Randımanı Hesaplamalarında Bilgisayar (PC) Kullanımı ve Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis) Odunundan Kereste Üretiminde Uygulanabilirliği, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, III. Cilt, Sayfa: 965-971, 15-18 Mayıs 2002. Artvin.

Sofuoğlu, S.D. 2001. Masif Ağaç Malzemenin Đslenmesinde Fire Oranlarının Belirlenmesi Üzerine Đncelemeler, Đstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamıs Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul.

TS EN 1310, 2001.Yuvarlak ve Biçilmis Yapacak Odun ( Kereste)-Özellikleri, Ölçme Metodları, Ankara

TS EN 1309-1, 2001. Yuvarlak ve Biçilmis Yapacak Odun (Kereste)- Boyutları Ölçme Metodu- Bölüm 1: Biçilmis Yapacak Odun (Kereste), Ankara

Yaltırık, F., Efe, A. 1994. Dendroloji Ders Kitabı. Đ.Ü.yayın no: 3836, O.F.yayın no: 431, Đstanbul

Kaynak Göster

APA Kantay, R , Ünsal, Ö , Müge Güngör, N , Çelik, M . (2008). Sarıçam’da Koniklik ve Eğriliğin Randıman Üzerine Etkisi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 4 (1-2) , 92-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4829/290712