Orman Ürünleri Sanayinde Sosyal Sorumluluk: Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu Örneği

Orman ürünleri sanayi sektörü için çevresel ilgilerin artmasının yanı sıra, sosyal sorumluluğun sosyalboyutunun önemi de giderek artmaya başlamıştır. Bu çalışmada, orman ürünleri sanayinde faaliyet gösterenişletmelerin çevreden ve özellikle de tüketicilerden, sosyal sorumluluk kapsamında karşılaştıkları talep vebeklentiler incelenmiştir. Araştırma, Türkiye’de faaliyette bulunan ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Büyük SanayiKuruluşları listesinde ilk 500 ve ikinci 500 içinde yer alan orman ürünleri sanayi işletmelerini kapsamaktadır.Katılımcılara göre sosyal sorumluluk kapsamında tüketicilerin beklentilerinin başında işletmelerde üretilenürünlerin sağlık, güvenlik ve standartlara uygun olarak üretilmesi ve kullanımının sağlanması gelmektedir.Orman ürünleri sanayi sektörü işletmeleri, çağdaş işletmecilik anlayışının ayrılmaz bir parçası haline gelensosyal sorumluluk konusunda daha bütüncül bir yaklaşım benimsemeye başlamalıdırlar.

Social Responsibility in Forest Product Industry: Case of Turkey’s Top 1000 Industrial Enterprises

Besides the growing environmental concerns, the social aspect of social responsibility has becomeincreasingly important for forest industry. This study explores the social responsibility demands andexpectations of forest products companies’ environment and especially those of consumers. The scope of studyis the forest products industry companies recorded in Turkey’s Top 500 and Second 500 Industrial Enterpriseslisted by The Istanbul Chamber of Industry (ISO). According to the consumers, foremost issues for socialresponsibility in forest products industry are the health, security and standardization for the production and useof products. Forest products companies should adopt more holistic approach to the social responsiveness whichis an indispensable part of the contemporary business notion.

Kaynakça

Ada N, 2010. Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Kavramlarına Bakış Açıları Hakkında Bir Araştırma. İzmir SMMMO Dayanışma Dergisi, Sayı:108, 7-14, İzmir.

Aktan C C, Börü D 2007. Kurumsal Sosyal Sorumluluk.11-36. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (Edt. C.C. Aktan), İGİAD Yayınları:4, İstanbul.

Bal J and Gundry J, 1999. Virtual Teaming in the Automotive Supply Chain Team Performance Management: An International Journal, 5 (6), 174-193.

Bass S 1998. Introducing Forest Certification, DG-VIII Forest Certification Advisory Group (FCAG), Forest Certification Briefing Note No 1.

Bayraktaroğlu, G., Özgen, Ö., 2008. Sosyal Sorumluluk Konusunda Tüketicilerin Beklentileri: Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Önceliklerin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 1, Erzurum.

Carroll, A.B., 1999. Corporate Social Responsibility-Evolution of a Definitional Construct, Business & Society, 38 (3), 268-295.

Durusoy, İ., 2002. Sertifikalandırma ve Türkiye Ormancılığında Gerekliliği, Olabilirliği, Uygulanması Sürecinde Karşılaşılması Muhtemel Darboğazların ve Fırsatların İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Eren, E., 1990. İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim, İÜ. İşletme Fakültesi Yayını, Cilt 1, İstanbul.

Gümüş, M., Öksüz, B., 2009. İtibar Sürecinde Kilit Rol: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi, Journal of Yasar University, 4(14), 2129-2150

Gürgen, H., 2008. Kurumsal İtibar Yönetimi ve Sosyal Sorumluluk, İstanbul Sanayi Odası, 7. Sanayi Kongresi Özet Kitabı, 3-4 Aralık, İstanbul.

Hum, S.H., ve Leow, L.H., 1996. Strategic Manufacturing Effectiveness; An Emprical Study Based on The Hayes-Wheelwright Framework, International Journal of Opertions andProduction Managements, 16 (4), 4-18.

Kiker, C.F. and Putz, F.E., 1997. Ecological Certification of Forest Products: Economic Challenges, Methodological and Ideological Options, Ecological Economics 20: 37-51.

Mouritsen, J., Ernst, J. and Jørgensen, A.M., 2000. Green Certification As a Managerial Technology, Scandinavian Journal of Management, 16:167-187.

Ozan Özmen, S., 2009. Kurumsal İmaj ve İtibarın Geliştirilmesinde Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Rolü: Küresel Isınma Üzerine Türkiye’den Bir Örnek “Doğa İçin Garanti Kampanyası”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkilerve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 251 s. İstanbul.

Panwar, R., 2008. Corporate Social Responsibility in the Forest Products Industry: an Issues Management Approach. PhD Dissertation, Oregon State University.

Panwar, R. and Hansen, E., 2008. Corporate Social Responsibility in Forestry, Unasylva, Vol. 230 No. 59, pp. 45-8.

Panwar, R., Rinne, T., Hansen, E. and Juslin, H., 2006. Corporate Responsibility, Forest Products Journal; 56 (2): 4-12.

Saltık Yaman, E., 2010. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışında Pazarlama Odaklılık ve Tüketici Üzerindeki Etkisine Yönelik Kadıköy İlçesinde Pilot Bir Araştırma, Kocaeli Üniver5sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 135 s. Kocaeli.

PriceWaterhouseCoopers 2007. Growth: Global Forest, Paper & Packaging Industry Survey.2007 Edition: Survey of 2006 Results. Availableat:http://www.pwc.com/en_GX/gx/forest-paper-packaging/pdf/global-fppsurvey2007_pwc.pdf

Vidal, N.G. and Kozak, R.A., 2008. The Recent Evolution of Corporate Responsibility Practices in the Forestry Sector, International Forestry Review Vol.10 (1).

Kaynak Göster

APA Gedik, T , Durusoy, İ . (2012). Orman Ürünleri Sanayinde Sosyal Sorumluluk: Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 8 (1) , 93-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4822/289481