Uşak Kenti Eski Tabakhane Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

Günümüzde kentsel arazi değerinin artması ve ortaya çıkan yeni kentsel mekan ihtiyaçları nedeniyle kent

A evaluatıon on Urban Regeneratıon Project ın the Old Tannery Regıon of Usak City

Nowadays, the old industrial areas in urban centers because of the increasing the value of urban land andthe emergence of new urban space needs sustainable plan requires decisions to be used again. Urbanregeneration, a new identity and character installs of socio-cultural, economic and physical aspects onabandoned, old urban areas. Usak City Old Tannery Region urban regeneration area, composed of the mostlypour down the skin businesses, empty and damaged factory buildings. An area is important in terms of proximityto the city center area but also important with the Dokuz Sele River around. Will be take urban regenerationproject, aims to creating guards of natural environment, integrated city, a new living area and socio-culturalcenter. In the study explained on urban regeneration project of Usak City Old Tannery Region planningprocesses and effects on the urban area.

Kaynakça

Bogenç Ç. 2009. Trabzon Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Örneğinin Kentsel Peyzaj Planlama Açısından Değerlendirilmesi, Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi, s. 153, Bartın.

Çepel N. 1998. Peyzaj Ekolojisi. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, s.84.

Demirsoy M S. 2006. Kentsel Dönüşüm Projelerinin Kent Kimliği Üzerindeki Etkisi (Lübnan-Beyrut-Solidere Kentsel Dönüşüm Projesi Örnek Alan İncelemesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Emür H, Onsekiz D. 2007. Kentsel Yaşam Kalitesi Bileşenleri Arasında Açık ve Yeşil Alanların Önemi Kayseri/Kocasinan İlçesi Park Alanları Analizi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), s.367-396.

Görgülü Z. 2005. Yeni Ama Yinelenen Gündem: Kentsel Dönüsüm”, Mimar.ist, 5 (17), s.44- 47.

Jefrrey P, Pounder J. 2000. Physical and Environmental Aspect. Urban Regeneration A Handbook, ed. Roberts vd., Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, s.86-108.

Özden P. 2001. Kentsel Yenileme Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine Düşünceler ve İstanbul Örneği. I.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:23-24; s.1-10, İstanbul.

Sönmez Ö İ. 2005. Kentsel Dönüşüm: Kentsel Dönüşüm Süreçlerinde Aktörler-Beklentiler- Riskler, Ege Mimarlık.

Şahin S Z. 2003. İmar Planı Değişiklikleri ve İmar Hakları Aracılığıyla Yanıltıcı (Pseudo) Kentsel Dönüşüm Senaryoları: Ankara Altındağ İlçesi Örneği, TMMOB Şehir Plancıları Odası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, s.89

Thomas S. 2003. A Glossary of Regeneration and Local Economic Development, Manchester: Local Economic Strategy Center.

Thorns D. 2004. Kentlerin Dönüşümü, Soyak Yayınları, İstanbul.

Tolga, H B. 2006. Endüstriyel Alanların Dönüşümü, Kentsel Mekana Etkileri: Beykoz Kundura ve Deri Fabrikası İçin Bir Dönüşüm Senaryosu, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Uşak Belediyesi. 2010. Uşak Eski Tabakhane Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Bölge Tanıtım Kataloğu.

Kaynak Göster

APA Koçan, N . (2012). Uşak Kenti Eski Tabakhane Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Üzerine Bir Değerlendirme . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 8 (1) , 84-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4822/289372