Orman Endüstri Mühendislerine Lisans Düzeyinde Verilen Eğitimin Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma (Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği)

Öz Bu çalışmada orman endüstri mühendislerine lisans düzeyinde verilen eğitim hem Abant İzzet Baysal Üniversitesi hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunları tarafından değerlendiriliştir. Değerlendirmeye 1999-2004 yılları arasında mezun olan orman endüstri mühendisleri dahil edilmiştir. Çalışma iki aşamada yapılmıştır. Birinci aşamada orman endüstri mühendislerine uygulanan anket ile verilen eğitimin yeterli olup olmadığı araştırılmıştır. Yetersizliklerin neler olduğu da bu kapsamda ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında iki üniversite orman endüstri mühendisliği öğretim üyelerine uygulanan anket ile eğitim kalitesinin iyileştirilmesi için nelerin yapılması gerektiği araştırılmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında katılımcıların çoğunun verilen eğitimi yetersiz bulduğu bulunmuştur. Yetersizlik nedeni olarak en önemli etkenin kitap-ders notu, dersle ilgili araçlar yetersiz olması faktörü olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

Akyüz,İ., Duran, A., Karakuş, B., Alıcı, Y., 2004. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Öğretim Üzerine Düşünceleri, V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Bildiriler Kitabı, 2. cilt, s. 48-52, Trabzon

Brindley, G., 1984. Needs Analysis and Objective Setting the Adult Migrant Education Program, Sydney: NSW Adult Migrant Education Service

Harcar, T., 1993. İşletme Fakültesi ve Bölümlerindeki Öğrencilerin Meslek Tercihleri, Fakülte ve Cinsiyet Faktörleri Açısından İlgi, İÜ İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 1, İstanbul

Kaya, U., Daştan, A., 2004, Türkiye’de Lisans Düzeyinde Verilen Muhasebe Eğitiminin Öğrenci - Öğretici ve Uygulayıcılar Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya

Lembo, J.M., 1971. Why Teachers Fail?, Columbus, Ohio: Charles E. Merill Publishing Co. A Bell and Howell Company

Türker, M.F., 2002. KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Demografik Özelliklerinin Araştırılması, KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 98.113.001.6 Kod Nolu Projesi Sonuç Raporu, ss. 126, Trabzon

Yıldız, Ü.C., 2004. Orman Endüstri Mühendisliği Eğitim/Öğretim Programına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, KTÜ Orman Fakültesi Seminerler Serisi: 8, Trabzon

URL 1. http://bof.karaelmas.edu.tr/oren/index1_dosyalar/page0041.htm

Kaynak Göster

APA Gedik, T , Batu, C , Cemil Akyüz, K . (2006). Orman Endüstri Mühendislerine Lisans Düzeyinde Verilen Eğitimin Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma (Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği) . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 2 (2) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4832/291042