Orman Alanlarında Daraltma ve Düzce Örneği

Öz Devlet ormanlarını henüz tam olarak kayıt altına almayı başaramadığından orman alanları tam anlamıyla korunamamaktadır. 1920’den 2005 yılına kadar ormancılıkla ilgili 30’un üzerinde yasa çıkarılmıştır. 6831 sayılı Orman yasası bugüne kadar 20 kez değiştirilmiştir. Yasal düzenlemeler sonucu 500 bin hektara yakın alan orman kadastro komisyonlarınca orman rejimi dışına çıkarılmıştır.

Kaynakça

Atasoy, M. ve Bıyık, C., 2005. Türkiye kadastrosunun yeniden yapılmasında orman mülkiyet sorunlarının çözümüne bir yaklaşım: Doğu Karadeniz Bölgesi örneği. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı I. Çevre ve Ormancılık Şurası “Tebliğler”. 2. cilt sayfa 640-649. Mart 2005 Antalya.

Atbaşoğlu, F. 2005. Orman Sınırları Dışına Çıkarma: 2/B Faciası. Orman ve Av (1): 25-28Avcıoğlu, D. 1979. Türkiye’nin Düzeni. Dün-Bugün-Yarın. İkinci Kitap. Tekin Yayınevi. Onikinci Basım. İstanbul.

Ayanoğlu, S. 2005. Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanların Değerlendirilmesi Konusunda Karşılaşılan Hukuksal Sorunlar. Orman ve Av (1): 29-39.

Ayanoğlu, S. 2005. Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanların Değerlendirilmesi Sorunu. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 1. Çevre ve Ormancılık Şurası “Tebliğler” 2. Cilt Sayfa: 654-666. Mart 2005. Antalya.

Ayaz, H. ve Gümüş, C. 2005. Orman kadastro Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Çevre ve Orman Bakanlığı I. Çevre ve Ormancılık Şurası “Tebliğler”. 2. cilt sayfa 632-639. Mart 2005 Antalya.

Çağlar, Y., 2005. “2B” yi Tartışmak. Orman ve Av 1: 40-47.

Düzce Tarım Master Planı, 2002. Ankara 2002

Düzce Valiliği, 2006. http:// www.duzce. gov.tr.

Geray, U. 2005. “2B” Alanları Nasıl Belirlenebilir ve Değerlendirilebilir? Orman ve Av 1: 53-56.

Gökçe, O. 2005. Çevre – Orman – Tarım ve Halk İlişkilerinin Dinamikleri. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 1. Çevre ve Ormancılık Şurası “Tebliğler” 4. Cilt Sayfa: 1567-1574. Mart 2005. Antalya.

Günay, T. 2003. Ormancılığımızın Tarihçesine Kısa Bir Bakış. Tarım ORKAM-SEN Yayını. I. Baskı. Form Ofset, Ankara.

Günay, T. 2005. Orman Arazilerinin Satışı Konusu. Orman ve Av 1: 60-70.

Kimmins, J.P. 1997. Forest Ecology. A Foundation for Sustainable Management. Prentice Hall, New Jersey.

Köse, S. 2005. Orman Kadastrosu ve Mülkiyetten Doğan Sorunlar ve Çözümleri. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 1. Çevre ve Ormancılık Şurası “Tebliğler” 2. Cilt Sayfa: 650-653. Mart 2005. Antalya.

Montgolfier, J. D. VD. 2005. Akdeniz Orman Alanları Bugünkü Durum ve Gelecekte Beklenenler. Çeviren Aydan Alanay. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü. Çeşitli Yayın No:4

Nasırlı, C. 2005. Ormancılığımız ve Orman Köy İlişkileri. Orman ve Av. (2):26-34.

Öksüz, H. 2004. Kadastro Kanunu, Orman Kanunu, Mera Kanunu. Kanun Metinleri Dizisi 13. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Özdönmez, M., İstanbullu, T., Akesen, A. ve Ekizoğlu, a. 1996. Ormancılık Politikası. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul.

Selçuk, H. 2005. Cumhuriyet Dönemi Başlangıcında Ormancılığımız. Orman ve Av (2). 35-37

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2001. Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş yıllık Kalkınma Planı (2001-2005). Ankara, Türkiye.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2004. Türkiye Ulusal Ormancılık Programı 2004-2023. Yayın No: 266.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2006. 2 B Gerçeği. http:// www.cevreorman. gov.tr /site_03.asp.

Thırgood, J.V. 1981. Man and The Mediterranean Forest. A History of Resource Depletion. Academic Press, London.

Tolunay, A. ve Korkmaz, M. 2005. Orman Köylülerinin Orman Kaynaklarından Yararlanma Haklarının Tarihsel Gelişimi, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 1. Çevre ve Ormancılık Şurası “Tebliğler” 4. Cilt Sayfa: 1559-1566. Mart 2005. Antalya.

Türkiye Ormancılar Derneği, 1994. Ormancılığımızda Özelleştirme Paneli 5 Ocak, , OMO Ankara Şubesi.

Türkiye Ormancılar Derneği, 2005. Yeşil Kitap Orman Davamız. Genç Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. 2. Baskı. Mayıs 2005. Ankara.

Yeni Anayasa. 1982. Gül Matbaası, İstanbul.

Yıldız, O., Esen, D. and Sargıncı, M. 2006 Forestland Clearing and Its Effects on Soil Macro-Nutrients in Northern Black Sea Region of Turkey. Journal of Balkan Ecology. 9(2): 175-182.

Kaynak Göster

APA Bal Yıldız, Ş , Duru, M . (2006). Orman Alanlarında Daraltma ve Düzce Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 2 (2) , 82-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4832/291068