Girişimcinin Özellikleri Ve Ekonomideki Önemi

Öz Yenilik ve yaratıcılığın kaynağı olan girişimcilik global ekonomide hızla önemini artırmaktadır. Ülke ekonomileri incelendiğinde girişimciliğin sosyal ve politik yararlarının daha belirgin bir şekilde ortaya çıktığı görülmektedir. Bu nedenle girişimciliğin tanınması ve teşvik edilmesi önem arz etmektedir.

Kaynakça

Akat, İ. ve ark. 1994. İşletme Yönetimi, Beta Basım Yayın Dağıtım AŞ, yayın No: 496, İstanbul

Alpagun, O. 1998, İşletme Bilimine Giriş, Derya Kitabevi, Trabzon

Anonim, 2006. http://www.canaktan.org/yonetim/kobi/girisimcilik-teorisi/girisimcilik-onemi.htm

Anonim, 2006. http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=2867

Anonim, 2006. http://www.baltas-baltas.com/web/makaleler/ck_5.htm

Dinçer, Ö. ve Fidan, Y. 2000, işletme Yönetimine Giriş, Beta Basım Yayın Dağıtım AŞ, yayın No: 660, İstanbul

DPT, 2004,Sanayi Gelişme Stratejileri ve Rekabet Gücünün Artırılması Çalışma Grubu Raporu,İktisat Kongresi, http://www.tik2004.org.tr/

Mucuk, İ. 2003, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, yayın No: 80, İstanbul

Müftüoğlu, T. ve ark. 2005, Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, yayın No: 1567, Eskişehir

Onal, G. 1995, Temel İşletmecilik Bilgisi, Türkmen Kitabevi, yayın No: 66, İstanbul

Şimşek, Ş. 1999, İşletme Bilimine Giriş, Nobel yayın Dağıtım, yayın No: 54, Ankara

Kaynak Göster

APA Bekâr, İ , Sevim Korkut, D . (2006). Girişimcinin Özellikleri Ve Ekonomideki Önemi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 2 (2) , 116-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4832/291080