Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Bu çalışmada, masif ağaç malzeme ve tabakalı kaplama kerestenin vida tutma direnci TS EN 13446’ya göre belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Denemeler masif ağaç malzemelerde teğet yüzeylerde ve radyal yüzeylerde yapılmıştır. Tabakalı kaplama kerestelerde ise üst yüzeyde ve yan yüzeyde yapılmıştır. Tabakalı kaplama keresteler kayın ve kavak soyma kaplamalarından, fenol formaldehit tutkalı kullanılarak üretilmiştir. Test örneklerinin yarısı hava kurusu hale diğer yarısı ise su ile doygun hale getirildikten sonra test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; masif ağaç malzemelerin teğet yüzeylerde vida tutma direncinin radyal yüzeylerden yüksek olduğu belirlenmiştir. En yüksek vida tutma direnci masif kayın da teğet yüzeyde ölçülmüştür. Kavaktan elde edilen tabakalı kaplama kerestenin vida tutma direnci masif kavaktan daha yüksek ölçülmüştür. Ancak, kayından elde edilen masif ağaç malzemenin vida tutma direnci kayından elde edilen tabakalı kaplama keresteye göre daha yüksek ölçülmüştür. Ayrıca su ile doygun hale getirilen örneklerin tamamının vida tutma direnci hava kurusu örneklerden daha düşük ölçülmüştür.

A Comparative Study on Screw Withdrawal Strength of Solid Wood Material and Laminated Veneer Lumber

In this study, screw withdrawal strength of solid wood material and laminated veneer lumber were determined according to TS EN 13446. Experiments were made on tangential surface and radial surface of solid wood material. Experiments were made on flatwise and edgewise directions of laminated veneer lumber. LVLs were produced from poplar and beech rotary peeled veneers using phenol formaldehyde adhesive. A half of the test samples were tested in air dried condition, and other half were tested after saturated with water. According to obtained findings, it was determined that screw withdrawal strength of the tangential surface of the solid wood materials was higher than that of radial surface. The highest screw withdrawal strength was measured on tangential surface of the beech solid wood material. The strength of laminated veneer lumber produced from poplar was higher than that of solid poplar. However, the strength of laminated veneer lumber produced from beech was lower than that of solid beech wood. In addition, the strength of all samples which were saturated with water was determined lower than that of air dried samples.

Kaynakça

Bal B C, 2011. Okaliptüs grandis (Eucalyptus grandis W. Hill ex maiden) odununun fiziksel ve mekanik özellikleri ve lamine ağaç malzeme üretiminde kullanılması üzerine araştırmalar, Doktora tezi, KSÜ, FBE, Kahramanmaraş.

Bal B C and Bektaş İ. 2012. The effects of wood species, load direction, and adhesives on bending properties of laminated veneer lumber, Bioresources 7 (3): 3104-3112.

Bao F, Fu F, Choong T and Hse C. 2001. Contribution factor of wood properties of three poplar clones to strength of laminated veneer lumber, Wood and Fiber Science, 33 (3):345-352.

Bozkurt Y ve Erdin N. 1997. Ağaç Teknolojisi Ders Kitabı, İ.Ü. Orman Fakültesi, Yayın no: 445, S: 1, İstanbul.

Bozkurt Y ve Göker Y. 1996. Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi, İÜ, Orman Fakültesi Yayınları, Üniversite Yayın No:3944, İstanbul.

Burdurlu E, Kılıç M, İlce A C and Uzunkavak O. 2007. The effects of ply organization and loading direction on bending strength and modulus of elasticity in laminated veneer lumber (LVL) obtained from beech (Fagus orientalis L.) and Lombardy poplar (Populus nigra L.), Construction and Building Materials 21: 1720–1725.

Çelebi G and Kılıc M. 2007. Nail and screw withdrawal strength of laminated veneer lumber made up hardwood and softwood layers, Construction and Building Materials, 21 (2007): 894–900

Çolak S, Çolakoğlu G and Aydın I. 2007. Effects of logs steaming, veneer drying and aging on the mechanical properties of laminated veneer lumber (LVL), Build and Environ 42, 93-98.

Efe H, Kasal A, Dizel T and Arslan A R. 2009. Masif ve lamine ağaç malzemelerin (LAM) Alyan vida tutma mukavemeti, Kastamonu Ün. Orman Fak. Dergisi, 9 (2):95-105.

Erdil Y Z, Kasal A, Zhang J, Efe H and Dizel T. 2009. Comparison mechanical properties of solid wood and laminated veneer lumber fabricated from Turkish beech, Scots pine, and Lombardy poplar, For. Prod. J. 59(6), 55-60.

Keskin, H 2001. Lamine Masif Ağaç Malzemelerin Teknolojik Özellikleri ve Ağaç İşleri Endüstrisinde Kullanım İmkanları, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kurt, R 2010. Suitability of three hybrid poplar clones for laminated veneer lumber manufacturing using melamine urea formaldehyde adhesive, Bioresources, 5(3), 1868-1878.

Malkoçoğlu, A 1994. Doğu Kayını (Fagus Orientalis L.) Odununun Teknolojik Özellikleri, , Karadeniz Teknik

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon.

Neuvonen E, Salminen M and Heiskanen J. 1998. Laminated Veneer Lumber, Wood Based Panels Technology, Department of Forest Products Marketing.

Risbrudt, C D 2005. Wood and society. Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites, P:52.

Shukla S R and Kamdem P D. 2009. Properties of laboratory made yellow poplar (Liriodendron Tulipifera) laminated veneer lumber: effect of the adhesives, Eur. Journal. Wood Product 67: 397–405.

Tenorio C, Moya R and Munoz F. 2011. Comparative study on physical and mechanical properties of laminated veneer lumber and plywood panels made of wood from fast-growing Gmelina Arborea trees, The Japan Wood Research Society, 57:134-139

TS 2471, 1976, Odunda fiziksel ve mekaniksel deneyler için rutubet miktarı tayini, TSE, Ankara.

TS 2472, 1976. Odunda fiziksel ve mekaniksel deneyler için birim hacim ağırlığı tayini, TSE, Ankara.

TS EN 13446, 2005, Ahşap esaslı levhalar-Bağlayıcıların geri çıkma kapasitesinin tayini, TSE- Ankara.

Ünsal, Ö 1998. Buharlanmış ve Buharlanmamış Kayın (Fagus Orientalis L.) Odununun Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Bal, B , Özdemir, F , Altuntaş, E . (2013). Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 9 (2) , 14-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4819/288767