Hidro Elektrik Santraller (Hes) ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (Çed) Düzce Örneği

Öz n our country, the basic sources of energy used in the production of coal, oil, natural gas and

Kaynakça

Anonim, 2011a. Hidroelektrik santral projeleri. Devlet Su İşleri Web sayfası, http://www.dsi.gov.tr/skatablo/Tablo1.htm, (Erişim tarihi: 04.02.2011)

Anonim, 2011b. Tüzel Kişiler Tarafından Geliştirilen Hidroelektrik Santral Projeleri Listesi http://www.dsi.gov.tr/skatablo/Tablo3.htm, (Erişim tarihi: 04.02.2011)

Ak, O, Aksungur M, Özdemir A. 2009. Doğal Alabalık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yetiştiricilik Koruma ve Balıklandırma, Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerinde ÇED Süreci. Trabzon.

Akkaya, U, Gültekin, AB, Dikmen, ÇB, Durmuş G 2009. Baraj ve Hidroelektrik santrallerin (HES) Çevresel Etkilerinin Analizi: Ilısu Barajı örneği. 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09). Karabük.

Akpınar, E 2005. Nehir Tipi Santrallerin Türkiye’nin Hidroelektrik Üretimindeki Yeri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt : (7), Sayı: (2), Yıl : 2005. Erzincan.

Aksoy, N, Koçer, N, Aslan, S 2010. The endemic plants of Düzce and their Conservation Status. XII Optima Meeting, 22-26 March, Antalya-Turkey. ÇOB, 2006. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Rehberi, Barajlar ve Hidroelektrik Santraller. ÇED Sektörel Rehberleri. TC Çevre ve Orman Bakanlığı. Ankara.

DVİÇOM, 2009. Düzce Valiliği İl Çevre Orman Müdürlüğü.730-1703 sayı 10.07.2009 tarihli yazısı. Düzce.

Fakıoğlu, S, Kağnıcıoğlu, N 2009. Doğu Karadeniz ve Coruh Havzalarının Hidroelektrik Enerji Uretimi Acısından Değerlendirilmesi. Doğu Karadeniz Bölgesi Hidroelektrik Enerji Potansiyeli ve Bunun Ülke Enerji Politikalarındaki Yeri. Trabzon.

Munsuz, N, Ünver, İ, Çaycı, G 1999. Türkiye Suları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü. Yayın no: 1505, Ders kitabı: 459. Ankara.

Oğuz, S 2008. Yenilenebilir Enerji Küçük Hidroelektrik Santraller. VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008. İstanbul.

Öztürk, T 2009. Çoruh Havzası Su Kaynaklarını Geliştirme Projelerinin Çevresel Etkileri. TMMOB Su Politikaları Kongresi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. ISBN No: 978-9944-89-512-5. Ankara.

Satılmış, M 2009. Baraj ve Hidroelektrik Santrallerin Çevresel Etki Değerlendirmesi. Doğu Karadeniz Bölgesi Hidrolektrik Enerji Potyansiyeli ve Bunun Ülke Enerji Politikalarındaki Yeri. Trabzon.

Uzun. O Gültekin P, 2010. Düzce Uğursuyu ve Aksu Havzaları Ekoturizm Potansiyeli ve Bazı Arazi Kullanım Kararları Arasındaki Etkileşimler. Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi. Açılımlar: Planlama, Tasarım, Onarım, Yönetim. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Kuşadası.

Yücel, M 2001. Çevresel Etki Değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Baki Kitabevi. Adana.

Kaynak Göster

APA Uzun, O . (2011). Hidro Elektrik Santraller (Hes) ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (Çed) Düzce Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 7 (2) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/29806/320529