Hasanlar Baraj Gölü (Düzce) ve Çevresinin Florası

Öz Çalışma, Hasanlar Baraj Gölü çevresinin florasını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Hasanlar

Kaynakça

Acartürk, R., 1996: Şifalı Bitkiler Flora ve Sağlığımız, OVAK Yayınları, No: 1, Ankara. Akman Y., Yurdakulol, E., 1981: Semen (Bolu) Dağı Florasının İncelenmesi, (İngilizce: Contibutions the Flora of Semen Mountains (Bolu) A.Ü. Fen Fakültesi, Seri C, Sayı 24- Ankara.

Aksoy, N., 2001: Karakiriş Dağı (Seben-Nallıhan) Florası, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı,Orman Botaniği Programı Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof.Dr.Gökhan ELİÇİN), İstanbul.

Aksoy, N., 2006: Elmacık Dağı ( Düzce ) Vejetasyonu, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Botaniği Doktora Programı, Doktora Tezi (Danışman: Prof. Dr. Asuman EFE) Anonim, 1986-1995: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Bölgesi Amenajman Planı

Anonim, 2006: Düzce İl Çevre Durum Raporu, Düzce Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Düzce.

Anonim, 2007: Sultan Sazlığı Bitkileri, T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi, Kayseri.

Anonim, 2008-a: Türkiye Fiziki Haritası, Düzce İl Haritası, Gürbüz Yayınları (http://www.gurbuz.com.tr/)

Anonim, 2008-b: Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri, T. C. Tarım ve köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.

Avcı, M., 2005: “Çeşitlilik ve Endemizm Açısından Türkiye’nin Bitki Örtüsü” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı:13, 27-55. s., İstanbul

Baytop, A., 1998: İngilizce-Türkçe Botanik Kilavuzu, Üniversite Yayın No: 4058, Eczacilik Fak. Yayın No: 70, İstanbul.

Baytop, T., 1994: Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları No:578, Ankara.

Cronquıst,A., 1968: The Evolution and Classification of Flowering Plants, Thomas Nelson Ltd, London and Edinburg.

Davıs, P. H. ( ed. ), 1965-1988: Flora of Turkey and the East Aegean Islands , Volume: 1-9, Edinburg University Press, Edinburg.

Davıs, P.H., 1971: Distrubition Patterns in with Particular Reference to Endemism, Plant Life and South-West Asia ( Davis, P.H., Harper, P.C., Hedge, I.,C.( eds). Published by The Botanical Society of Edinburgh-Aberdeen-Great Britain.

Davıs, P. H. , Mll, R. R., Tan, K. ( ed. ), 1988: Flora of Turkey and the East Aegean Islands , Volume: 10 (Supplement ), Edinburg University Press, Edinburg. Doner, J., 1985: Verbreitungskarten Zu P. H. Davis “ Flora of Turkey 1-8 & 9”- Linz.

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H.,Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N., 2000: Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, TTKD&YYÜ No:18- Ankara.

Ellenberg, H., Mueller, D. Domboıs, 1965, Separatdruck aus Ber. Geobot. Inst. ETH, Stiftg Rübel, Zürich.

Erik, S., Akaydın, G. ve Göktaş, A., 1998: Başkentin Doğal Bitkileri Ankara Valiliği Çevre Vakfı Başkanlığı- Ankara.

Görcelioğlu, E., Günay, T., Karagül, R., Aksoy, N., Başaran. M.A., 1999: 19-21 Mayıs 1998 Batı Karadeniz Seli Nedenleri, Alınmasi Gerekli Önlemler ve Öneriler ( Bilim Kurulu Raporu), TMMOB Orman Mühendisleri Odası Yayın No:2, Temmuz 1999, Ankara.

Güner, A. Özhatay, N., Ekim, T.,Başer, K.H.C., (ed), 2000: Flora of Turkey and the East Aegean Islands , Volume:11(Supp. 2) Edinburgh University Press, Edinburgh. Harita Genel Komutanlığı, 1946: 1/500 000 Ölçekli Zonguldak Topoğrafik Haritası, Ankara.

İkinci, N., 2000: The Flora of Gölcük Area (Bolu), MSc Thesis, A.İ.B.U. Department of Biology, March 2000, Bolu. 120 p.

Karagül, R. 1998. Düzce Havzasında Yanlış Arazi Kullanımı ve Orman Azalmasının Etkileri, Sosyo-Ekonomik Değişim Sürecinde Bolu Yayla ve Ormanları Sempozyumu, Sayfa 81–95, ISBN: 975–93611–2–4, 7–9 Mayıs, Bolu.

Kılınç, M., Kutbay, H. G., Yalçın, E., Bilgin, A, 2006: Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Uygulamaları, Palme Yayıncılık, Ankara

Koca, A. 2003: Akçakoca (Düzce) İlçesinin Florası ve Etnobotanik Özellikleri, H. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Şinasi Yıldırımlı), Basılmamış.

Koyuncu, M., 2006: “Doğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Geofitler”, XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Program ve Bildiri Özetleri, 30. s., Erzurum.

Kreutz, C.A.J., 1998: Die Orchideen Der Türkei, Publisher: C.A.J. Kreutz & B.J. Seckel in Nederland.

Kreutz, C.A.J., 2003: Feldführer der Türkischen Orchideen, Deutsch. Kurt, 2007: Ropörtaj, “Tüyler Ürperten Isınma Senaryosu”,http://www.haber7.com/haber/20070327/Tüyler-urperten-isinma-senaryosu.php

Lıppert/Podlech, 1989: GU Natur-führer Pflanzen der Mittelmeer Küsten, ISBN 3-7742- 3447-7.

Mta, 1964: Türkiye/Zonguldak Jeoloji Haritası, Ankara.

Özhatay, N., Byfıeld, A., Atay, S., 2003: Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları, WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul.

Özhatay, N., Keskin, M., 2007: Ömerli Havzası’nın Doğal Bitkileri, İstanbul.

Güneş Özkan N. and Aksoy, N. 2010. Plant Diversity in Hasanlar Dam Lake (DÜZCE) and Its Surroundings (poster). XIII Optima Meeting. March 22-26 2010, Antalya, Türkiye

Güneş Özkan, N., Aksoy, N. 2011. Hasanlar Baraj Gölü’nün (Düzce) Geofit Bitkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu Bildiri Kitabı, syf: 212, Düzce (Poster bildiri)

Özyuvacı, N. 1999: Meteoroloji ve Klimatoloji, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Fakülte Yayın No: 460, İstanbul.

Polunın, O., 1969: Flowers of Europe, London-Oxford Universty Press, New York, Toronto.

Rose, F. 1981: The Wild Flower Key British Isles-N.W. Europe, England.

Rothmaler, W., 1991: Exkursionflora, Volk und Wissen Verlag GmbH Berlin.

Sazak, S., 1997: Bolu-Akçakoca Kaplandede Dağı Florasının İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı,Orman Botaniği Programı Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof.Dr.Asuman EFE), İstanbul. Basılmamış.

Schonfelder, P. & Schonfelder, I., 1990: Was Blühtam Mittelmeer?, ISBN 3-440-05790-9. Seçmen, Ö. & Leblebici, E., 1996: Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları No:158-İzmir

Seçmen,Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L., Leblebici, E. 1998: Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:116, İzmir.

Tekin, E., 2005: Türkiye’nin En Güzel Yaban Çiçekleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Uluocak, N. 1984: Toprak Koruması ve Yem Niteliği Bakımından Türkiye’nin Önemli Doğal Otlak Bitkileri-II. Baklagiller, İstanbul.

Yaltırık, F., Efe, A., 1996: Otsu Bitkiler Sistematiği, Üniversite Yayın No: 3940 Orman Fakültesi Yayın No: 10, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Özkan, N , Aksoy, N . (2011). Hasanlar Baraj Gölü (Düzce) ve Çevresinin Florası . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 7 (2) , 39-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/29806/320532