Hasanlar Barajı (Düzce-Yığılca) ve Çevresinin Ballı Bitkileri

Bu çalışmada, Düzce-Yığılca yöresi civarında bal arısının (Apis mellifera L.) yararlanabilme potansiyeli bulunan ballı bitkiler sunulmuştur. Çalışma kapsamında Hasanlar Barajı (Düzce-Yığılca)’nın ballı bitkilerinin belirlenmesi, tanıtılması ve arıcılığa uygun alanların floristik zenginliğini ortaya konulması amaçlanmıştır. Alanda gerçekleştirilmiş olan flora çalışması sonucunda 537 takson belirlenmiştir. Bu taksonlar arasından nektar ve polen içeren bitkiler konuyla ilgili çalışmalar incelenerek tespit edilmiştir. Flora listesinin incelenmesi sonucunda 59 familyaya ait 207 taksonun, bal arısının yararlanma potansiyeli olan polen ve nektar özelliklerine sahip ballı bitki olduğu belirlenmiştir. Daha sonra ballı bitkilerin Latince ve Türkçe adları, yetiştikleri ortamlar, çiçeklenme süreleri ve arı tarafından kullanılan ürünleri (polen, nektar) verilmiştir. Alanın genel florasının %38’inin nektar ve polen içeren bitkiler olduğu saptanmıştır. Bu taksonlara bakıldığında 141 taksonun hem nektar hem de polen, 25’inin polen ve 26’sının nektar içerdiği tespit edilmiştir.

Melliferous Plants of Hasanlar Dam (Duzce-Yigilca) and Surroundings

In this study, melliferous plants that can be used by the honey bees (Apis mellifera L.) were presented in Düzce-Yığılca region. The aims of this study are to determine and introduce melliferous plants of Hasanlar Dam (Yığılca-Düzce) and reveal the floristic diversity of suitable areas for beekeeping. As a result of flora survey, 537 taxa were determined in the region. Nectar and pollen containing plants among the plants were defined from the relevant literature review. From the investigation of the flora, 207 taxa belonging to 59 families were identified as melliferous plants which have potential to be used by bees for their pollen and nectar. Then each plant were described with their Latin and Turkish names, habitats, florescence times and products (nectar, pollen). It was determined that 38% of general flora in the field were melliferous plants that including nectar and pollen. It has been found that 140 taxa contain both nectar and pollen, 25 taxa contain pollen and 24 taxa contain nectar. Fabaceae family was at the first place with 34 taxa (16%) according to distribution of taxa. It was followed by Asteraceae with 22 taxa (11%),  Rosaceae with 21 taxa (10%) and Labiatae with 18 taxa (9%).The plant life forms of Raunkiaer system are as follows: 77 taxa (37%) Hemicryptophytes, 60 taxa (29%) Phanerophytes, 53 taxa (26%) Therophytes, 11 taxa (5%) Chamaephytes and 5 taxa (2%) Geophytes.

Kaynakça

Anonim2015a.http://www.fao.org/forestry/30290-030a9b2e8b2f81084007140f30e38d230.pdf

Anonim2015b.http://www.beyazkovan.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=168&Itemid=142

Anonim 2015c. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21822

Anonim 2015d. http://en.wikipedia.org/wiki/Melliferous_flower

Anonim 2016. http://www.okrangelandswest.okstate.edu/files/wildlife%20pdfs/EPP-7155.pdf (Mulder, P., Nectar and Pollen Plants of Oklahoma, Oklahoma Cooperative Extension Service EPP-7155).

Anonim. 1986-1995. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Bölgesi Amenajman Planı

Atik, A. D., Öztekin, M., Erkoç, F. 2010. Biyoçeşitlilik ve Türkiye’deki Endemik Bitkilere Örnekler. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (1): 219-240

Bakan, A., 2009. Balın Gizemi. Bilim ve Teknik, Yıldız Takımı eki Sayı:10: 8-11

Baydar, H. ve F. Gürel. 1998. Antalya Doğal Florasında Bal Arısı (Apis mellifera)’nın Polen Toplama Aktivitesi, Polen Tercihi ve Farklı Polen Tiplerinin Morfolojik ve Kalite Özellikleri. Tr. J. of Agriculture and Forestry 22: 475– 482

Kaynak Göster

APA Güneş Özkan, N , Aksoy, N , Değermenci, A . (2016). Hasanlar Barajı (Düzce-Yığılca) ve Çevresinin Ballı Bitkileri . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (2) , 44-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/26809/288318

1707 1742

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Mikoriza Uygulamasının Karaçam (Pinus nigra) Fidanlarının Morfolojik Özelliklerine Etkisi

Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Şükrü Teoman GÜNER, Aysun PEKŞEN, Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR

Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası İstatistiklerine Genel Bir Bakış

Kadri Cemil AKYÜZ, İlker AKYÜZ, Turan TUGAY, Tarık GEDİK

Doğal ve Plantasyonda Yetişen Kızılağaç (Alnus glutinosa L. Gaertner) Odunlarının Yıllık Halka Genişliği ve Lif Boyutlarının Radyal Değişimi

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Orman Ürünleri Endüstrisi Yöneticilerinin Ekonomi Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği

Hasan SERİN, Yunus ŞAHİN, Muhammet DURGUN

Sinop Yöresi Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Meşcerelerinde Kalın Kök Biyokütlesi ile Yetişme Ortamı ve Meşcere Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Ali Kemal ÖZBAYRAM, Engin GÜVENDİ

Orman Köylerinde Ekoturizm Planlama Sürecinde Turistlerin Rolü: Kıyıköy Örneği

Tuğba KİPER, Osman UZUN, Gülen ÖZDEMİR, Tuğba ÜSTÜN TOPAL

Türkiye’de Ahşap Donatı Elemanı Üretiminin Değerlendirilmesi

Aybike Ayfer KARADAĞ, Derya Sevim KORKUT, Süleyman KORKUT, Pınar KÖYLÜ, Güniz AKINCI KESİM

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde Görsel Peyzaj Kalitesinin Değerlendirilmesi

Sertaç KAYA, Huriye BAŞAR, Tuğba CAN, Haldun MÜDERRİSOĞLU

Tarihi Nitelik Taşıyan Kentsel Bir Alanda Bitkisel Çeşitliliğin Floristik ve Estetik Açıdan İrdelenmesi

Engin EROĞLU, Sertaç KAYA, Züleyha ÖZÇELİK

Çeşitli Çam Türlerinin Tohum Çimlenmesinde Metsulfuron Metil Fitotoksisitesi

Ceren DAĞLAR, Derya EŞEN, Bilal ÇETİN