Orman Köylerinde Ekoturizm Planlama Sürecinde Turistlerin Rolü: Kıyıköy Örneği

Ekoturizm planlama sürecinde en önemli aktör gruplardan biri de turistlerdir. Bu kapsamda hedef gruba yönelik farkındalık yaratılması, rollerin tanımlanması ve ekoturizme yönelik algı ve tutumun ölçülmesi gibi çalışmalar planlama kararlarının alınmasında ve gelişme vizyonunun oluşumunda önemli bir adım olacaktır. Bu kapsamda çalışmada; hedef gruplarda farkındalık yaratarak, turistlerin ekoturizm konusunda bilinç düzeyinin ve duyarlılığının arttırılması amaçlanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde; yüzde, crostabs ve khi-kare testlerini içeren istatistikî yöntemlerden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, ziyaret ettikleri bölgenin doğal özelliklerini, kültürünü ve yaşam biçimini öğrenmek ve deneyim kazanmak isteyen bir ziyaretçi profili ortaya çıkmıştır. 

The Role of Tourists in the Ecotourism Planning Process in Forest Villages: The Case of Kıyıköy

Tourists are one of the most important actors in the ecotourism planning process. In this context, studies such as raising awareness for the target group, defining the roles and measuring attitudes and perceptions regarding ecotourism will be an important step in the decision making of planning and creating a development vision. Within this scope, heightening awareness level and sensitivity among tourists was aimed in this study by raising consciousness of target groups. Statistical methods including percentages, crosstabs and khi-kare tests were used in the evaluation of the data obtained. As a result, a visitor profile appeared, who wishes to gain experience and learn the natural features, culture and lifestyle of the region that they visited.

Kaynakça

Anonim, 2000. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Raporu (2001-2005). Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 273 s.

Anonim, 2006. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Plan Raporu (2007-2013), Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.

Anonim, 2007. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara, s. 60.

Anonim, 2009. 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi, Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı, TC. Çevre ve Orman Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Trakap, İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi, s. 490.

Anonim, 2011. Kırklareli İl Çevre Düzen Planı, Kırklareli İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Trakya Kalkınma Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi, s.79.

Anonim, 2012. Trakya Bölgesi Turizm Master Planı 2013-2023, Trakya Kalkınma Ajansı, s.109s.

Anonymous, 2014. World Tourism Organization, AM Reports, Volume nine – Global Report on Adventure Tourism, UNWTO, Madrid.

Ay, Z, Güngöroğlu, C, Aydın, A C ve Gül, A 2010. Antalya İlinde Ekoturistlerin Talep ve Beklentilerinin Belirlenmesi, TC. Çevre ve Orman Bakanlığı Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Teknik Bülteni, 39,Antalya.

Aydın, İZ, Türker, MF 2010. Artvin- Borçka Camili Biyosfer Rezerv Alanı'ndaki Ekoturizm Potansiyelinin Orman Köylüleri Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkilerinin İrdelenmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11 (1):43-51.

Ceballos Lascurain, H 1987. The Future of Ecotourism. Mexico Journal January, 13- 14

Kaynak Göster

APA Kiper, T , Uzun, O , Özdemir, G , Üstün Topal, T . (2016). Orman Köylerinde Ekoturizm Planlama Sürecinde Turistlerin Rolü: Kıyıköy Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (2) , 94-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/26809/288942

2029 2415

Arşiv