Konut ve Site Alanlarında Uygulanan Peyzaj Tasarımlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Kenti

Yaşadığımız kentlerde, sağlıksız büyümenin getirdiği sorunlara çözüm arayışı, bireylerin ve toplumun gereksinimlerinin nasıl karşılanacağı, kentlerin temel sorunlarının kaynağını oluşturmaktadır. Ülkemizde nüfusun çoğunluğunun kentlerde yaşadığını düşündüğümüzde, bu sorunun doğru yanıtlarının arandığı bir kent planlama sisteminin önemi daha da artmaktadır. Bu bağlamda kentler, insanlara sağlıklı ve ihtiyaçlarına yönelik olarak, toplu konut projeleri ile çağdaş, sağlıklı ve özel yaşam alanlarının yaratılması amaçlanmıştır.

A Research On The Effıcıency Of The Landscape Desıgns Applıed In The Resıdence and Housıng Estate: The Cıty Of Tekırdağ

The main source of the basic problems of cities is the pursuit of solutions to the problems resulting from unhealthy growth in the cities we live and the issue of how the requirements of the individuals and the society will be supplied. When we consider the fact that the majority of people are living in cities in our country, an urban planning system in which the true solutions to this question are searched for becomes more important. In this regard, modern, healthy and private areas are aimed to be created with housing estate projects in relation to the health and needs of the people. This study was carried out with the purpose of determining the present situation of house and mass housing-gardens and the adequacy of them according to landscape architecture in Tekirdağ city. The existing areas housing areas within the scope of this study were evaluated according to the principles of design. The results of this study led to the following conclusions: there is no any distinguish standards for utilization of home gardens. However, many of gardens had prepared as hard layer for utilizing as parking lot, road. But the proportion between land use and planting were not carefully considered. The home gardens had usually utilized as randomly laid plants and economically some benefits achieved with planting fruit and vegetables on areas. But in recent years, it has become some conscious planting and garden arrangement for limited home gardens.

Kaynakça

Altaban Ö. 1996. Toplu konut alanlarında örgütlenme ve işletme, Konut Araştırmalar dizisi 13, 24-67.

Anonim 2004. Tekirdağ Tarım Master Planı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü, Tekirdağ.

Anonim. 2008. Tekirdağ Tarım Raporu, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü, Tekirdağ.

Armağan B. 1997. Toplu Konutlarda Yüksek Konut Bina Uygulamalarında Psiko Sosyal Gereksinimler Açısından Kullanıcı Memnuniyetinin İrdelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 85s, İstanbul.

Aslan F. 2007. Toplu Konut Yerleşimlerinde Peyzaj Tasarımı ve Yönetimi Sorunlarının Çözümünün, Ankara Koru-Yön Örneğinde İrdelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara.

Atala Ç. 2002. Bursa Beşevler Bölgesi’ndeki Konut Yerleşimlerinin Performans Analizi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Aydemir, Ş. Erkonak Aydemir, S., Şen Beyazlı, D., Ökten, N., Öksüz, A.M., Sancar, C., Özyaba M., 2004. Aydın Türk, Y. Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı. Akademi Kitabevi, İBER Matbaacılık, 557s, Trabzon.

Aydınlı S. 1993. Toplu Konutlarda Kalite Kavramının Fenomenolojik Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi. Konut 1993 Konut Araştırmaları Sempozyumu, s:2, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara.

Demir E. 1998. Kentsel Farklılaşma ve Kimlik: Ankara’da Konut Çevreleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Kent ve Çevre Bilimleri Dalı, Doktora Tezi, 195s, Ankara.

Erata K. 1998. Toplu Konutlarda Kullanıcı İsteklerini Sistematize Eden Bir Tasarım Rehberi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 200s, Edirne.

Kaynak Göster

APA Özyavuz, M , Dönmez, Y . (2016). Konut ve Site Alanlarında Uygulanan Peyzaj Tasarımlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Kenti . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (2) , 108-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/26809/288979

1280 744

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çeşitli Çam Türlerinin Tohum Çimlenmesinde Metsulfuron Metil Fitotoksisitesi

Ceren DAĞLAR, Derya EŞEN, Bilal ÇETİN

Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası İstatistiklerine Genel Bir Bakış

Kadri Cemil AKYÜZ, İlker AKYÜZ, Turan TUGAY, Tarık GEDİK

Konut ve Site Alanlarında Uygulanan Peyzaj Tasarımlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Kenti

Murat ÖZYAVUZ, Yasin DÖNMEZ

Orman Ürünleri Endüstrisi Yöneticilerinin Ekonomi Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği

Hasan SERİN, Yunus ŞAHİN, Muhammet DURGUN

Türkiye’de Ahşap Donatı Elemanı Üretiminin Değerlendirilmesi

Aybike Ayfer KARADAĞ, Derya Sevim KORKUT, Süleyman KORKUT, Pınar KÖYLÜ, Güniz AKINCI KESİM

Abant Tabiat Parkı Rekreasyonel Beklentilerinin Değerlendirilmesi

Şerif SAYIN, Aybike Ayfer KARADAĞ

Samandere Vadisi ve Uğur Köyü – Şimşirlik (Düzce) Mevkii Florası

Nihan KOÇER, Necmi AKSOY

Sinop Yöresi Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Meşcerelerinde Kalın Kök Biyokütlesi ile Yetişme Ortamı ve Meşcere Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Ali Kemal ÖZBAYRAM, Engin GÜVENDİ

Orman Köylerinde Ekoturizm Planlama Sürecinde Turistlerin Rolü: Kıyıköy Örneği

Tuğba KİPER, Osman UZUN, Gülen ÖZDEMİR, Tuğba ÜSTÜN TOPAL

Tarihi Nitelik Taşıyan Kentsel Bir Alanda Bitkisel Çeşitliliğin Floristik ve Estetik Açıdan İrdelenmesi

Engin EROĞLU, Sertaç KAYA, Züleyha ÖZÇELİK