Gölcük Yöresi Kestane Baltalıklarında Toprak Üstü Biyokütlenin Belirlenmesi

Öz Anadolu kestanesi (Castanea sativa Mill.) ülkemizde saf veya karışık ormanlar kuran önemli yapraklı ağaç türlerinden biridir. Gölcük yöresi kestane ormanları piyasa istekleri veya çeşitli hastalıklara maruz kaldığından baltalık vasıflı işletilmesi silvikültürel seçenek haline gelmiştir. Koru vasıfla işletilen Kestane ormanlarında toprak üstü biyokütle çalışmaları varken kestane baltalıklarında çapa bağlı toprak üstü biyokütle denklemleri bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Gölcük (Kocaeli) yöresi kestane baltalıklarında göğüs çapına bağlı yaprak, dal, gövde ve toplam toprak üstü biyokütle ilişkilerinin belirlenmesidir. Gölcük kestane baltalıklarında 15 farklı örnek alan (400m2) belirlenmiş, farklı çap sınıflarında 34 adet örnek ağaç model geliştirmek için, 13 örnek ağaç ise modelin kontrolü için kullanılmıştır. Kesilen örnek ağaçların yaprak, dal, gövde ve toplam toprak üstü biyokütleleri belirlenmiştir. Göğüs çapına bağlı biyokütle ilişkilerin belirlenmesinde birçok Regresyon modelleri denenmiş, en yüksek belirtme katsayısı (R2) ve en düşük standart sapmaya sahip model seçilmiştir. Göğüs çapına bağlı yaprak, dal, gövde ve toplam toprak üstü biyokütle denklemlerinin belirtme katsayıları oldukça yüksek olup, sırasıyla 0.62, 0.78, 0.98, 0.97’dir. Sonuç olarak, elde edilen tek girişli toprak üstü biyokütle modeli Gölcük yöresi kestane baltalıklarında kullanılabileceği söylenebilir.

Kaynakça

Anonim, 2015. Gölcük orman işletme şefliği ekositem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planı. 2015-2034, Orman Genel Müdürlüğü, Planlama Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye.

Anşin, R. and Özkan, Z., 2006. Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) Odunsu Taksonlar. KTÜ Orman Fakültesi Yayını, Trabzon, Türkiye, pp. 288-291.

Bulut, İ., 2006. Genel tarım bilgileri ve tarımın coğrafi esasları (Ziraat Coğrafyası). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, Türkiye, pp. 250.

Cunia, T. and Briggs, R., 1984. Forcing additivity of biomass tables: some empirical results. Canadian Journal of Forest Research, 14(3): 376-384.

Davis, P.H., 1982. Flora of Turkey 7. Edinburgh University Press, United Kingdom, 655-657 pp.

Durkaya, B., 1998. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü meşe meşcerelerinin biyokütle tablolarının düzenlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye, 110 pp.

Durkaya, B. and Durkaya, A., Türkiye toprak üstü tek ağaç ve meşcere biyokütle tabloları. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 10(13): 1-10.

İkinci, O., 2000. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü kestane meşcerelerinin biyokütle tablolarının düzenlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın, Türkiye.

Leonardi, S., Santa Regina, I., Rapp, M., Gallego, H. and Rico, M., 1996. Biomass, litterfall and nutrient content in Castanea sativa coppice stands of southern Europe. Annales des sciences forestières, 53(6): 1071-1081.

Menéndez-Miguélez, M., Canga, E., Barrio-Anta, M., Majada, J. and Álvarez-Álvarez, P., 2013. A three level system for estimating the biomass of Castanea sativa Mill. coppice stands in north-west Spain. Forest Ecology and Management, 291: 417-426.

Patrício, M.d.S., Monteiro, M.d.L. and Tomé, M., 2004. Biomass equations for Castanea sativa high forest in the Northwest of Portugal, III International Chestnut Congress, Leuven, Belgium, pp. 727-732.

Reed, D.D., Liechty, H.O., Jones, E.A. and Zhang, Y., 1996. Above-and belowground dry matter accumulation pattern derived from dimensional biomass relationships. Forest science, 42(2): 236-241.

Saatçioğlu, F., 1979. Silvikültür Tekniği. İÜ Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul, Türkiye, pp. 441-444.

Sakıcı, O.E., Ercanlı, İ. and Kahriman, A., 2004. Klasik biyokütle tahmin yöntemleri ve yeni yaklaşımlar. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 5(2): 165-171.

Saraçoğlu, N., 1992. Kayın (Fagus orientalis Lipsky) biyokütle tablolarinin düzenlenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.

Saraçoğlu, N., 1998. Kayın (Fagus orientalis Lipsky) biyokütle tabloları. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 22: 93-100.

Sargıncı, M., 2014. Batı Karadeniz orman ekosistemlerinde ölü örtü dinamiği, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye.

Seçgin, B., 2019. Gölcük yöresi kestane baltalık ormanında ilk aralamaların büyümeye etkileri, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 55 pp.

Tolunay, D., 2011. Total carbon stocks and carbon accumulation in living tree biomass in forest ecosystems of Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 35(3): 265-279.

Turna, İ., Sertkaya, M.G. and Atar, F., 2017. Kestane dal kanseri ile mücadelenin silvikültürel yönden değerlendirilmesi: Kütahya Simav örneği. Türkiye Ormancılık Dergisi, 18(3): 187-196.

Kaynak Göster

APA Özbayram, A , Seçgin, B . (2019). Gölcük Yöresi Kestane Baltalıklarında Toprak Üstü Biyokütlenin Belirlenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 15 (2) , 118-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/51465/657113