Bilgisayar Destekli Programların Bitkisel Tasarım Sürecinde Değerlendirilmesi: “Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi Örneği”

Öz Bu çalışmanın amacı, görselleştirme teknolojisinin kullanım aşamalarını, kullanımdaki zorluk derecesini ve gereksinim olup olmadığını, peyzaj ve çevre planlamasındaki uygulama potansiyelini incelemektedir. Çalışmada tasarım sürecinde kullanılan ve tercih edilen programlar örneklerle değerlendirilmiştir.

Kaynakça

Amoroso, N. vd. 2012. Representing Landscapes: a Visual Collection of Landscape Architectural Drawings, New York, USA: Routledge.

Anonim. Düzce. https://www.wikiwand.com/tr/Düzce_(il). [Erişim Tarihi: 29.03.2019]

Anonim. Düzce, Türkiye haritası. https://goo.gl/maps/e3FYsxK92Yoo5v8EA. [Erişim Tarihi: 20.03.2019]

Anonim. Düzce Üniversitesi haritası.https://goo.gl/maps/qFs47gXSzbkqsRKe9. [Erişim Tarihi: 29.03.2019]

Bernasconi, C., Strager, M. P., Maskey, V., Hasenmyer, M. 2009. Assessing public preferences for design and environmental attributes of an urban automated, Landscape and Urban Planning, 90, 3.

Denerel, S. B. 2011. Geleneksel ve bilgisayar destekli çizim araçlarının peyzaj mimarlığı tasarım sürecine etkileri üzerine bir araştırma, Doktora tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Eroğlu, E. 2004. Düzce kenti açık ve yeşil alanlardaki bazı bitki ve bitki gruplarının mevsimsel değişim potansiyelinin bitkisel tasarım yönünden incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.

Ervin, S. M., Hasbrouck, H. H. 2001. Landscape Modeling Digital Techniques for Landscape Visualization, Landscape and Urban Planning, 1-4: 49-62a.

Güneroğlu, N. 2017. Akarsu rehabilitasyonunun peyzaj kalitesi üzerindeki etkileri, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18, 1: 10-20.

Karaşah, B., Var, M. 2012. Trabzon ve bazı ilçelerinde kent dokusundaki bitkilendirme tasarımlarının ölçü-form açısından irdelenmesi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14: 1-11.

Kurdoğlu, B. Ç., Karaşah, B., Sarı, D., Yılmaz, H. ve Kamer Aksoy, Ö. 2008. Bitkilendirme tasarımı eğitiminde üç boyutlu anlatım tekniklerinin önemi ve değerlendirilmesi üzerine örnek bir çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 20.

Yao, Y. vd. 2011. Asessing the visual quality of green landscaping in rural residential areas: the case of Changzhou, China, Environmental Monitoring and Assessment, 184, 2: 951-967.

Kaynak Göster

APA Kaya, S , Kurt, E , Eroğlu, E . (2019). Bilgisayar Destekli Programların Bitkisel Tasarım Sürecinde Değerlendirilmesi: “Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi Örneği” . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 15 (2) , 39-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/51465/643017