Ekosistem Hizmetleri Kavramının Havza Ölçeğinde Değerlendirilerek Planlamaya Entegrasyonu

Öz İnsanların yaşam döngüleri içerisinde ekosistemlerden elde ettiği tüm fayda ve ürünler ekosistem hizmetleri olarak bilinmektedir. Dünyadaki hızlı değişimler ekosistemlerin bozulmasına ve bu ekosistemlerin sunduğu hizmetlerin azalmasına veya tükenmesine neden olmaktadır. Diğer bir ifadeyle başta nüfus artışı, yanlış arazi kullanımı, iklim değişikliği ekosistemler üzerindeki baskıyı her geçen gün arttırmaktadır. Bunu sonucunda arz-talep dengesinin korunamadığı, daha kırılgan ekosistemler karşımıza çıkmaktadır. Nitekim günümüzde yaşanan sel-taşkın, erozyon, su yetersizliği gibi sorunların birçoğu bu durumu açıklar niteliktedir. Sorunların çözümü için insan ve doğa arasında kurulması gereken denge hem insanların taleplerine karşılık verebilecek hem de ekosistemlerin sürdürülebilirliğini sağlayabilecek bir yaklaşımı benimsemelidir. Dolayısıyla ekosistemlerin planlama ve yönetim süreçlerinin ekolojik tabanlı olması ön plana çıkmaktadır. Nitekim bu noktada da planlama ünitesinin belirlenmesi kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda doğal döngüsündeki işlevleriyle topluma birçok hizmet sunan ekosistemlerin sahip oldukları fonksiyonların havza ölçeğinde dikkate alınarak değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada da sürdürülebilirlik ilkesini benimseyen havza planlama süreci bütünleşik havza yönetim planına ekosistem hizmetlerinin entegrasyonu ele alınmıştır. Bu kapsamda ekosistem hizmetleri ve havza kavramları tanımlanarak aralarındaki kavramsal örtüşmenin planlama aşamalarında nasıl değerlendirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur.

Kaynakça

Albayrak, İ. (2012). Ekosistem servislerine dayalı havza yönetim modelinin İstanbul-Ömerli havzası örneğinde uygulanabilirliği, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Avrupa Komisyonu Teknik Raporu (European Commission Technical Report). (2013). Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services- An analytical framework for ecosystem assessments under Action 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020, Discussion Paper-Final. https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf

Kaynak Göster

APA Uygur Erdoğan, B . (2020). Ekosistem Hizmetleri Kavramının Havza Ölçeğinde Değerlendirilerek Planlamaya Entegrasyonu . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 16 (2) , 196-216 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/59040/835908

1833 2233

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ekosistem Hizmetleri Kavramının Havza Ölçeğinde Değerlendirilerek Planlamaya Entegrasyonu

Betül UYGUR ERDOĞAN

Sürdürülebili Peyzaj Kavraminda Kentsel Altyapi Sistemi: Trabzon Sahil Örneği

Elif BAYRAMOĞLU, Mehlika Gizem DEMİRKIR

Cephalaria duzceënsis N. Aksoy & R. S. Göktürk ve Seseli resinosum Freyn & Sint. Endemik Taksonlarının Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Bitkilendirmede Kullanılabilme Potansiyelleri

Harun AYDIN, Hülya TORUN, Engin EROĞLU

Ekolojik Planlama İlkeleri Kullanılarak Kentsel Yeşil Altyapı Sistemlerinin Kurgulanması: Siirt Kenti Örneği

Huriye Simten SÜTÜNÇ, Ömer Lütfü ÇORBACI

Güvenlikli Site Sakinlerinin Konut Tercihlerinin İrdelenmesi: Antalya Muratpaşa İlçesi Örneği

Hüseyin Samet AŞIKKUTLU, Latif Gürkan KAYA, Cengiz YÜCEDAĞ, Hatice KOLAK

Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü Makrofungusları

Sami TEKEL, Beşir YÜKSEL

Termal ve Basınç Uygulamasının Kızılçam Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

İbrahim BEKTAŞ, Gonca DÜZKALE SÖZBİR, Ayşenur KILIÇ AK, Tuğçe TUNCER

Antalya’daki Bazı Çocuk Oyun Alanlarının Bitki Materyali ve Bitkisel Tasarım Yönünden Değerlendirilmesi

Selma KÖSA

Küre Dağları Milli Parkının (Kastamonu Bölümü) Endemik Bitkileri ve Öncelikli Koruma Alanlarının Sınıflandırılması

Bilge TUNÇKOL, Necmi AKSOY, Hasan HAŞAYACAK

Yığılca (Düzce) Balköy Bal Ormanı Florası

Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Elif Ayşe YILDIRIM, Nurgül KARLIOĞLU KILIÇ