Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Finansal Başarısızlık Düzeylerinin Oran Analizi ve Diskriminant Analizi Yöntemleri Kullanılarak Ölçülmesi

Öz Firmaların rekabet ortamlarında ayakta kalabilmeleri ve geleceğe yönelik doğru kararlar verebilmeleri finansal anlamda başarılı olmaları ile yakından ilişkilidir. Finansal başarı ya da başarısızlıklar finansal analizlerle ölçülmekte, yöneticilere ve yatırımcılara yön verebilmekte ve önceden tedbir almalarını sağlamaktadır. Oran analizi bu amaçla kullanılan yöntemlerden biridir. Bu çalışmada 2015 yılı verileri yardımıyla Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören kâğıt ve kâğıt ürünleri sanayi işletmelerinin finansal başarısızlıklarının ölçülmesinde kullanılabilecek oranların belirlenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada işletmelerin başarılı olup olmadığının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan Altman Z-skor testi kullanılmıştır. Daha sonra 23 adet finansal oran istatistiksel analizlerle değerlendirilmiş ve finansal gruplandırmada anlamlı olanlar belirlenmiştir. Çalışmada 7 adet finansal oranın sınıflandırma amacıyla kullanılabileceği ve sınıflandırma başarısının yaklaşık %94 olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

Ağaoğlu A. 2000. Türk bankacılık sisteminde değer mühendisliği açısından risk, erken uyarı ve kalite yönetiminin değerlendirilmesi. Active, (Nisan-Mayıs): 68-79.

Aktaş R., Doğanay M., Yıldız B. 2003. Mali başarısızlığın öngörülmesi: istatistik yöntemler ve yapay sinir ağı karşılaştırması. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 58(4): 1-24.

Kaynak Göster

APA Akyüz, K , Yıldırım, İ , Akyüz, İ , Tugay, T . (2017). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Finansal Başarısızlık Düzeylerinin Oran Analizi ve Diskriminant Analizi Yöntemleri Kullanılarak Ölçülmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 13 (1) , 60-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/30178/325659