Eş Seçiminde Aranan Özelliklerden Güven, Fiziksel Çekicilik ve Sosyal Statünün Yordayıcısı Olarak Evlilik İnançları

Bu çalışmanın amacı beliren yetişkinlerin eş adaylarında önem verdikleri güven, fiziksel çekicilik ve sosyal statüyle evliliğe verilen önem ve evliliğin zamanlamasına yönelik inançlar arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 609 (435 kadın, 174 erkek) bekâr beliren yetişkin oluşturmuştur. Verilerin analizinde hiyerarşik regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre evliliğin önemine ve evliliğin zamanlamasına ilişkin inançlar güvenin anlamlı bir yordayıcısı değildir. Evliliğin önemine ilişkin inanç fiziksel çekicilik ve sosyal statünün pozitif yönlü anlamlı bir yordayıcısı olduğu evliliğin zamanlamasına ilişkin inancın ise fiziksel çekicilik ve sosyal statünün anlamlı bir yordayıcısı olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre beliren yetişkinlerin evliliğin önemine ilişkin daha fazla inanca sahip olması eş seçiminde fiziksel çekicilik ve sosyal statüye daha fazla önem vermeleriyle ilişkilidir.

Kaynakça

Referans1: Keldal, G. (2020). The relationships between personality traits and mate selection strategies of Turkish young adults. Current Psychology. 1-6 https://doi.org/10.1007/s12144-020-01044-0 (SSCI)

Referans2: Karaman, M. A., Karadaş, C., & Vela, J. C. (2019). Development of perceived school counselor support scale: Based on the ASCA mindsets and behaviors. International Journal of Assessment Tools in Education, 6(2), 202-217. (ERIC)

Referans3: Keldal, G., & Şeker, G. (2021). Marriage or Career? Young Adults’ Priorities in Their Life Plans. The American Journal of Family Therapy, 1-16. (SSCI)

Kaynak Göster

APA Keldal, G. & Karadaş, C. (2021). Eş Seçiminde Aranan Özelliklerden Güven, Fiziksel Çekicilik ve Sosyal Statünün Yordayıcısı Olarak Evlilik İnançları . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 23 (3) , 1219-1234 . DOI: 10.16953/deusosbil.932453