Xx. Yüzyılda Yabancılaşma Ve Sanat

Yabancılaşma, bireyin kendi yarattığının esiri olması, kendi kişiliğinden, insanlığından uzaklaşmasıdır. Yabancılaşmanın her toplumda ve çağda yaşandığı bilinmektedir. Bu yüzden araştırma kapsamı sınırlandırılmaya çalışılarak, makalede, yabancılaşma genel olarak incelendikten sonra, XX. yüzyıl'daki toplumsal-teknolojik gelişme ve değişmelerin, endüstrileşmenin sonucunda yaşanan yabancılaşma ve bu dönem sanat akımlarından Dışavurumcu sanata yansıması üzerinde durulacaktır.

Alienation in 20th Century and Art

Alienation is individual's being slave to his own creation and getting far away from his own personality and humanity. It is known that alienation had existed in each society and age. Therefore by means of limiting the content of this study, in this article, after the general examination of alienation, it will be focused on the socio-technological developments and changes in the 20th century, alienation as a result of industrialization and the reflection of it on Expressionism that is one of the art movements in this century.

Kaynak Göster

APA Uysal, A . (2008). Xx. Yüzyılda Yabancılaşma Ve Sanat . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (24) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25427/268243