Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi

Son zamanlarda öğrenmenin, en etkili şekilde bireyin kendi zihninde gerçekleşebileceği fikri kabul görmektedir. Bunun için de en yaygın öğrenme ortamı olan sınıflarda öğrencilerin derslere aktif katılımının sağlanması gerektiği savunulmaktadır. Yapılandırmacı Öğrenme Kuramının temelini de bu düşünce oluşturmaktadır. Bu kurama uygun hazırlanan çalışma yapraklarının öğrencileri aktif hale getirdiği, öğrencilerin kavramları daha etkili bir şekilde zihinlerinde yapılandırmalarına yardım ettiği ve kavram yanılgdannı en aza indirdiği ifade edilmektedir. Bütün bunları gerçekleştirmek isteyen bir araştırmacı ya da öğretmen çalışma yaprağı geliştirmek ve uygulamak için bazı ölçütlere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, çalışma yapraklarının nasıl geliştirilmesi ve uygulanması gerektiği önem kazanmaktadır. Yapılan bu araştırmada, yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun çalışma yapraklarının geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik öğretmen ve araştırmacılara rehber olabilecek bir model önermek amaçlanmıştır.

Recently, it is accepted that learning most effectively occurs in the mind of the learner. For this reason, it is claimed that this requires students' active participation in classroom activities in which learning most commonly occurs. This idea constitutes the foundation of Constructivist View of Learning. It is stated that the worksheets designed according to this view make students active; help students to construct their concepts in their mind more effectively and decrease misconceptions. A researcher or a teacher who wants to achieve these needs some criteria to develop and apply the worksheet. Therefore, the ways to develop and apply worksheets must be made clear. In this study, it was intended to propose a guidance or model to researchers and teachers in developing and applying the worksheets based on the Constructivist View of Learning.

Kaynak Göster

APA Demircioğlu, H , Atasoy, Ş . (2006). Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (19) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25441/268448