Probleme Dayalı Tartışma Oturumlarının Bilişsel, Duyusal ve Bedensel Becerileri Geliştirmede Kullanılması : Bir Yüksek Denizcilik Eğitim Kurumunda Alan Çalışması

"Müfredat Geliştirme" son zamanlarda akademik tartışmaların önemli konularından birini oluşturmaktadır. Qzeilikle denizcilik eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarında hu konu daha da önem kazanmaktadır. Müfredat, amaçları ve hedefleri oluşturrnanın temel yöntemidir. Ogrencilerin sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme, bilgi işleme, bağımsız çalışma ve yaşam boyu öğrenme türünden geliştırilıııiş becerilerle donatılmaları için milfredatın bu becerileri geliştirmeye uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Oluşturulan hedeflerin bilişsel, dılyusal ve bedensel becerileri geliştirmesi ve öğrencilere yüksek düzeyli zihinsel yetenekler, olumlu tutumlar ve iyi bir şekilde koordine edilmiş, fiziksel beceriler kazandırarak, bu becerileri sürdürtilebilir özelliğe yükseltmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, DEÜ Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu'nda uygulanan senaryolarda kullanılan soruları ve/veya talimatları analiz etmektir. Analiz bu soruların / talimatların, yukarıda sözü edilen becerileri geliştirme düzeylerinin belirlenmesini anıglamaktadır. Elde edilecek sonuçlara dayanarak, olumlu etki oranını yUkseltnıede öneriler geliştirilecektir. Çahşma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, müfredat oluşturulurken amaç ve hedeflerin behrlenrnesinin önemine ay:ılmıştır. Ikinci bölümün konusunu arnaç ve hedeflerin saptanması oluşturmaktadır. Uçtinçti bölümde bilişsel, duyusal ve bedensel beceriler tartışılmakta, her tirindeki hedeflere yönelik soru ve talimatlara uygun örnekler verilmektedir, Dördüncü bölümde senaryolarda tartışılmakta, her tirindeki hedeflere yönelik soru ve talimatlara uygun örnekler verilmektedir, Dördüncü bölümde senaryolarda kullanılan soru ve talimatlar incelenmekte ve genel bir deerlendirrneye yer verilmektedir. Son bölüm, sonuçlar, tartışma ve Onerılerden oluşmaktadır

The use of Problem Based Discussion Sessions in the Development of Cognitive, Affective and Psychomotor Skils: An Area Styudy in a School of Marltime

"Curriculum development" has recently been an issue at academic debates of increasing significance, particularly at higher rnaritime education and training. Curricula are the basic rneans through which goals and objectives are set. If the learners are to be well-equippeci with such skills as reasoning, critical thinking, .problem solving, information processıng, independent working, and life long learning, curricula are to be developed accordingly. The objectives set are expected to develop and sustain the cognitive, affective, and psychomotor domains, providing learners with high intellectual abılities, desired attitudes, and well coordinated phyşical talents all of which could be practiced in real-life problem-solving. The pıırpose of this study is to analyze the instructions and/or questions that follow each part of the scenarios practiced at the problem-based discııssion sessions at Dokuz Eylül University, School of Maritime Business and Management. The thorough analysis is expected to reveal to what extent the nature of the instructions / questions help improve each of the basic domains mentioned. Based on the specific findings, certain remedies will be offered to raise the favorable effectiveness. The study consists of five parts. The first part is devoted to a thorough discııssion on the importance of setting goals and objectives while forming curricula. The focus of the second part is on setting goals and objectives. The third part discusses the levels of cognitive, affective and psychomotor domains including proper examples for action verbs and expressions describing the objectives at each level. The fourth part covers the analysis of the questions / instructions used in the scenarios accompanying an overall assessment. The fifth part comprises conclusions, discussions, and recommendatıons.

Kaynak Göster

APA Kalkan, M , Zorba, Y . (2008). Probleme Dayalı Tartışma Oturumlarının Bilişsel, Duyusal ve Bedensel Becerileri Geliştirmede Kullanılması : Bir Yüksek Denizcilik Eğitim Kurumunda Alan Çalışması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (24) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25427/268236