Türk Öğrencilerinin Başarıları Matematik ve Fen Notlarına Göre 38 Ülkeyle Kıyaslandığında Nerededir?

8. sınıf öğrencilerinin Matematik ve Fen derslerinde; ülkenin gelişmişlik düzeyi, kişi başına düşen Gayrisafi Milli Hasıla, 1000 kişiye düşen bilgisayar sayısı, eğitime harcanan toplam gider ve yıllık ders saatleri bazında 38 ülke kıyaslanmış ve her bir etmenin başarı üzerinde ki etkisi araştırtılmış. Makalenin sonunda, Türk öğrencilerin ve diğer ülke öğrencilerinin bir kıyaslaması yapılmıştır. Analiz için gerekli bilginin büyük bir kısmı Digest of Education 2002'den alınmıştır. Bunun yanında; Dünya Bankası ve TIMMS raporları da Matematik ve Fen derslerine ait notların veri toplamında kullanılmıştır.

Where Do the Turkish Students Stand According to Their Success in Math and Science when Compared to 38 Countries

The relationship between the developmental level of a country, the GNI per capita as a demographic variable, the number of computers per 1000 people, the total expenditure on education and yearly amount of instructional time for math and science were the variables that the effects of which on the scores of the 8th grade students of 38 countries and how these affect the students' success were analyzed. At the end of the paper, there is a comparison between the Turkish students' scores and the scores of the other countries. Most part of the data came from Digest of Education 2002. Other than that, OECD's and World Bank's web sites and TIMSS report were also used to obtain the data for the instructional time for math and science.

Kaynak Göster

APA Oruç, N . (2008). Türk Öğrencilerinin Başarıları Matematik ve Fen Notlarına Göre 38 Ülkeyle Kıyaslandığında Nerededir? . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (24) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25427/268238