İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Demokratik Tutumlara Ve Ders Başarısına Etkisi

Aktif öğrenme tekniklerinin demokratik tutumların kazandırılmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce doğrultusunda yapılan araştırmanın amacı, İlköğretim Sosyal Bilgiler öğretiminde, aktif öğrenme tekniklerinin demokratik tutumlara ve ders başarısına etkisini incelemektir. Araştırmada kontrol gruplu, öntest-sontest deneysel araştırma modeli kullanılmış. Araştırma 2007-2008 eğitim yılının ikinci döneminde Buca Akşemsettin İlköğretim Okulu'ndaki iki altıncı sınıf öğrencileriyle, Sosyal Bilgiler dersinin "Demokrasinin Serüveni Ünitesinde yürütülmüştür. Bu araştırma beş hafta sürmüştür. Deney grubuna aktif öğrenme teknikleri doğrultusunda hazırlanan ders planı ve "Demokrasinin Serüveni Öğrenci Kitabı", kontrol gurubuna ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen ders kitabı uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacının geliştirdiği Demokratik Tutum Ölçeği ve Demokrasinin Serüveni Ünite Başarı Testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen istatiksel bulgulara göre aktif öğrenme tekniklerinin, öğrencilerin demokratik tutumlarında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca öğrenci başarısı açısından da aktif öğrenme tekniklerinin etkisi deney grubu lehine anlamlıdır.

The Effects of Active Learning Techniques on Bringing in Democratic Attitudes in Social Science Course in Primary Education

It is thought that active learning techniques are effective on bringing in democratic attitudes. The goal of the research, conducted considering this idea, is to examine the effect of active learning techniques on democratic attitudes and to academic success in teaching Primary Education Social Studies lesson. Control grouped and pre-test, post-test experimental research method was used in the research. The research was carried out wit the students of two sixth grade classes of Buca Akşemsettin Primary School in the second semester of 2007-2008 educational year, on the unit "Adventure of Democracy" of Social Studies lesson. This research lasted for five weeks. The lesson plan prepared according to the active learning techniques and the "Adventure of Democracy Student's Book" were applied to the experimental group, whereas to the control group, the textbook, approved by the Ministry of Education was used. The Democratic Attitude Scale, developed by the researcher and the Adventure of Democracy Unit Achievement Test were used as means of data collection. With respect to the statistical outcomes, obtained from the research, a meaningful difference was found in favour of the experimental group on the democratic attitudes of the students. Besides, the effects of active learning techniques are meaningful in favour of the experimental group in terms the students' successes.

Kaynak Göster

APA Duman, D , Şahiner, D . (2008). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Demokratik Tutumlara Ve Ders Başarısına Etkisi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (24) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25427/268244