Kornet (Gürkan Coşkun) Resminde Bir Algı Ve Temsil Sorunu Olarak Zaman

Bu araştırmada zamanın soyut bir kavram olarak varoluşu gerçeğinden yola çıkılarak zaman-mekân birlikteliği incelenmeye çalışılmıştır. Resimde zamanın bir algı ve temsil sorunu olarak nasıl ele alındığı, sanatçının çalışmalarında zaman kavramını izleyiciyle buluşturmasıdır süreci irdelendikten sonra, Komet (Gürkan COŞKUN) resimlerinde figür-mekân-zaman kavramları ile yapılan bir takım tespitlere yer verilmiştir. Yapılan alıntılamalarla zenginleştirilmeye çalışılan konu, günümüzde değişen zaman-mekân tanımlamalarının çağdaş resim algısına yaptığı etkilere değinilerek geliştirilmiştir. Komet resimlerinin değişen ve gelişen bu atmosferde nasıl algılanması gerektiği yada nasıl algılanacağı belirtilerek sonuçlandırılmıştır.

Time As A Problem Perception And Symbol In The Paintings Of Komet (Gürkan Coşkun)

This study investigates the relation between space and time starting from the reality of the existence of time as an abstract concept. It was depicted how time in paintings is dealt with as a problem of perception and symbol and how the painter united the concept time with the audience in his works. Then, some determinations were made as to concepts of figure-space-time in the paintings of comet (Gürkan COŞKUN). The subject enriched with the citations was developed with the reference to the influence of the changing descriptions of time-space on the perception of modern painting. Finally, it was mentioned how comet paintings should and will be perceived in the changing and developing atmosphere.

Kaynak Göster

APA Uysal, E . (2008). Kornet (Gürkan Coşkun) Resminde Bir Algı Ve Temsil Sorunu Olarak Zaman . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (24) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25427/268251

1370 444

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türk Öğrencilerinin Başarıları Matematik ve Fen Notlarına Göre 38 Ülkeyle Kıyaslandığında Nerededir?

Nesrin Oruç

Probleme Dayalı Tartışma Oturumlarının Bilişsel, Duyusal ve Bedensel Becerileri Geliştirmede Kullanılması : Bir Yüksek Denizcilik Eğitim Kurumunda Alan Çalışması

Mustafa Kalkan, Yusuf Zorba

Bir Türk Ve Bir İngiliz Tarih Ders Kital mel a Konuların Ele Alınış Tarzına Ve Değerlendirme Soruları/Na Eleştirel Bir Bakış

Mehmet Demiryürek

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Demokratik Tutumlara Ve Ders Başarısına Etkisi

Doğan Duman, Derya Gül Sinem Şahiner

Küreselleşme Sürecinde Ulusal Dil, Yabancı Dil Ve Farklı Türlerde Kültürlerarası İçerikli Metinler Üzerine Düşünceler

Haluk Ozcan

"Küme, Bağıntı, Fonksiyon" Konularında Bir Başarı Testi Geliştirme ve Bu Test İle Üniversite Matematik Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Bu Konulardaki Hazırbulunuşluklarını Betimleme Üzerine Nicel Bir Araştırma

Serkan Narlı, Neş'e Baser

Çocuklarla Birlikte Tarihsel Düşünme: 12-14 Yaş Grubu Öğrencilerinin Tarihsel Kanıta Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesinde "Kaynak Çalışması" Geliştirme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Banu Çulha, Erdal Aslan

İlköğretim Okullarında Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Ye¬terlikleri ve Yetkinlik İnançları

Yaşar Ersoy

Probleme Dayalı Öğrenme Ve Öğretmen Eğitimi

Gamze Sezgin Selçuk, Mehmet Şahin

Mehmet Zati Arca Ye Türk Müzik Eğitimindeki Yeri

Buğra KOÇAK