Amerika Birleşik Devletlerinde Öğretmen Yetiştirme Süreci ve Pekiştireç Kullanımı

Öz Bu araştırmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri öğretmen yetiştirme programlarının öğrenme süreçlerinin özelliklerini bir model oluşturarak belirlemek ve derslerde kullanılan pekiştireç uygulamalarını sınıf içi gözlemlere dayanarak ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması türündedir. Bu araştırmada durum gerçek ortamında derinlemesine incelenmiş ve ayrıntılı betimlenmiştir. Bu araştırmada uygun ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 bahar yarıyılında Şubat, Mart ve Nisan aylarında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir eğitim fakültesindeki 3 öğretim elemanı ve bu öğretim elemanlarının sınıfındaki 36 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada durum çalışmasının doğasına uygun olan katılımcı gözlemle veriler toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler tümevarımsal nitel içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrenme öğretme sürecinde sınıf yönetilirken en çok materyal kullanımının ve etkin katılımın sağlandığı saptanmıştır. Öğretim üyelerinin ve sınıftaki öğrencilerin birbirlerine verdikleri pekiştireçlerin bütün kategorilerinde çoğunlukla olumlu davranışların pekiştirildiği görülmektedir. Ayrıca olumsuz davranışlarda görmezden gelinerek pekiştirilmiştir. En çok kullanılan pekiştirecin iyi pekiştireci olduğu bunu güzel pekiştirecinin izlediği saptanmıştır. Bu pekiştireçleri sırasıyla ilginç, teşekkür etme, sözsüz iletişim, bingo, mükemmel, kesinlikle ve sevdim pekiştireçlerinin izlediği görülmüştür. Araştırma bulgularından hareketle öğretim elemanlarının pekiştireçler ve etkileri konusunda farkındalık geliştirebilmelerinin öğretmen adaylarının niteliğini artıracağı söylenebilir.

Kaynakça

Akkaplan, S. (2019). Pediatrik Koklear İmplant Kullanıcılarında Konuşmayı Ayırt Etme Becerisinin Video Görsel Pekiştireç Odyometrisi İle Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Alghamdi, A. K. H., & Deraney, P. (2018). Teaching research skills to undergraduate students using an active learning approach: A proposed model for preparatory-year students in Saudi Arabia. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 30(2), 184-194.

Aykaç, N. (2012). “İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde öğretmen ve öğrenme süreci algısı.” Eğitim ve Bilim, 37(164): 298-315. Aydın, A. (2017). Sınıf yönetimi (19. bs). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Babayiğit, Ö. & Erkuş, B. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Pekiştireç ve Cezaların Etkililiği. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Dergisi. 25 (2), 567-580

Bandura, A. (1971). Psychological modeling: Conflicting theories. Chicago: Aldi¬ne-Atherton Inc. Barton, E. E., Ledford, J. R. (2018). The effects of reinforcement on peer imitation in a small group play context. Journal of Early Intervention. Advanced online publication. doi: 1053815117748409.

Bloom, B. S. (2012). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, (Durmuş Ali Özçelik Çev.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Birinci, G., Kılıçer K., Ünlüer, S. & Kabakçı, I. (2009). Eğitim teknolojisi alanında yapılan durum çalışması araştırmalarının yöntemsel değerlendirilmesi. III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Trabzon.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Brophy, J. (2006). History of research on classroom management. In C. M. Evertson, & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management, research, practice and contemporary issues (pp. 17- 43). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Can, E ve Baksi, O . (2014). Öğrencilerin Sınıf İçi Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Başarısına Etkisi. Asya Öğretim Dergisi , 2 (1(Özel)) , 86-101.

Creswell, J.W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative research (4. Baskı). Boston: Pearson Education Inc.

Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (S.B. Demir & M. Bütün Çev. Ed.) Ankara: Siyasal Kitabevi.

Çetin, M. E., Şen, G. S., & Sivrikaya, T. (2017). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin pekiştireç tercihlerinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(4), 458-478. Davies, G., Chand, C., Yu, C. T., Martin, T. L., & Martin, G. L. (2013). Evaluation of multiple-stimulus preference assessment with adults with developmental disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 48(2), 269-275

Deliperi, P., Vladescu, J. C., Reeve, K. F., Reeve, S. A., & DeBar, R. M. (2015). Training staff to implement a paired-stimulus preference assessment using video modeling with voiceover instruction. Behavioral Interventions, 30, 314-332.

Dönmez-Güngör, A. (2009). Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi derslerinde kullandıkları pekiştireçlere ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Muğla Üniversitesi Muğla.

Dulay, S. (2017). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi.Yayınlanmamış doktora tezi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi. Eskişehir.

Eldeniz Çetin, M. (2017). Özel Gereksinimli Bireylerin Tercihlerinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,18(2), 309-328. doi:10.21565/ozelegitimdergisi.293726

Elitok Kesici,A. ve Çavuş, B. (2019). The Evaluation of Teacher Training Programs in the United States of America in Terms of Student-Centered Practices Used in Class. Journal of Education and Training Studies.7(10),78-89.

Flores, H. R. (2018) Auctions to Reinforce Understanding, https://americanenglish.state.gov/resources/ english-teaching-forum-volume-56-number-2. Adresinden erişildi.

Fronapfel, B., Dunlap, G., Flagtvedt, K., Strain, P. & Lee, J. (2018). Prevent-Teach-Reinforce for young children: A program description and demonstration of implementation in an early childhood setting. Education and Treatment of Children, 41, 233-248.

Gammons, R. W., &Inge, L. T. (2017). Using the ACRL framework to develop a student-centered model for program-level assessment. Communications in Information Literacy, 11(1), 168-184. Glesne, C. (2015). Nitel Araştırmaya Giriş (Ali Ersoy, Pelin Yalçınoğlu Çev.Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Gür, H.,& Seyhan, G. (2006). İlköğretim 7. sınıf matematik öğretiminde aktif öğrenmenin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 17-27.

Johnson, R. B. ve Christensen, L. B. (2012). Educational research methods: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (4. bs.). Los Angeles: Sage.

Karasar, N. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara

Lumpkin, A., Achen, R. M., & Dodd, R. K. (2015). Student perceptions of active learning. College Student Journal, 49(1), 121-133.

Manning, M. L., & Bucher, K. T. (2012). Classroom management: Models, applications, and cases. Pearson.3.Baskı.

McMillan, J. S., & Schumacher, J. S. (2006). Research in education: A conceptual introduction. Massachusetts: Allyn & Bacon

Merriam, S. B. (2018). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama için Bir Rehber. ( Prof. Dr. Selahattin Turan Çev.Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Moore, K.D. (2001). Öğretim Becerileri. (Editör: Ersin Altıntaş).(Çev. Nizamettin Kaya). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 1.Baskı). Özçelik, D. A. (2014). Eğitim Programları ve Öğretim: Genel Öğretim Yöntemi (3.baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Paker, T. (2015). Durum çalışması. F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.). Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımlar (s.119-134). Ankara: Anı Yayıncılık. Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir Çev. Ed.). (2.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Peterson, R. N. (2014). The effectiveness of a video-based preference assessment in identifying socially reinforcing stimuli. (Unpublished master’s thesis) Utah State Universitesi, Logan.

Punch, K. F. (2014). Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches(3.Baskı). London: Sage. Robson, C. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Gerçek Dünya Araştırması.(3.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Senemoğlu, N. (2020). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya (Development, Learning and Teaching: From Theory to Practice) (27.baskı). Ankara: Anı Publication. Shapiro, M., Kazemi, E., Pogosjana, M., Rios, D., and Mendoza , M. (2016). Preference assessment training via self-instruction: A replication and extension. Journal of Applied Behavior Analysis, 49, 1-15. doi: 10.1002/jaba.339

Shuttleworth, M. (2008). Case study research design. 6 Nisan 2020 tarihinde https://explorable.com/case-study-research-design adresinden edinilmiştir.

Sibona, C., &Pourrezajourshari, S. (2018). The impact of teaching approaches and ordering on IT project management: Active learning vs. lecturing. Information Systems Education Journal, 16(5), 66.

Skinner, B. F. (1948). Superstition in the Pigeon. Journal of Experimental Psychology, 38, 168- 172.

Sönmez, V. (2015). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. 18. baskı,Ankara: Anı Yayıncılık

Stemler, S. (2000) "An overview of content analysis," Practical Assessment, Research, and Evaluation: Vol. 7 , Article 17. DOI: https://doi.org/10.7275/z6fm-2e34

Şahinel M (2015). Eğitimde Yeni Yönelimler ( Demirel Ö. Ed.). Ankara:PegemYayıncılık.

Tavşancıl, Ezel ve Aslan, A. Esra. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul, Epsilon Yayıncılık.

Taylor M.E, Stone P. (2009) Transfer learning for reinforcement learning domains: a survey. JMLR.10:1633–85.

Toper-Korkmaz, Ö. (2017). Etkili pekiştireçlerin değerlendirilmesinde kullanılan sistematik yöntemler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(1), 149-164.

Ozan Leylum, Ş., Odabaşı, H. F., & Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 369-385.

Özsoy, O. (2003). Etkin öğrenci, etkin öğretmen, etkin eğitimi. İstanbul: Hayat Yayınları

Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 9-17.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. (11. baskı).

Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and method (5. bs.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Zainal, Z. (2007). Case study as a research method. Jurnal Kemanusiaan, 9, 1-6.

Kaynak Göster

APA Elitok Kesici, A . (2021). Amerika Birleşik Devletlerinde Öğretmen Yetiştirme Süreci ve Pekiştireç Kullanımı . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (51) , 368-383 . DOI: 10.53444/deubefd.884498