RESTORASYON ÇALIŞMALARI SONRASI YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARI (KAYSERİ KALESİ ÖRNEĞİ)

Tarihi çevreler, bulundukları kentlerin geçmiş dönemlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerini, yaşam tarzlarını yansıtan kültürel miras alanlarıdır. Kültürel miraslar kültür turizmi için bir kaynak değeridir. Bir turizm kaynağının planlı ve sürdürülebilir gelişimi için yapılan koruma süreçlerinden yerel halkın bu sürece yönelik tutumunun belirlenmesi son derece önemlidir. Çalışma, Türkiye’nin tarihi açıdan önemli olan Kayseri ilinde yürütülmüştür. Tarihi ve kültürel çevrenin korunmasında sivil toplumun rolü ve memnuniyet durumları araştırılmıştır. Araştırma kapsamında Kayseri Kalesi’ne yapılan restorasyon uygulamaları ele alınmış, anket tekniği kullanılarak uygulama hakkındaki genel görüşleri tespit edilerek, restorasyon çalışmasından memnuniyet durumları değerlendirilmiştir. Yerel halkın demografik özellikleri ve memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla ki-kare bağımsızlık testi yapılmıştır. Genel olarak koruma sürecinden ve restorasyon çalışmalarından memnuniyet seviyesinin düşük olması ulaşılan önemli bir sonuç olmuştur.

Perception And Attitude of Local People After Restoration (Example Of Kayseri)

Historical environments are cultural heritage areas that reflect the economic, social, and cultural characteristics and lifestyles of the past periods of the cities in which they are located. Cultural heritage is an important resource value for cultural tourism. It is extremely important to determine the attitude of the local people towards this process, which is one of the conservation processes for the planned and sustainable development of a tourism resource. The study was carried out in the historically important city of Kayseri, Turkey, and the role of civil society in the protection of the historical and cultural environment and their satisfaction were investigated. Within the scope of the research, the restoration applications made to Kayseri Castle were discussed, the opinions of the general local people about the application were determined using the survey technique, and their satisfaction with the restoration work was evaluated. A Chi-square independence test was conducted to determine the relationship between demographic characteristics and satisfaction levels of local people. In general, the low level of satisfaction of the local people with the conservation process and restoration work has been an important result.

Kaynakça

Ahunbay, Z. 2004. Tarihî Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapı. Yayın:28, İstanbul

Arabacıoğlu, F.P., Aydemir, I. 2007. Tarihi Çevrelerde Yeniden Değerlendirme Kavramı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2 (4), 204-212.

Aslan, F., Uzun, A. (2020). Tarihi Çevrenin Korunmasına Yönelik Yerel Halk Algısının Belirlenmesi: Metropolis Antik Kenti Örneği (Torbalı). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(69).

Avcıkurt, C., (2003). Turizm Sosyolojisi; Turist-Yerel Halk Etkileşimi. Detay Yayınları, Ankara.

Çam, O., Çılgınoğlu, H. (2020). Kastamonu İli Turizm Potansiyeli ve İnanç Turizminin Şehirdeki Yeri ve Önemi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), s.46-90.

Çayırdağ, M., (2001). Kayseri tarihi araştırmaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayını, Kayseri.

Çırak, A. A. (2010). Korumanın Toplumsal ve Kültürel Boyutu Neden Önemli? Biz Nasıl Bakıyoruz? Planlama, (1), s. 29-37.

Dönmez, Y. ve Türkmen, F. (2015). Turistlerin Satın Alma Kararında Peyzaj Düzenlemelerinin Rolü: Belek Örneği. Turizm Akademik Dergisi, 2(2).

Mansuroğlu, S., (2006). Turizm Gelişmelerine Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Akseki/Antalya Örneği. Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı:19.

Nijkamp, P., and Riganti, P. (2009). Valuing urban cultural heritage. In L. Fusco Girard & P. Nijkamp (Eds.), Cultural tourism and sustainable local development. Farnham: Ashgate Publishing Limited.

Ozturk, S., Isinkaralar, Ö, Yilmaz, D. and Cicek, E. (2021). Tourists’ Perspective Of Cultural Heritage Areas: Importance-Performance Analysis Of Safranbolu, Research & Reviews In Architecture, Planning And Design, Gece Akademi, Chapter 7, pp.133-156.

Ozturk, S., Isinkaralar. O. ve Ayan, E. (2018). Visibility Analysis in Historical Environments: The case of Kastamonu Castle and its Surrounding. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (4), 405-412.

Önaç, Kalaycı, A., Balık, G., Aktaş, E. Ve Birişçi, T. (2018). Kuşadası Kent Markalaşması Sürecinde Kentsel Peyzaj Değerlerinin Rolü. Kuşadası Peyzaj Değerleri, Peyzaj Mimarlığı Odası, s.194-204.

Öztürk S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D. (2019). Cittaslow Hareketi ve Toplumsal Farkındalık: Gerze Sinop Örneği, Academic Sciences on Social and Education Sciences, Kitap Bölümü, Gece Akademi, Chapter 1, s.1-14.

Perucca, G. (2018). Residents’ Satisfaction with Cultural City Life: Evidence from EU Cities. Applied Research Quality Life, 14, pp. 461-478.

Phillips, A. (2002). Management Guidelines for IUCN Category V Protected Areas: Protected Landscapes/Seascapes. IUCN (E.T.https://www.iucn.org/content/management-guidelines-iucn-category-v-protected-areas-protected-landscapesseascapes-0)

Subaşı, M. İ. (1998). Dünden Bugüne Kayseri, 4. Baskı, Geçit, Kayseri.

Tırnakçı, A., Aklıbaşında, M. (2018). Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarımın Kayseri Mimar Sinan Parkı Örneğinde İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 34(3).

Kaynak Göster

APA Öztürk, S , Işınkaralar, Ö , Yılmaz, D . (2021). RESTORASYON ÇALIŞMALARI SONRASI YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARI (KAYSERİ KALESİ ÖRNEĞİ) . Doğu Coğrafya Dergisi , 26 (45) , 183-194 . DOI: 10.17295/ataunidcd.933070