SURİYE SAVAŞININ POLİTİK ŞECERESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ANTAKYA ÖRNEĞİ

Öz 15 Mart 2011’de yerel gösterilerle başlayan Suriye (iç) savaşı; küresel (ABD, Rusya, AB) ve bölgesel (İran, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan) güçlerin sürece dâhil olmasıyla uluslararası bir krize dönüşmüştür. Hegemonik ve territoryal alan mücadelesine dönüşen ve gittikçe çözülmesi güçleşen bu krizin, Hatay (Antakya) özelinde önemli politik yansımalara yol açtığı görülmektedir. Bu bağlamda çalışma, Suriye krizinin temel sebeplerine, küresel ve bölgesel aktörlerin Suriye krizindeki temel rollerine ve Türkiye’nin politik tutumuna, Antakya yerel halkının algısı üzerinden odaklanmaktadır. Nitel araştırma desenine dayalı yürütülen bu çalışmada, amaçlı örneklem (maksimum çeşitlilik) grubu olarak tasarlanan ve farklı demografik özelliklere sahip elli beş (55) katılımcının görüşlerinden yararlanılmıştır. Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile katılımcılarla yüz yüze ve derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş, elde edilen veriler ilgili teknik işlemlerle analiz edilerek değerlendirilmiştir. Katılımcılara göre Suriye krizi uluslararası vekâlet savaşıdır. Bölgeye yönelik yapılan müdahalelerin temelinde, Büyük Ortadoğu Projesi’nin hayata geçirilmesi ve İran karşısında İsrail’in bölgedeki güvenliğinin sağlanması yer almaktadır. Bu inşacı yaklaşımlarla hem küresel hem de bölgesel güçlerin farklı stratejiler izlemeleri, Suriye’de kaos ve çatışmaların devam etmesine yol açmıştır. Bu çatışmalı ortamdan göç etmek zorunda kalan nüfusun, farklı kültürel kimlik ve aidiyet gruplarına sahip Antakya’nın sosyopolitik uyumunu ve birlikte yaşam becerisini sekteye uğratmasından endişe edilmektedir.

Kaynakça

Achcar, G. (2012). Barbarlıklar Çatışması, (Çev. Ateş Uslu), İstanbul: İthaki Yayınları.

Fuller, G. E. (2017). Türkiye ve Arap Baharı - Ortadoğu’da Liderlik (Çev. Mustafa Acar), Ankara: Eski Kitaplar Yayıncılık.

Heywood, A. (2011). Global Politics, New York: Palgrave Macmillan.

Peköz, M. (2015). Küresel Savaşta Büyük Ortadoğu, İstanbul: Vivo Yayınevi.

Kaynak Göster

APA Reyhanoğulları, M . (2021). SURİYE SAVAŞININ POLİTİK ŞECERESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ANTAKYA ÖRNEĞİ . Doğu Coğrafya Dergisi , 26 (45) , 195-212 . DOI: 10.17295/ataunidcd.931096