COVİD-19 SALGINININ TURİSTİK HİZMET SAĞLAYAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNE ETKİSİ (FETHİYE ÖRNEĞİ)

Dünya genelinde 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede hızla yayılan Covid-19 salgını milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesine sebep olmuştur. Salgın sürecinde uygulamaya konulan kısıtlama ve yasaklar insanların sosyal yaşamını, tüketim alışkanlıklarını ve ekonominin bütün sektörlerini etkilemiştir. Bu durumdan etkilenen sektörlerden biride turizm sektörüdür. Turizm yapısı itibariyle yaşanan ekonomik krizler, salgın hastalıklar, terör olayları ve doğal afetler gibi durumlardan kolay etkilenebilen sektörlerin başında yer almaktadır. Dolayısıyla Covid-19 salgını turizm sektörünü de olumsuz yönde etkilemektedir. Dünyada en fazla turist ağırlayan altıncı, Avrupa’da dördüncü ülke olan Türkiye’de turizm sektörü Covid-19 salgınından önemli ölçüde etkilenmiştir. Turizm sektörünün önemli paydaşlarından biri olan konaklama işletmeleri de salgın döneminde uyulması gereken yasaklar ve tedbirler kapsamında faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Bu araştırma kapsamında, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye’de Covid-19 salgınının turistik hizmet sağlayan konaklama işletmelerine olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Fethiye’de turizm konaklama işletmesi yetkililerinden 16 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, önceki yıllara göre 2020 yılı turizm potansiyelinin çok düşük seviyelerde olduğu, turistik taleplerin azaldığı ve işletmelerin ekonomik kayba uğradıkları, işletmelerin salgına karşı alınan yasal tedbirlere yeterince uydukları, tedbirler konusunda en çok zorlanılan durumun maske kullanımı olduğu, turistlerin alınan tedbirlere yeterince uydukları ve en çok maske kullanımı konusunda zorlandıkları, turistik talepteki azalışın konaklama ücretlerini düşürdüğü, konaklama işletmelerinin doluluk oranlarının düşük seviyelerde olduğu ve turistlerin konaklama işletmesindeki kalış sürelerinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu bulgulardan yola çıkarak konaklama işletmelerinin önceki yıllara göre salgın sürecinde ekonomik bir daralma yaşadıkları tespit edilmiştir.

Effect of Covid-19 Pandemic on Accommodation Businesses (Fethiye Example)

The Covid-19 pandemic, which occurred in December 2019 worldwide and spread rapidly in a short time, caused millions of people to lose their lives. Restrictions and prohibitions imposed during the epidemic affected people's social life, consumption habits and all sectors of the economy. One of the sectors affected by this situation is the tourism sector. Tourism is one of the sectors that can be easily affected by situations such as economic crises, epidemics, terrorist events and natural disasters. Therefore, the Covid-19 epidemic also negatively affects the tourism sector. The tourism sector in Turkey, which is the sixth largest tourist destination in the world and the fourth country in Europe, has been significantly affected by the covid-19 pandemic. Accommodation enterprises, which are one of the important stakeholders of the tourism sector, continued to operate within the scope of the prohibitions and measures to be followed during the epidemic period. As part of this research, an attempt was made to determine the impact of the Covid-19 pandemic on accommodation businesses providing tourist services in Fethiye, one of the important tourist centers of Turkey. The case study pattern from qualitative research methods was used in the research. The participants of the study were 16 people from the authorities of the tourism accommodation business in Fethiye. A semi-structured interview form developed by researchers was used as a data collection tool. The study as a result of the 2020 tourism potential is at very low levels compared to previous years, tourist demand and the development of enterprises suffered economic loss, businesses to conform adequately to the epidemic of legal measures taken against the measures it is important to use a mask about the most difficult situation, precautionary measures enough they live of tourists, and most difficult about the use of the mask, lowering the cost of the decrease in demand for tourist accommodation, it has been found that occupancy rates of accommodation businesses are at low levels and that tourists ' stay in the accommodation business is reduced. Based on these findings, it was determined that accommodation enterprises experienced an economic contraction in the epidemic process compared to previous years.

Kaynakça

Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7-21.

Akyol, C. (2020). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Covıd-19 Salgınına Yönelik Görüşleri. Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 3(1) , 112-121.

Alaeddinoğlu, F, Rol, S. (2020). Covid-19 Pandemisi ve Turizm Üzerindeki Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0 (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı) , 233-258.

Altınay Özdemir, M. (2020). Covıd-19 Salgını Sonrası Alınan Önlemlerle Turizm: Muhtemel Senaryolar. Journal of Recreation and Tourism Research, 7 (2), 222-238.

Aydın, B. ve Doğan, M. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin Turistik Tüketici Davranışları ve Türkiye Turizmi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6(1), 93-115.

Bağçı, E., Uzun, C. ve Bostan, A. (2020). Covid-19 ve Sağlık Turizmi. Journal of Awareness, 5(3), 331-348.

Bal, H. (2013). Nitel Araştırma Yöntemi. Isparta: Fakülte Kitapevi.

Bayat, G. (2020). The Effects of COVID-19 on the Tourism Sector and Hotel Businesses: The Case of Marmaris. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 617-634.

Carr, A. (2020). COVID-19, Indigenous Peoples and Tourism: a View from New Zealand. Tourism Geographies, 22(3), 491-502.

CBDDO (Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi), (2020). Koranavirüs Covid-19 Dünya Haritası. https://corona.cbddo.gov.tr/ (Erişim Tarihi:27.09.2020).

Cheer, J. M. (2020). Human Flourishing, Tourism Transformation and COVID-19: A Conceptual Touchstone. An International Journal of Tourism Space, Tourism Geographies, 22(3), 514-524.

Çeti, B. ve Ünlüönen, K. (2019). Salgın Hastalıklar Sebebiyle Oluşan Krizlerin Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 22(2), 109-128.

Çınar, F. ve Özkaya, B. (2020). Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin Medikal Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2(2) , 35-50.

Çıtak, N. ve Çalış, Y. (2020). Covid-19 Salgının Turizm Sektörü Üzerine Olan Finansal Etkileri. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 3(2) , 110-132.

Demir, M., Günaydın, Y. ve Demir, Ş. Ş. (2020). Coronavirüs (Covid-19)'ün Türkiye'de Turizm Üzerindeki Öncüllerinin, Etkilerinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1), 80-107.

Doğancılı, O. S. (2020). Covid-19 Salgını Sonrası Turizm Destekleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2808-2820.

Eryılmaz, B. (2020). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Otel Zincirlerinin Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirmeleri. Turizm Akademik Dergisi, 7 (1), 15-27.

Farzanegan, M. R., Gholipour, H. F., Feizi, M., Nunkoo, R. & Andargoli, A. E. (2020). International Tourism and Outbreak of Coronavirus (COVID-19): A Cross-Country Analysis. Journal of Travel Research, 1, 1-6.

İbiş, S. (2020). Covid-19 Salgınının Seyahat Acenteleri Üzerine Etkisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 85-98.

Kiper, V., Saraç, Ö., Çolak, O. ve Batman, O. (2020). Covıd-19 Salgınıyla Oluşan Krizlerin Turizm Faaliyetleri Üzerindeki Etkilerinin Turizm Akademisyenleri Tarafından Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(43) , 527-551.

Köşker, H. (2017). Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri Üzerine Bir Araştırma: 2016 Yılı Türkiye Örneği. Akademik Bakış Dergisi, 62, 216-230.

KTB (Kültür ve Turizm Bakanlığı), (2020). Temmuz Ayı Bülteni.

Lapointe, D. (2020). Reconnecting Tourism After COVID-19: The Paradox Of Alterity İn Tourism Areas. Tourism Geographies, 22(3), 633-638, DOI: 10.1080/14616688.2020.1762115

Mariolis, T., Rodousakis, N. & Soklis, G. (2020). The COVID-19 Multiplier Effects of Tourism on the Greek Economy. Tourism Economics, 1–8, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354816620946547

Niewiadomski, P. (2020) COVID-19: From Temporary Deglobalisation to a Re-Discovery of Turizm? Tourism Geographies, 22(3), 651-656.

Özaltın Türker, G. (2020). Covid-19 Salgını Turizm Sektörünü Nasıl Etkileri Turizm Akademisyenleri Perspektifinden Bir Değerlendirme. International Journal of Social Sciences And Education Research, 6(2), 207-224.

Qiu, R. T. R., Park, J., Li, S. & Song, H. (2020). Social Costs of Tourism During The COVID-19 Pandemic. Annals of Tourism Research, 84, 1-14.

Soylu, Ö. (2020). Türkiye Ekonomisinde Covıd-19’un Sektörel Etkileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6) , 169-185.

Stathis Polyzos, S., Samitas, A. & Spyridou, A. E. (2020): Tourism Demand and the COVID-19 Pandemic: An LSTM Approach. Tourism Recreation Research, DOI: 10.1080/02508281.2020.1777053

Sürme, M. (2020). Turizm ve Kovid-19. İksad Yayınları: Ankara.

Tanrıkulu, M. (2020). Covid 19 Gölgesinde Türkiye'de Holistik Turizm ve Kültüre Dönüş. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5) , 406-417.

TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu), (2020). Türofed Türizm Bülteni. https://www.turofed.org.tr//panel/upload_system/pages_file/a9ccb6e6432605bdf36076fdf41209f7.pdf

TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği), (2020). Korana Virüsü (Covid-19) Sonrası Nasıl Bir Dünya Bizi Bekliyor. https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/8b368379-712e-4ca3-8425-69ae28b9f113.pdf

UNWTO (World Tourism Organization), (2020). World Tourism Barometer. 18(3). https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.3.

Üstün, Ç. ve Özçiftçi̇, S. (2020). COVID-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam ve Etik Düzlem Üzerine Etkileri: Bir Değerlendirme Çalışması. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, 25 (Special Issue on COVID 19) , 142-153.

Wen, J., Kozak, M., Yang, S. ve Liu, F. (2020). COVID-19: Potential Effects on Chinese Citizens’ Lifestyle and Travel. Tourism Review (E-pub ahead of print), https://doi.org/10.1108/TR-03-2020-0110

Yeh, S. S. (2020): Tourism Recovery Strategy Against COVID-19 Pandemic. Tourism Recreation Research, DOI: 10.1080/02508281.2020.1805933

Kaynak Göster

APA Doğru, E , Koçak, E . (2021). COVİD-19 SALGINININ TURİSTİK HİZMET SAĞLAYAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNE ETKİSİ (FETHİYE ÖRNEĞİ) . Doğu Coğrafya Dergisi , 26 (45) , 106-124 . DOI: 10.17295/ataunidcd.848544