BORNOVA İLÇESİNDE (İZMİR) KİRACILIĞI ETKİLEYEN NEDENLER

Konut en eski ihtiyaçlardan biridir. İnsanlar konutu mülk edinmenin yanında başka seçeneklerle konut ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Bütün konutlar aynı kira bedeline sahip değildir. Bu çalışmada İzmir'in Bornova ilçesinde kiracılığın coğrafi dağılışı ve kira bedelinin değişimi emlakçıların bakış açısıyla ele alınmaktadır. Çalışmada veriler nicel yöntemlerden anket tekniği ile elde edilmiş ve anketler yüz yüze uygulanmıştır. Sonuçta görülmektedir ki genel özellikler yanında kiracılık mahalle düzeyinde farklı nedenlerden etkilenmektedir. Şehirde kiracılık, sosyo-ekonomik düzey, yani gelir seviyesi, binaların farklı (yapı yılı ve depreme dayanıklılık) özellikleri, konut alanlarına yakın çeşitli hizmetlerin sunumu (üniversite, hastane gibi), konut alanlarının konumu (deniz manzaralı oluşu gibi) ve zemin özellikleri , konut çevresinde yapılanmış çevrenin özellikleri ve konut iç mekân özellikleri gibi faktörler kiracılığı etkilemektedir.

Reasons Affecting Tenancy in Bornova District (İzmir)

Housing is one of the oldest needs. In addition to acquiring the property, people meet their housing needs with other options. Not all residences have the same rental value. In this study, the geographical distribution of tenancy in Bornova district of Izmir and the change of rental price are discussed from the point of view of real estate agents. In the study, the data were obtained from quantitative methods using the questionnaire technique and the questionnaires were applied face to face. After all, it appears that tenancy is affected by different reasons at the neighborhood level. Tenancy in the city, socio-economic level, ie income level, different (construction year and earthquake resistant) characteristics of the buildings, the provision of various services close to the housing areas (such as university, hospital), the location of the residential areas (such as the sea view), the environment built around the residence factors such as properties, residential interior features, affect the tenancy.

Kaynakça

Akalın, S. (2005). Konut kira değerlerini etkileyen faktörler: Beşiktaş İlçesi örneği. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Akın, R. (2015). Türkiye’de sosyal politika ve sosyal konut politikası. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne: . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akkurt, H. B. (2004). 19. yüzyıl batılılaşma kesitinde, Bornova ve Buca levanten köşkleri Mekânsal kimliğinin irdelenmesi. Basılmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Aliağaoğlu, A. (2016). Balıkesir Şehri’nde kiracılık. Doğu Coğrafya Dergisi, 36, 183-200.

Alkan, L. (2014). 1980 sonrası konut politikalarının mekânsal yansıması: Ankara örneği. İdeal Kent, Kent ve Politika, 12, 103-131.

Alkan, L. ve Uğurlar, A. (2015). Türkiye’de konut sorunu ve konut politikaları. Kent Araştırmaları Enstitüsü Raporu, 1-62, Ankara.

Andersen, H. S. (2002). Excluded places: The interaction between segregation, urban decay and deprived neighbourhoods. Housing, Theory and Society, 19(3-4), 153-169.

Andersen, H. S. (2003). Urban sores. On the interaction between segregation,Farnham: Ashgate

Arıcan, F. A. (2010). Türkiye’de konut sorunu ve toplu konut uygulamaları: Eskişehir örneği. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Arıkan, F.E. (2008). Ev kiralarını etkileyen nedenlerin hedonik fiyat yöntemi ile belirlenmesi. Basılmamış Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Baştürk, S., ve Taştepe, M. (2013). Evren ve örneklem. S. Baştürk (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (129- 159). Ankara: Vize Yayıncılık.

Castells, M. (1983). The city and the grassroots: Across-cultural theory of urban social movements (No.7).Erişim tarihi: 22.11.2019 Univ of California Press, https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=rUbZLcYsA_QC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Castells,+Manual+(1983)+The+City+and+The+Grassrootts,+A+Croos-Cultural+Theory+of+Urban+Social+Movement,+Edvard+Arnold,+London.+s.103.+&ots=yYhilvA7aM&sig=NMgH6HnPwecivHtZc47pWj3Z2Wc&redir_esc=y#v=snippet&q=103&f=false.

Çetintahra, E.G., Çubukçu, E. (2011). Çevre estetiğinin konut fiyatlarına etkisi. İTÜ Dergisi Mimarlık, Planlama, Tasarım, 10(1), 3-12.

Çırak, A. A. (2018). Bir kentsel koruma planlaması deneyimi: İzmir Bornova tarihsel kent merkezi. BİF-Bornova İçin Fikirler Dergisi, 1-91.

Çoban, A.N. (2012). Cumhuriyetin ilanından günümüze konut politikası. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,67(3), 75-108.

Dikçınar S. B. ve Yazgan G. A. (2009). Kentsel mekânların aynılaşması: Midyat örneği. Megaron,4(2), 79-89.

Eceral, T. Ö. ve Uğurlar, A. (2017). Hane halkı konut hareketliliğini etkileyen faktörler: Ankara örneği. Planlama,27(3), 347-361.

Ekşioğlu, G. (2010). Çevre estetiğinin konut fiyatları üzerindeki etkisinin hedonik fiyat yöntemi ile modellenmesi.Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Emür, A. (1999). Urban rental housing and tenant households in Turkey: Towards viable alternative policies for the rental sector.Unpublished Master Thesis, Ankara: Middle East Technical University Natural and Applied Sciences.

Keleş, R. (1997). Kentleşme Politikası (4. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.

Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders, 6 (1), 47-48.

Koç, H. (2009). İzmir’de konut çevrelerinde nitelikli yapılaşma üzerine görüşler. TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, 515-526, İzmir.

Mutluer, M. (1999). Bornova Atatürk Mahallesi’nde yeni yerleşim alanları. Ege Coğrafya Dergisi, 10, 219-238.

Olgun, H. (2014). Türkiye’de sosyal konut politikası: seçilmiş Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmalı bir analiz. Basılmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

TDK (2019). (Erişim tarihi: 07.12.2019).Kiracılık, https://sozluk.gov.tr/?kelime=K%C4%B0RACI

TMMOB- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (1998). Kentleşme, konut sorunu, barınma hakkı ve demokrasi.(Erişim tarihi: 01.11.2019).https://www. tmmob.org.tr/etkinlik/tmmob-demokrasi-kurultayi-1998/kentlesme-konut-sorunu-barinma-hakki-v-e-demokrasi

TÜİK (2019). (Erişim tarihi: 07.12.2019).http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15843

Uğurlar, A.,Eceral Ö., T., (2012), Türkiye'de konut politikalarının gelişim süreci ve Ankara metropol kentinde mevcut kiralık konut piyasasına ilişkin bir değerlendirme. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 3. Sempozyumu, Kent Bölgeler, Alanlar ve Büyükşehirler: Değişen Dinamikler ve Sorunlar, 6-7 Aralık, 225- 246, Ankara.

Yavan, N. (2014). Nicel Araştırmalardan Veri ve Veri Toplama Teknikleri, İçinde Yılmaz Arı ve İlhan Kaya, Coğrafya Araştırma Yöntemleri, 219-266.

Yüceşahin, M.;Tuysuz, S. (2011). Ankara Kentinde Sosyo-mekansal Farklılaşmanın Örüntüleri: Ampirik Bir Analiz. Coğrafi Bilimler Dergisi, 9( 2), 159-188.

Kaynak Göster

APA Aliağaoğlu, A , Çiti, N . (2021). BORNOVA İLÇESİNDE (İZMİR) KİRACILIĞI ETKİLEYEN NEDENLER . Doğu Coğrafya Dergisi , 26 (45) , 1-18 . DOI: 10.17295/ataunidcd.909992