Geleneksel Türk Dini ve İslam

Tarihi geçmişleri, zengin gelenekleri, hareketli kudreti ve coğrafi konumunun önemi Türkleri dünya tarihi içerisinde önemli bir konuma getirmiştir. Türklere önemli bir yer kazandıran değerlerin başında din gelmektedir. Bu makale, Türklerin eski dini inanışları hakkında bilgi vermekte, Türklerin İslam'ı kabul etmelerinde eski dini inançları ile İslam'ın inanç esas ve değerlerinin benzerliğine dikkat çekilmektedir. Türklerin İslam'a girişi ile kültürlerini İslami ruh ve motiflerle yeniden düzenledikleri, İslam'dan başka dinleri seçen Türk boylarının Türk kimliklerini de kaybettikleri vurgulanmıştır.  

Traditional Turkish Religion and Islam

Their history, rich traditions, vibrant power and geographical position have made Turks important in world history. Religion is at the forefront of the values ​​that give Turks an important place. This article gives information about the ancient religious beliefs of the Turks and draws attention to the similarity between the old religious beliefs and the beliefs and values ​​of Islam in the Turks' acceptance of Islam. It is emphasized that the re-organized their Islam with their Islamic spirit and motives and Turks lost Turkish identities of Turks who choose Islam from other religions.    

Kaynak Göster

APA Erdem, M . (1998). Geleneksel Türk Dini ve İslam . Dini Araştırmalar , 1 (2) , 79-91 .