UNUTULMUŞLUĞUN KARANLIĞINDA BİR ŞAİR

Bu yazıda edebiyat tarihlerinde adı geçmeyen ama millî edebiyat hareketi içinde cılız da olsa belli bir sesin sahibi olabilen şairlerden Ârif Dündâr tanıtılmış ve dergi sayfalarında kalan şiirlerinin metni verilmiştir.

Ârif Dündâr, a Poet in the Darkness of Forgetting DÜNDÂR ATAKER, ÂRİF

In this article we mention poet Ârif Dündâr, a miner figure of the national literature movement but has a particular voice. We introduced to him as a poet and gave his works that remained in the literary journals.

Kaynakça

Ârif Dündâr. "Edirne'de Sultan Selim Câmi'i". Dergâh, 1 (15 Nisan 1337-1921) 8.

Ârif Dündâr, "Marmara'da Ta'lîm", Millî Mecmû'a, 1--1 (1 Teşrîn-i Sânî 1339) 6.

Ârif Dündâr, "Burak Reis", Millî Mecmû'a, 1/4 (13 Kânûn-ı Sânî 1339) 56.

Ârif Dündâr, "Şirin Kızıma", Millî Mecmû'a (1 Birinci Kânûn 1929) 35.

BİRİNCİ, Necat, (2000) "Millî Mücadele Devresi Şiirinde Tarihî Kadro", Edebiyat

Üzerine İncelemeler, İstanbul: Kitabevi Yayınları. 173-200. Bu yazının ilk neşri için bakınız: BİRİNCİ, Necat, (1984) "Millî Mücadele Devresi Şiirinde

Tarihî Kadro", Kubbealtı Akademi Mecmuası, XII/2 (Nisan 1984) 39-67.

BİRİNCİ, Necat, (2003) "Milli Mücadele Donemi Şiirinde İstanbul, Fetih ve Fatih",

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt 30 ([2001-2003] 2003) 97-117.

CANATAK, [Abdül] Mecit, (2009), Şiir ve Tarih-Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde

Tarih Duygusu, Ankara: millî Eğitim Bakanlığı Yaınları. ERGUN, Sadettin Nüzhet, (1936), "Ârif Dündar", Türk Şairleri I, İstanbul, s. 65, 38.

İNCE, Hakan ve KUL, Salih, "Sağcı ve solcu aydınların birbirini dışlamaları hataydı", http://www.cihandergi.com/cihan-dergi/newsDetail_ getNewsById.action?newsId=29995] Son erişim tarihi: 16 Haziran 2013.

MACİT, Muhsin, (2012), Nedîm Divânı, (ekitap), [Ankara]: T. C. Kültür Ve Turizm

Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kültür Eserleri Yayınları, [ISBN: 978-975-17-3638-3], s. 298, gazel: 88. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292562/h/nedim-divani.pdf] Son erişim tarihi: 16 Haziran 2013.

ÖZLÜK, Nuran, "Düşünce Mecmuası ve Sistematik İndeksi", Türkiyat Mecmuası, C. 21 (Bahar 2011) 334.

TEKİN, Arslan ve TEKİN-KUNDURACIOĞLU, Melek], (1991),"Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı", Edebiyat Ansiklopedisi, [İstanbul]: Milliyet Gazetesi Yayını (Milliyet'in okurlarına Armağanı), 210-212.

Kaynak Göster