Muhasebe Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin TMS/TFRS Hakkında Bilgi ve Algı Düzeyleri: Ağrı ve Çankırı İllerinde Bir Araştırma

Küreselleşmeyle birlikte muhasebe alanında önemli gelişmeler yaşanmış ve ortak bir muhasebe dili olarak muhasebe standartları gündeme gelmiştir. Muhasebe standartları, muhasebe uygulamalarıyla ilgili yöntemi belirleyerek gerek uygulayıcılar açısından gerekse finansal tabloları kullananlar açısından doğru, gerçeğe uygun, güvenilir ve karşılaştırılabilir bir finansal bilgi sağlar. Muhasebe standartlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için muhasebe meslek mensuplarının ve potansiyel meslek mensubu adaylarının konu hakkındaki bilgi, algı ve farkındalıklarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı; muhasebe eğitimi alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin TMS/TFRS hakkındaki genel bilgi ve genel algı düzeylerini ortaya koymaktır. Veri toplanması amacıyla anket yöntemi uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 25 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler frekans analizi ve çapraz tablolar ile detaylarına ve parametrik hipotez testlerinden bağımsız gruplar t testi ve ANOVA analizi ile grup ortalamaları arasındaki farkların anlamlılığına bakılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin TMS/TFRS konularına bakış açıları ve bilgi düzeyleri cinsiyetlerine, okudukları bölümün İşletme veya bir başka bölüm olmasına, bulundukları sınıfa, muhasebe derslerine ve muhasebe mesleğine ilgi düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.

Knowledge and Perception Levels of University Students Received Accounting Education About TAS / TFRS: A Study In The Agri and Cankırı Provinces

Along with globalization, significant developments have taken place in the field of accounting and accounting standards havecome to the fore as a common accounting language. The most important function of accounting standards is to provide accurate,truthful, reliable and comparable financial information both for practitioners and those using the financial statements bydetermining the method of accounting practices. In order to apply accounting standards effectively, determining the knowledge,perception and awareness of the professional accountants and potential professional candidates on the subject is of greatimportance. The purpose of this study is to reveal the general knowledge and general perception levels of the students of AgriIbrahim Cecen University and Cankırı Karatekin University Faculty of Economics and Administrative Sciences about TMS / TFRS. Inorder to collect data, the survey method was applied and the data obtained were analyzed by using the SPSS 25 packageprogram. The collected data were analyzed by means of frequency analysis, cross tables and parametric hypothesis tests(independent groups t test and ANOVA). According to the results of the study, students' perspectives and knowledge levelsabout TMS / TFRS topics differ significantly in terms of statistics according to their genders, according to the departments theystudy, whether it is business or another department, according to their classes, whether it is accounting or no, and according totheir levels of interest in the accounting profession. 

___

 • Akdemir, A. (2012). İşletmeciliğin Temel Bilgileri, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Akdoğan, N. & Aydın, H. (1987). Muhasebe Teorileri, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Akdoğan, N. (2007). Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanma Süreci: Sorunlar, Çözüm Önerileri. Mali Çözüm, Sayı: 80, 101-117.
 • Çil Koçyiğit, S., Elitaş, B.L. & İşgüven, M.K. (2016). Lisans Öğrencilerinin TMS/TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), 59-68
 • Dalğar, H., Çelik, İ. & Mortaş, M. (2011). Muhasebe Öğrenimi Gören Öğrencilerin TMS/TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 217-230.
 • Dominguez-Bello M.G. ve diğerleri (2016). Partial restoration of the microbiota of cesarean-born infants via vaginal microbial transfer. Nature Medicine, 22(3), 250-253.
 • Eraslan, S. (2018). Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS ve TFRS’ye Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Osmaniye İlinde Yapılan Bir Çalışma. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 4(22), 934-943.
 • Erol, M., Atmaca, M. & Öztürk, S. (2011). Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına Bakış Açılarının Ölçülmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13(3), 225-267.
 • Erol Fidan, M. & Cinit, H. (2013). Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde KOBİ Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algı Düzeylerinin Tespitine Yönelik Uygulama (Eskişehir İli Örneği). Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 59, 39-60.
 • Erol Fidan, M. & Uysal, T. (2017). Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Konusunda Üniversite Öğrencilerinin Algı Düzeylerinin Ölçülmesi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(33), 24-35.
 • Gör, Y. (2017). Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Bilinirliği Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 381-389.
 • Güriş, S. & Astar, M. (2015). Bilimsel Araştırmalarda SPSS İle İstatistik. İstanbul: Der Yayınları.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayınları.
 • Karakaya Demirkutlu, F. (2014). İşletme Lisans Öğrencilerinin Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki İlgi Düzeyleri, Beklentileri ve Farkındalıkları: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 156-174.
 • Karavardar, A. & Kaymak, G. (2020). Muhasebe Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin TMS/TFRS Hakkındaki İlgi Düzeyi, Beklenti ve Farkındalıklarına İlişkin Bir Araştırma: Giresun Üniversitesi İşletme Bölümü Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 23(1), 112-130.
 • Kutlu H.A. (2010). Muhasebe Eğitiminin, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Açısından Değerlendirilmesi. Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı: 46, 232-246.
 • Örten, R., Kaval, H. & Karapınar, A. (2017). Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sevilengül, O. (2007). Genel Muhasebe. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Şimşek, K. & Şimşek, O. (2019). Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) / TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2693-2700.
 • Turhan, G. & Oğuz, M. (2016). İşletme Lisans Öğrencilerinin Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki İlgi Düzeyleri, Beklentileri ve Farkındalıkları: Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(4), 881-917.
 • Ülkü, S. & Gökgöz, A. (2013). Lisans ve Önlisans Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Konusundaki Bilgi Düzeylerinin ve Farkındalıklarının Ölçülmesi: Yalova Örneği. Mali Çözüm, Sayı: 116, 39-56.
 • Yanık, A., Yıldız, F., Kara, E. & Günce, N. (2013). Muhasebe Eğitimi Gören Önlisans Öğrencilerinin Muhasebe Standartları Hakkındaki Algıları Üzerine Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 36, 243-252.
 • Yıldız, F. &Yanık, A. (2013). Yükseköğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Algıları: Ampirik Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 17, 205-220.
 • Yılmaz, B. (2007). Muhasebe Standartlarının Oluşumu ve Uygulanma Alanı. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13), 139-153.
 • Yılmaz, Z., Şahin, Z. & Çankaya, F. (2014). Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Öğrenci, Akademisyen ve Uygulayıcıların TMS/TFRS Farkındalıkları ve Görüşleri Üzerine Bir Çalışma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16(2), 109-135.
 • Zaif, F. & Ayanoğlu, Y. (2007). Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye’de Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 115-136.