İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Sürecinde Teknoparkların Rolü ve Önemi

Teknoloji çağı olarak adlandırılan günümüzde bir inovasyon gerçekleştirmek zor ve karmaşık hale gelmiştir. İnovasyon ve teknolojik ilerlemenin kuvvetli bir aracı haline gelen teknoparklar, üniversite ve sanayi işbirliğinin önemli bir yapıtaşı olarak ön plana çıkmaktadır. Teknoparkların kuruluş ve faaliyet aşamalarında üniversite ve sanayinin yanı sıra devletin rolü ve önemi büyüktür. Teknolojik ilerleme ve inovasyonun kaynaklarından biri olan teknoparkların başarısı, üniversite, sanayi ve devlet arasında kurulan bu üçlü yapının uyum içinde ve etkin bir şekilde işlemesi ile mümkündür. Bu koşul sağlandığı takdirde, teknoparklar için üretim ve inovasyonun önü açılabilmekte ve dolayısıyla hem bölgesel hem de ulusal kalkınma adımları daha sağlam bir şekilde atılabilmektedir.

The Role and Importance of Technoparks in Innovation and Regional Development

In today’s world where it’s called the technology era, the implementation of an innovation has become moredifficult and complex. Technoparks, which have become a powerful instrument of innovation and technologicalprogress, are at the forefront as an important building block of university and industry cooperation. As well as theuniversity and the industry, the government has an important role in the establishment and operation phases oftechnoparks. The success of technoparks is possible through the harmonious and efficient processing of this triplestructure established between the university, industry and the government. If this condition is met, the path ofproduction and innovation for technoparks can be clear thus both regional and national development steps can betaken more firmly. 

___

 • Arıkan C, (2005), Bölgesel İnovasyon Sistemleri ve Kalkınma, (Editörler: I. Aybay, M. Bengisu), II. Teknoparklar Zirvesi ‘‘Uluslararası Projelere Açılımda Teknoparklar Arası İşbirliği Bildiriler Kitabı, Mavi Basımevi, Lefkoşa.
 • Cooke, P., Boekholt, P., Schall, N., & Schienstock, G. (1996), Regional innovation systems: concepts, analysis and typology. In EU-RESTPOR Conference" Global Comparison of Regional RTD and Innovation Strategies for Development and Cohesion". Brussels (pp. 19-21).
 • Cooke, P., Roper, S., & Wylie, P. (2002), Developing a regional innovation strategy for Northern Ireland. Belfast, Northern Ireland Economic Council.
 • Çakmakçı M., Küçükpınar A. ve Özpınar F. (2005), Öğrenen Bölgelerin Gelişiminde Teknoparkların Rolü, II. Teknoparklar Zirvesi “Uluslararası Projelere Açılımda Teknoparklar Arası İşbirliği Bildiriler Kitabı, (Ed. I. Aybay, M. Bengisu). Gazimagosa Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ekim 2005, Mavi Basımevi, Lefkoşa
 • Dalrymple, G. B. (2001), The age of the Earth in the twentieth century: a problem (mostly) solved. Geological Society, London, Special Publications, 190(1), 205-221.
 • DPT, (2003), Ön Ulusal Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme Stratejileri (Taslak), Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz 2003, Ankara
 • Elçi, Ş., Karataylı, İ., & Karaata, S. (2008). Bölgesel İnovasyon Merkezleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi. TUSİAD Yayınları. European Commission. (2014), Research and Innovation performance: Innovation Union progress at country level in the EU. doi:10.2777/5054
 • Fagerberg, J. (2004). Innovation: a guide to the literature. Georgia Institute of Technology.
 • Fisher, M. M. (2001), Innovation, Knowledge Creation and Systems of Innovation. The Annals of Regional Science, 35(2), 199-216.
 • Fraunhafer, I. S. I. BETA (2001) Regional Typology of Innovation Needs. Report to the EC.
 • Görkemli, H. N. (2011). Bölgesel Kalkınmada Teknoparkların Önemi Ve Konya Teknokent Örneği (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Guellec, D., & De La Potterie, B. V. P. (2002). R&D and productivity growth. OECD Economic Studies, 2001(2), 103-126.
 • Gülbaş, S. Y. (2011). İnovasyon: Teknopark Modeli. Ankem Dergisi, 25, 139-145.
 • Harmancı, M., & Önen, M. O. (1999). Dünyada ve Türkiye’de Teknopark ve Teknokent Uygulamaları. Türkiye Kalkınma Bankası AŞ Araştırma Müdürlüğü, Mart, Ankara.
 • http://www.census.gov/popclock/ Erişim tarihi: 15.03.2018
 • https://www.compete.org/storage/images/uploads/File/PDF%20Files/Regional_Innovation_Guidebook.pdf
 • http://www.iasp.ws/the-role-of-stps-and-innovation-areas;jsessionid=db00c6a95d5604a693972d516b9c Erişim tarihi: 15.06.2017
 • http://eğitim.emo.org.tr/bildiriler/bildiri50.doc Erişim tarihi: 28.05.2017
 • http://www.psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm Erişim tarihi: 15.05.2017
 • http://www.teknoparkistanbul.com.tr/tr/iletisim/sss Erişim tarihi: 15.06.2017
 • http://www.tgbd.org.tr/WebContent/WebContent/4707 Erişim tarihi: 25.09.2017
 • Jaffe A. (1989), Real Effects of Academic Research. The American Economic Review, LXXIX, 957-970.
 • Keane, J. & Allison, (1999), The Intersection of Leaming Region and Local and Regional Economic Development: Analysing the Role of Higher Education. Regional Studies, 33, 9, 894-896.
 • Kiper, M. (2010). Dünyada ve Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği. TTGV Report, (1), 17-22.
 • Lundvall, B. A. & Johnson B., (1994), The Leaming Economy, Journal of lndustry Studies, 2, 23-42.
 • Maivald P. (1998), References Scheme for Innovative Process” In Foundations of the Economics of Innovation Theory. (Ed. Hariolf Grupp). Measurement and Practice, Northhampton: Edward Elgar Pub.
 • Maslow, A. (1943), A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396.
 • Mcneil, W. (1994), Dünya Tarihi (A. Şenel, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi, (Orijinal baskı, 1989).
 • Polat, Ç. (2007), Assessment of Technology; Development Activities in Turkish Technoparks, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Roersen, M. (2008). Internationalizing Technopark (Master’s thesis, University of Twente).
 • Saxenian, A. L. (1994). Regional advantage: culture and competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge, Mass.
 • Selvi, Ö. (2012), “Bilgi Toplumu. Bilgi Yönetimi ve Halkla İlişkiler”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı: 3, 191-214.
 • Soyak, A. (2008). Teknoekonomi Politikalarının Işığında Ulusal Yenilik Sistemi ve İnsan Faktörü. Bilim ve Ütopya Dergisi, (165), 1-10.
 • Yüksel, U., Ortadoğu Teknopark AŞ, ve ODTÜ-Teknokent Yönetici Şirketi. Üniversite Sanayi İşbirliğinde Bir Araç Olarak Teknoparklar. Ankara