Fatma TEMELLİ, Bilgehan TEKİN

Muhasebe Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin TMS/TFRS Hakkında Bilgi ve Algı Düzeyleri: Ağrı ve Çankırı İllerinde Bir Araştırma

Knowledge and Perception Levels of University Students Received Accounting Education About TAS / TFRS: A Study In The Agri and Cankırı Provinces

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2020-Cilt: 24 - Sayı: 1

57-89

TMS/TFRS Algısı, TMS/TFRS Bilgisi, Muhasebe Standartları, Muhasebe Eğitimi

TMS / TFRS Perception, TMS / TFRS Knowledge, Accounting Standards, Accounting Education

117 48

7
Benzer Makaleler

Muhasebe Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin TMS/TFRS Hakkında Bilgi ve Algı Düzeyleri: Ağrı ve Çankırı İllerinde Bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Fatma TEMELLİ, Bilgehan TEKİN

Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri: Kırklareli Üniversitesi’nde Bir Uygulama

Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi

Saime DOĞAN

Don sözü ve kök ailesi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Arzu YIKILMAZ

TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARLARI (TMSTFRS) ÇERÇEVESİNDE ÇEVRESEL FAALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi

Fatih AKDENİZ

TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARLARI (TMSTFRS) ÇERÇEVESİNDE ÇEVRESEL FAALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Paradigma

Fatih AKDENİZ

1 OCAK 2013 ÖNCESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE KOBİ MUHASEBE STANDARTLARININ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI TARAFINDAN ALGISI (Bursa İli Örneği)

Muhasebe ve Denetime Bakış

Meral EROL FİDAN, Smmm Hasan CİNİT

“GİİAS Uluslararası Günümüzde İslamî İlimler Algısı Sempozyumu II: –İslâmî İlimlerde Yeni Usul Arayışları-” 04-05 Kasım 2022, ÇANAKKALE

Hadis Tetkikleri Dergisi

Ayşe Yasemin SAİTOĞULLARI

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde KOBİ Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algı Düzeylerinin Tespitine Yönelik Uygulama (Eskişehir İli Örneği)

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Meral Erol FİDAN, Hasan CİNİT