Memenin Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoması

Primer meme lenfoması, Non Hodgin Lenfomalar içinde nadir görülür. Ancak erken tanı konduğunda, grade ve evresi düşük olan hastalarda tedaviye zaman kaybetmeden başlandığında hastaların sürvisi artmaktadır. 39 yaşındaki bayan hastamız eline kitle gelmesi üzerine başvuruyor. Yapılan tetkikler sonucunda Non Hodkin Lenfoma Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma olarak değerlendiriliyor. Evre-IIE favorabl, B semptomları olmayan hastaya 6 kür CHOP-R kemoterapi sonrasında küratif eksternal radyoterapi uygulanıyor. 48 aylık takipleri sonucunda hastada progresyon, nüks, metaztaz saptanmamış olarak takibe devam edilmektedir

Diffuse Large B Cell Lymphoma of the Breast

Primary breast lymphoma is rarely encountered in Non-Hodgkin Lymphomas. However, if early diagnosis is made, and treatment is started immediately in patients with low grade and stage, patient survival is increased. 39-year old female patient applied us due to a palpable mass. She was diagnosed with the Non-Hodgkin Lymphoma Diffuse Large B Cell Lymphoma after the investigations. Curative external radiotherapy was applied after 6 courses of CHOP-R chemotherapy to the patient with Stage-IIE favorable, and B symptoms. After 48-month follow up, patient follow up is being continued without any progression, or recurrence or metastasis.

Kaynakça

Ryan G, Martinelli G, Kuper-Hommel M, et al. Primary diffuse large B-cell lymphoma of the breast: prognostic factors and outcomes of a study by the International Extranodal Lymphoma Study Group. Ann Oncol. 2008;19:233-41.

Topalovski M, Crisan D, Mattson JC. Lymphoma of the breast. A clinicopathologic study of primary and secondary cases. Arch Pathol Lab Med. 1999;123:1208-18.

Aguilera NS, Tavassoli FA, Chu WS, Abbondanzo SL. T-cell lymphoma presenting in the breast: a histologic, immunophenotypic and molecular genetic study of four cases. Mod Pathol; 2000;13:599.

Jeanneret-Sozzi W, Taghian A, Epelbaum R, et al. Primary breast lymphoma: patient profile, outcome and prognostic factors. A multicentre Rare Cancer Network study. BMC Cancer. 2008;8:86.

Jennings WC, Baker RS, Murray SS et al. Primary breast lymphoma: the role of mastectomy and the importance of lymph node status. Ann Surg. 2007;245:784–9.

Schouten JT, Weese JL, Carbone PP. Lymphoma of the breast. Ann Surg. 1981;194:749. lymphomas 1992;69:725-35.

Pameijer FA, Beijerinck D, Hoogenboom HH et al. Non-Hodgkin’s lymphoma of the breast causing miliary densities on mammography. AJR Am J Roentgenol. 1995;164:609–10.

Avile´s A, Delgado S, Nambo MJ, Neri N, Murillo E, Cleto S. Primary breast lymphoma: results of a controlledclinical trial. Oncology. 2005;69:256–60.

Vignot S, Ledoussal V, Nodiot P et al. Non- Hodgkin’s lymphoma of the breast: a report of 19 cases and a review of the literature. Clin Lymphoma. 2005;6:37–42.

Talwalkar SS, Miranda RN, Valbuena JR, Routbort MJ, Martin AW, Medeiros LJ. (2008). Lymphomas involving the breast: a study of 106 cases comparing localized and disseminated neoplasms. Am J Surg Pathol. 2008;32:1299-309.

Miller TP, Dahlberg S, Cassady JR, et al. Chemotherapy alone compared with chemotherapy plus radiotherapy for localized intermediate- and high-grade non-Hodgkin's lymphoma. N Engl J Med. 1998;339:21-6.

Yhim HY, Kim JS, Kang HJ, Kim SJ, Kim WS, Choi CW, Eom HS, Kim JA, Lee JH, Won JH, Shim H, Huh J, Lee DH, Suh C, Kwak JY. Matched-pair analysis comparing the outcomes of primary breast and nodal diffuse large B-cell lymphoma in patients treated with rituximab plus chemotherapy. Int J Cancer. 2012;131:235-43.

Lin YC, Tsai CH, Wu JS, et al. Clinicopathologic features and treatment outcome of non-Hodgkin lymphoma of the breast–a review of 42 primary and secondary cases in Taiwanese patients. Leuk Lymphoma. 2009;50:918-24.

Lin Y, Guo XM, Shen KW, Wang JL, Jiang GL. Primary breast lymphoma: long-term treatment outcome and prognosis. Leuk Lymphoma. 2006;47:2102–9.

Kaynak Göster

MLA Karaca, F , Erçolak, V , Usul Afşar, Ç , Günaldı, M . "Diffuse Large B Cell Lymphoma of the Breast" . Cukurova Medical Journal 40 (2015 ): 151-157 <
  • ISSN: 2602-3032
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

77.4b 49.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Methisilin Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) Taşıyıcısı Hamile Kadınlardaki Risk Durumu

Azadeh BAGHERİ, Senthil KUMAR

Konjenital Anomaliler: Halk Sağlığı İçin Müdahaleleri Sağlamak, Olumsuzlukları Önlemek ve Hasta Bakımının Geliştirilmesi

Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA, Jegadeesh RAMASAMY

Primer Over Lenfoması: Bir Olgu Sunumu

Deniz TUNÇEL, Süleyman ÖZDEMİR, Banu YILMAZ ÖZGÜVEN, Nedim POLAT, Fevziye KABUKÇUOĞLU, Sıdıka GÜLOVA

Tramadol Kullanımına Bağlı Nöbet: Olgu Sunumu

Seyran BOZKURT, Ataman KÖSE, Cüneyt AYRIK, Deniz GÖKKIYAS, Hüseyin NARCI

Çocuklarda Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonları ve Tedavisi

Eren ÇAĞAN, Ahmet SOYSAL, Aşkın ŞEKER, Mustafa ŞEKER

Hiperemezis Gravidarum Hastalarında Uzun Süreli Hospitalizasyonun Risk Faktörleri

Hasan TOPÇU, Can İSKENDER, Aslı OSKOVİ, Hakan TİMUR, Korkut DAĞLAR, Nuri DANIŞMAN

Acil Serviste Unutulan Tanı:Tularemi

Mehmet YİĞİT, Erdem ÇEVİK, Özgür DOYLAN

Farklı Gestasyonel Aşama Gruplarında Insan Dalağının Mikroskopik Görüntüsü: Fetal Histolojik Çalışma

Anne SOUZA, Hemalatha BANGERA, Vrinda ANKOLEKAR, Aswin DAS, Supriya PADMASHALİ, Antony SOUZA, Mamatha HOSAPATNA

İntravenöz Deksmedetomidinin Spinal Blok ve Sedasyon Üzerine Etkisi

Abdurrahman EKİCİ, Mediha TÜRKTAN, Tayfun GÜLER

Toplumdan Edinilmiş ve Sağlık Hizmeti İlişkili İnfektif Endokardit Olgularının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Ebru KURŞUN, Tuba TURUNÇ, Yusuf DEMİROĞLU, Turhan TOGAN, Göknur TEKİN, Hande ARSLAN