Acil Serviste Unutulan Tanı:Tularemi

Amaç: Bu çalışmada acil servise başvuran ve medikal tedavi ile takip edilen sekiz tularemia hastasını sunmayı amaçladık. Materyal ve Metod: Ocak – Mayıs 2012 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine boyunda şişlik, boğaz ağrısıve ateş şikayetleri ile başvuran hastalar dahil edildi. Tularemi tanısı mikro-aglütinasyon testi ile doğrulandı. Bulgular: Sekiz hastanın ortanca yaşı 58 yıl olup %50 si erkekti. Tularemi hastalarında en sık semptom %100 ile şiş servikal lenf nodu idi. Diğer semptomlar boğaz ağrısı, titreme, halsizlik ve ateş idi. Fizik muayanede 8 hastada lenfadenopati, bir hastada tonsillofaranjit ve yine bir hastada da ateş vardı. Hastalara tularemi tanısı ile antibiyotik tedavisi başlandı ve 3 hastaya cerrahi drenaj uygulandı. Hastaların muhtemel bulaş yolları değerlendirildiğinde kontamine kaynak suyu, kırsal alan ve ölü hayvandan bulaş olduğu değerlendirildi.Hastalar medikal tedavi ile takip edildi. Sonuç: Tularemi ülkemizde sık görülmekte olup erken tanı ve tedavi ile komplikasyonlar azaltılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Tularemi, acil servis, enfeksiyon

Forgotten Diagnosis in Emergency Service : Tularemia

Purpose: In this report, we describe eight tularemia cases who have been admitted to emergency department and treated with medical therapy. Material and Methods: Eight patients were admitted to our city hospital January – May 2012 with the complaints of swelling in the neck, sore throat and fever. Tularemia diagnosis was confirmed with the micro-agglutination test. Results: The median age of eight patients was 58 year and 50% of them were male. Swollen cervical lymph node (%100) was the most common symptom in the tularemia patients. Other symptoms were sore throat, chills, weakness and fever. At physical examination there were lymphadenopathy at 8 patients, tonsillopharyngytis at one patient and fever at one patient. Patients with a diagnosis of tularemia were started antibiotic and surgical drainage were applied to three patients. Possible source of contamination were source water, rural areas and dead animal. Patients have been followed with medical therapy. Conclusion: Tularemia is most common in our country and with early diagnosis and antibacterial therapy complications could be reduced

Kaynakça

Engin A, Altuntaş EE, Cankorkmaz L, Kaya A, Elaldı

N, Şimşek H, et all. Sivas İlinde Saptanan İlk Tularemi Salgını: 29 Olgunun Değerlendirilmesi. Klinik Dergisi. 2011;24:17-23.

WHO Guidelines on Tularemia. http://www.cdc.gov/tularemia/resources/whotularemia manual.pdf (erişim tarihi 01.02.2014)

Sahin M, Atabay HI, Bicakci Z, Unver A, Otlu S. Outbreaks of tularemia in Turkey. Kobe J Med Sci. 2007;53:37-42.

Ozdemir D, Sencan I, Annakkaya AN, Karadenizli A, Guclu E, Sert E et al. Comparison of the 2000 and 2005 outbreaks of tularemia in the Duzce region of Turkey. Jpn J Enfect Dis. 2007;60:51-2.

Penn RL: Francisellatularensis (tularemia). In: Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 6th Edition. Mandell GL, JE Bennett and R Dolin (eds); Elsevier Churchill Livingston, Philadelphia, PA. 2005:2674-85.

Çağlı S, Vural A, Sönmez O, Yüce I, Güney E. Tularemia: a rare cause of neck mass, evaluation of 33 patients. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011;268:1699–1704.

Akalin H, Helvaci S, Gedikoğlu S. Re-emergence of

tularemia in Turkey. Int J Infect Dis. 2009;13:547-51.

Kilic S. Francisellatularensis ve Türkiye’de tularemia epidemiyolojisine genel bir bakış. FLORA. 2010;15:37-58.

Celebi G, Baruonu F, Ayoglu F, et al. Tularemia, a reemerging disease in northwest Turkey: epidemiological investigation and evaluation of treatment responses. Jpn J Infect Dis. 2006;59:229- 34.

Meriç M, Sayan M, Willke A, Gedikoğlu S. Su kaynaklı küçük bir tularemisalgını. Mikrobiyol Bul. 2008;42:49-59.

Helvaci S, Gedikoglu S, Akalin H, Oral B. Tularemia in Bursa, Turkey: 205 cases in ten years. Eur J Epidemi-ol 2000;16:271-6.

Dikici N, Ural O, Sümer Ş, Öztürk K. Konya bölgesinde tularemia. Mikrobiyol Bul. 2012;46:225- 35.

Gürbüz MK, Abakay MA, Kaya E, Özüdoğru E, Çaklı H, İncesulu A. Türkiye’de tularemia haritasıdeğişiyor: Eskişehir’de tularemia olguları. Bozok Tıp Derg. 2012;2:1-6.

Kaynak Göster

MLA Yiğit, M , Çevik, E , Doylan, Ö . "Forgotten Diagnosis in Emergency Service : Tularemia" . Cukurova Medical Journal 40 (2015 ): 129-134 <
  • ISSN: 2602-3032
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

75.8b 48.3b