Prekarya ve “Prekarya Bildirgesi” Üzerine Bir Kaç Soru, Gözlem ve Görüş

-

-

-

Kaynakça

Akkaya, Y. (2012) Temel Gelir Versus Kapitalizm (Mi?) I-II-III, https://basicincome.org/news/2012/07/akkaya-yuksel-basic-income-against-capitalism-part-i/; https://basicincome.org/news/2012/07/akkaya-yuksel-is-basic-income-against-capitalism-part-ii/ (29.05.2018)

Hacısalihoğlu, E. (2014) Türkiye’de İşçi Sınıfı Haritasında Güvencesizlik Deneyimleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Ankara.

Hacısalihoğlu, E. (2015) “Prekarya: Yeni ve Tehlikeli Bir Sınıf (Mı?)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70 (1), 249-253.

Köse, A. H. ve Bahçe, S. (2009) “‘Yoksulluk’ Yazınının Yoksulluğu: Toplumsal Sınıflarla Düşünmek”, Praksis, 19, 385-419.

Kutlu, D. (2015a) “‘Prekarya’ Üzerine Eleştirel Notlar ve Düşünceler”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70 (1), 223-236.

Kutlu, D. (2015b) Prekarya: İpin Ucunu Kaçırmadan, http://birgunkitap.blogspot.com/2015/05/prekarya-ipin-ucunu-kacrmadan-denizcan.html (29.05.2018)

Kutlu, D. (2015c) Türkiye’de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu: Birikim, Denetim, Disiplin, Ankara: Notabene Yayınları.

Kutlu, D. (2018) “Birikim, Emek Gücünün Ücretdışılaştırılması ve Sosyal Yardım: Kuramsal Bir Model Denemesi”, Mülkiye, 42 (1), 47-78.

Munck, R. (2003) Emeğin Yeni Dünyası Küresel Mücadele, Küresel Dayanışma (Çev. M. Tekçe) İstanbul: Kitap Yayınevi.

Oğuz, Ş. (2012) “Sınıf Mücadelesinde Özne Sorunu: Proletarya mı? Prekarya mı?”, Göztepe, Ö. (der.) Güvencesizleştirme Süreç, Yanılgı, Olanak içinde, Ankara: NotaBene Yayınları, 229-250.

Oran, S. (2015) “Modern Zamanların Tutunamayanları Prekarya: Sınıf Mı, Sınıftan Kaçış Mı?”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70 (1), 237-247.

Öngen, T. (1996) Prometheus’un Sönmeyen Ateşi Günümüzde İşçi Sınıfı, İstanbul: Alan Yayıncılık.

Özdemir, A. M. ve Yücesan-Özdemir G. (2009) “Yirmibirinci Yüzyıl İçin Sosyal Politika: Mevcut Söylemlerin Eleştirisi”, Esin, P., Savcı, İ., Gökbayrak Ş., Kart Ersoy, M., Yıldırım F. (der.) Sosyal Politikada Güncel Sorunlar içinde, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 323-358.

Özuğurlu, M. (2008) Anadolu’da Küresel Fabrikanın Doğuşu Yeni İşçilik Örüntülerinin Sosyolojisi, İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Özuğurlu, M. (2009) “Taşeronlaşma, Güvencesiz İstihdam ya da ‘Hayatta Dikiş Tutturamama’ Halleri Üzerine”, Memleket Siyaset Yönetim, 9, 122-128.

Savul, G. (2012) “Standart Dışının Standartlaşması: Güvencesiz İstihdam”, Göztepe, Ö. (der.) Güvencesizleştirme Süreç, Yanılgı, Olanak içinde, Ankara: NotaBene Yayınları, 117-142.

Seymour, R. (2012) “Hepimiz Güvencesiziz: ‘Prekarya’ Kavramı ve Yanlış Kullanımları Üzerine”, Göztepe, Ö. (der.) Güvencesizleştirme Süreç, Yanılgı, Olanak içinde, Ankara: NotaBene Yayınları, 251-270.

Standing, G. (2011) The Precariat The New Dangerous Class, New York: Bloomsbury.

Standing, Guy (2014a) Prekarya Yeni Tehlikeli Sınıf (Çev. E. Bulut), Ankara: İletişim Yayınları.

Standing, G. (2014b) A Precariat Charter: From Denizens To Citizens, New York: Bloomsbury.

Standing, Guy (2017) Prekarya Bildirgesi Hakların Kısılmasından Yurttaşlığa (Çev. S. Çınar-S. Demiralp), Ankara: İletişim Yayınları.

Tonak, Ahmet (2010) Vatandaşlık geliri sol bir talep mi?, http://www.radikal.com.tr/radikal2/vatandaslik_geliri_sol_bir_talep_mi-1001214 (28.5.2018)

Ünlü, E. Ö. (2017) “Refah Devletinin Krizi, Sosyal Politikada Dönüşüm ve Temel Gelir”, Mülkiye, 41(2), 123-165.

Weber, M. (1982a) “The Distribution of Power: Class, Status, Party”; Giddens, A. ve Held, D. (der.), Classes, Power and Conflict Classical and Contemporary Debates içinde, California: University of California Press, 60-85.

Weber, M. (1982b) “Status Groups and Classes”, Giddens, A. ve Held, D. (der.), Classes, Power and Conflict Classical and Contemporary Debates içinde, California: University of California Press, 60-85.

Kaynak Göster