Küresel Ekonomik Kriz Sonrasında İşgücü Piyasasının Beceri Uyuşmazlığı Açısından Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği

Ülkemizde işsizlik sorununa paralel olarak açık işlerin bulunması işgücü piyasasıyla ilişkili farklı bir soruna daha işaret etmektedir. Bu sorunun temel kaynaklarından biri olarak beceri uyuşmazlığı görülmektedir. Açık iş sayısının yükselmesiyle birlikte işsizliğin de artış göstermesi, meslek ile beceri arasındaki uyumun, bir başka ifadeyle eşleşmenin gerçekleşmediğinin bir göstergesi olabilir. Bu çalışmanın temel amacı, beceri uyuşmazlığı sorununu Eskişehir ili işgücü piyasası özelinde İŞKUR verilerine dayalı olarak incelemektir. Bu çerçevede çalışmada beceri uyuşmazlığına ilişkin temel kavramlar ve teorik yaklaşımlar açıklanmaktadır. Ayrıca çalışmada, açık iş ile işsizlik ilişkisi, 2008 Küresel Ekonomik Kriz’i sonrasında Eskişehir ili için değerlendirilmektedir. Eskişehir’de son yıllarda yüksek açık iş sayısına yüksek işsiz sayısının eşlik ettiği gözlemlenmiştir. Bu durumda beceri uyuşmazlığı Eskişehir ili için bir sorun olarak görülebilir.

A Review on Labour Market with regards to Skills Mismatch after Global Crisis: The Case of Eskişehir

In Turkey, existing job vacancies despite the unemployment problem indicates a particular problem about labour market. One of the primary reasons of this problem is skills mismatch. Increase on job vacancies along with the unemployment demonstrates the skills and available jobs do not match. The main purpose of this study is to elaborate this problem of skills mismatch on the instance of Eskişehir province. From this point of view, the study explains the main concepts and theoretical approaches on the skills mismatch. Moreover, the relationship between job vacancies and employment is evaluated after global crisis in this study for Eskişehir province based on İŞKUR data. In Eskişehir province, it has observed that high vacant jobs have been accompanied with high unemployment. Thus, skills mismatch as a problem for Eskişehir province can be accepted.

___

Aşık, A. G. (2013). İşgücü Piyasasının Gözardı Edilen Sorunları: Eksik İstihdam, Atıl İstihdam ve Beceri Uyuşmazlığı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Politika Notu, http://www.tepav.org.tr/upload/files/13863247781.Isgucu_Piyasalarinin_ Goz_Ardi_Edilen_Sorunlari___Eksik_Istihdam__Atil_Istihdam_ve_Beceri _Uyusmazligi.pdf, Erişim Tarihi: 15.03.2016

Biçerli, M. K.(2005). Aktif İstihdam Politikaları İşsizliği Azaltır Mı? Çimento İşveren, http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale13.pdf, Erişim tarihi 27.04.2017

Biçerli, M. K. (2009). Çalışma Ekonomisi, 5. Baskı, İstanbul: Beta Basım A.Ş.

Dow J.C.R. and Dicks-Mireaux L.A. (1958). “The Excess Demand for Labour. A Study of Conditions in Great Britain, 1946-56”, Oxford Economic Papers, Vol. 10, No. 1, 1-33.

Erdil-Şahin, B ve Sevimli Y. (2013). Aktif İstihdam Politikaları Kapsamında Uygulanan İşgücü Yetiştirme Kursları ve İşkur’un Önemi, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, No. 1, http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_hia/arsiv/2013_1/begum_erdil.pd f, Erişim Tarihi: 20.04.2017

Gürsel, S, ve Uysal G. (2012), “Türkiye’de İşgücü Piyasası Dinamikleri ve Yapısal Sorunlar”, TİSK Akademi, Cilt 2: 7-33.

İŞKUR, (2009a). Eskişehir İli 2009 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Sonuç Raporu, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop, Erişim tarihi: 23.03.2016

İŞKUR, (2009b). Eskişehir İli, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Faaliyet Raporu 2009, http://www.iskur.gov.tr/trtr/ kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop, Erişim tarihi: 23.03.2016

İŞKUR, (2011a). İşgücü Piyasası Araştırması, Eskişehir İli Sonuç Raporu, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop, Erişim tarihi: 23.03.2016

İŞKUR, (2011b). Eskişehir İli, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Faaliyet Raporu 2011, http://www.iskur.gov.tr/trtr/ kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop, Erişim tarihi: 23.03.2016

İŞKUR, (2012a). Eskişehir İşgücü Piyasası Analizi Raporu, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop, Erişim tarihi: 23.03.2016

İŞKUR, (2012b). Eskişehir İli, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Faaliyet Raporu 2012, http://www.iskur.gov.tr/trtr/ kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop, Erişim tarihi: 23.03.

İŞKUR, (2013a). Eskişehir İşgücü Piyasası Analizi Raporu, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop, Erişim tarihi: 23.03.2016

İŞKUR, (2014). 2014 Yılı Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Sonuçları, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop, Erişim tarihi: 23.03.2016

İŞKUR, (2014a). Eskişehir İşgücü Piyasası Analizi Raporu, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop, Erişim tarihi: 23.03.2016

İŞKUR, (2014b). Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2014 Yılı Faaliyet Raporu, s. 11, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop, Erişim tarihi: 23.03.2016

İŞKUR, (2015a). Eskişehir İşgücü Piyasası Analizi Raporu, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop, Erişim tarihi: 23.03.2016

İŞKUR, (2015b). Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2015 Yılı Faaliyet Raporu, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop, Erişim tarihi: 23.03.2016

Koray, M. (2005). Sosyal Politika. İmge Yayınevi.

Lordoğlu, Kuvvet; Özkaplan, Nurcan (2007), Çalışma İktisadı, İstanbul: Der yayınları

ILO, Updating the International Standard Classification of Occupations, ISCO-08, http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/training/escwa04/escwa04- 9.PDF, Erişim tarihi: 23.03.2016

ILO, (2014). Skills Mismatch in Europe, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- stat/documents/publication/wcms_315623.pdf. Erişim Tarihi: 5.02.2016

Quintini, G. (2011). Over-Qualified or Under-Skilled: A Review of Existing Literature, OECD Social, Employment and Migratıon Working Papers, No. 121, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issuesmigration- health/over-qualified-or-under-skilled_5kg58j9d7b6d-en. Erişim Tarihi: 05.03.2016

Sala, G.(2011). Approches to Skills Mismatch in the Labour Market: A Literature Review, https://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862v96n4/02102862v96n4p1025.pd f, Erişim Tarihi 20.06.2016

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) (2012). Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi, Ankara: Pelin Ofset

TUİK, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Erişim Tarihi: 10.04.2017

TUİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1075, Erişim Tarihi: 28.04.2017



TUİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, Erişim Tarihi:

Yıldırım-Mızrak N. ve Aktaş, M.T. (2013). AB Üyeliğinin İşgücü Hareketliliği Üzerindeki Etkileri: Türkiye’ye Yönelik Politika Önerileri, BAP-1103E066, Anadolu Üniversitesi

___