İmam Hatip Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öz Bu araştırmanın amacı İmam Hatip okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel kimlik algı düzeylerini belirlemek ve bazı değişkenlere göre durumunu ortaya koymaktır. Çalışma örneklem grubunu 2016-17 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde Malatya, Çorum, Hatay ve Diyarbakır illerinin merkez ve ilçelerindeki İmam Hatip Okullarında görev yapan 305 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Arslan (2017) tarafından geliştirilen “İmam Hatip Okulları Örgütsel Kimlik Algısı Ölçeği (İHOKA)” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda İmam Hatip Okulu öğretmenlerinin örgütsel kimlik algılarının yüksek düzeyde olduğu, örgütsel kimlik algı boyutları tümü arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel kimlik düzeylerinin mezun olunan fakülte değişkeninden etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet ve çalışılan yere göre öğretmenlerin örgütsel kimlik düzeylerinde farklılık görülmeyip eşit düzeyde bir kimlik düzeyine sahip oldukları görülmüştür.  

___

 • Akbaba, A. (2011). Eğitim müfettişleri için örgüt ve yönetim algısı ölçeğinin geliştirilmesi ve mesleki bazı değişkenler açısından karşılaştırılması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, 67-79.
 • Arslan, M. (2017). “İmam hatip okulları örgütsel kimlik algısı ölçeği (İHOKA) geliştirilmesi çalışması”, Geleceğin inşasında imam-hatip okulları uluslararası sempozyumu, Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Atakan-Duman, Ş., Paşamehmetoğlu, A. ve Burak Poyraz, A. (2013) “Örgütsel kimlik algısı, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma”, JOBEPS, Volume: 2 Number: 4, 75-89.
 • Bilgin, N. (2007). Kimlik inşası, İzmir: Aşina Kitaplar.
 • Cheney, G. (1982). Organizational identification. as a process and product: a field study. Unpublished master’s thesis, Purdue University, West Lafayette, IN, USA
 • Çayır, K. (1999). Yeni Sosyal Hareketler, İstanbul, Kaknüs Yayınları.
 • Çobanoğlu, F. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel kimlik ve örgütsel etkililik düzeyi (Denizli ili örneği), Yayımlanmamış Doktora Tezi Hacettepe Üniversitesi SBE, Ankara.
 • Edwards, M. R & Peccei R. (2007). Organizational identification: development and testing of a conceptually grounded measure. European Journal of Work and Organizational Psychology, 16 (1), 25–57.
 • Ertürk, A. (2003). Örgütsel iletişim ve adalet algılarının örgütsel kimlik üzerindeki etkileri. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3 (2) 147–170.
 • Macit, M. (2014). “Sosyal medyada “imam hatipli” temsilleri: kolektif bir kimlik söylemindeki sosyal-bilişsel izdüşümler”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], S. 51, ss. 379-394.
 • Mael, F. A. & Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of a reformulated model of organizational identification. Journal of Organizational Behavior, 13, 103 – 123.
 • Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1997). Commitment in the workplace: Theory, research, and application. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Moffitt, M. A. (1994). “A Cultural studies perspective toward understanding corporate image: a case study of state farm insurance”. Journal of Public Relations Research, 6 (1), 41-66.
 • Pratt, M. G. (1998). “To be or not to be? Central questions in organizational identification”. In D.A. Whetten, & P. C. Godfrey (Eds.), Identity in organizations: Developing theory through conversations, (pp. 171–207). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Taşdan, M. (2010) Örgütsel kimlik. Yönetimde yeni yaklaşımlar. H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Ed.). Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Taşdan, M. (2013). İlköğretim okullarında örgütsel kimlik algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(2), 1-24
 • Taşdan, M. (2015). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel kimlik algıları” Eğitim ve Bilim, Cilt 40 Sayı 180, 327-342.