2013-2018 Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Öz Matematik öğretim programlarında farklı zamanlarda yenileme çalışmaları yapılmış olup en son değişiklikler 2018 yılında yapılmıştır. Çalışmada 2018 ve 2013 yıllarında ortaokul düzeyinde matematik dersindeki yenilikler incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmada 2013 ve 2018  yıllarında yenilenen matematik dersi öğretim programları içerisinde ortaokul düzeyinde yapılan değişikliklerin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi amaç olarak belirlenmiştir. Bu amaç kapsamında çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş olup, betimsel bir durum çalışması niteliğinde tasarlanmıştır. Verilerin toplanması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından elektronik ortamda yayınlanan 2013 ve 2018 Matematik dersi öğretim programları oluşturduğundan, veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada doküman incelemesi için ölçüt olarak 2013 ve 2018 Matematik dersi öğretim programlarının ortaokul boyutunu analiz etmek belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen veriler analiz edilirken araştırmacı tarafından belirlenen kategorilerin frekansları ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Araştırma sonucunda 2013 öğretim programında değerler konusunun ele alınmadığı fakat 2018 öğretim programında kapsamlı bir şekilde yer aldığı görülmektedir. 2013 öğretim programında toplamda 233, 2018 öğretim programında ise toplamda 215 kazanımın yer aldığı belirlenmiştir. Kazanım sayılarında azalma olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada öğretim programlarının ünite sayısı açısından değerlendirilmesi neticesinde 2013 öğretim programında 5 olan ünite sayısı 2018 öğretim programında 6’ya yükseldiği belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler:

Matematik, Ortaokul

___

 • Altun, M. (2005). Matematik Öğretimi. Bursa: Alfa Akademi Yayınları.
 • Altun, M. ve Alkan, H. (1998). Matematik Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Bloor, M., & Wood, F. (2006). Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts. London: Sage Publications.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2017). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya (25. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde Program Geliştirme. Meteksan Yayınları. Ankara
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (1996). How to design and evaluate research in education. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Orbeyi, S. (2007). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi. On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Umay, A. (2002). Öteki Matematik, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 275-281.
 • Van De Walle, A. J., Karp, S. K., & Bay-Williams, M. J. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (7. Baskıdan) (Çev. Ed. S. Durmuş). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme, Teori ve Teknikler. Alkım Kitapçılık Yayıncılık. Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • MEB. (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı. https://ttkb.meb.gov.tr. Erişim Tarihi: 01.07.2018
 • MEB. (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 01.07.2018