İŞLETMELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN STRATEJİK YÖNETİMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Araştırmanın amacı, işletmelerin dijital dönüşüm sürecinin stratejik yönetilmesi üzerine yönetim çerçevesi oluşturulması ve dijital dönüşüm üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmada yöntem olarak yargısal örnekleme kullanılmıştır. Bu kapsamda dijital iş stratejisi ve alt boyutları olan müşteri deneyimi, operasyonel süreçler ve iş modeli ile dijital dönüşüm arasındaki ilişki incelenmiştir. Veri analizleri için istatistik programı kullanılmıştır. Google Forms’ta tasarlanan online anket yöntemi ile 100 katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda dijital iş stratejisinin dijital dönüşümü anlamlı, pozitif bir şekilde etkilediği ve aralarında güçlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Dijital iş stratejsi alt boyutları olan müşteri deneyimi, operasyonel süreçler ve iş modeli ile dijital dönüşüm arasında pozitif bir ilişki olduğu, kadın ve erkek çalışanlar için dijital iş stratejisi ve dijital dönüşümün anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Dijital dönüşüm ve stratejik yönetim üzerine çalışmalar yapılmasına karşın farklı bir stratejik yönetim çerçevesi önerisi ile dijital dönüşüm arasındaki ilişki incelenerek literatüre katkı sağlayabilecek sonuçlara ulaşılması, araştırmanın özgün değerini oluşturmaktadır.

STRATEGIC MANAGEMENT OF DIGITAL TRANSFORMATION IN BUSINESS: A FIELD RESEARCH

The aim of the research is to establish a management framework on the strategic management of the digital transformation process of enterprises and to examine its impact on digital transformation. Judgmental sampling was used as a method in the research. In this context, the relationship between digital business strategy and its sub-dimensions, customer experience, operational processes and business model, and digital transformation has been examined. Statistics program was used for data analysis. With the online survey method designed in Google Forms, 100 participants were reached. As a result of the research, it has been determined that digital business strategy affects digital transformation in a meaningful and positive way and there is a strong relationship between them. It has been determined that there is a positive relationship between digital business strategy sub-dimensions, customer experience, operational processes and business model, and digital transformation, while digital business strategy and digital transformation do not show a significant difference for male and female employees. Although there are studies on digital transformation and strategic management, the relationship between a different strategic management framework proposal and digital transformation and reaching results that can contribute to the literature constitute the original value of the research.

___

 • Aydemir , H. (2018). Sanayi 4.0 ve Türkiye Ekonomisi Açısından Etkileri. Sosyoekonomi Dergisi, 26(36), 253-261.
 • Bayraktar, Ö. (2017). Dijital İşletme Bilimi. Ö. Bayraktar içinde, Dijital İşletme Bilimi (s. 127). İstanbul: Selis Yayınları.
 • Berghaus, S., & Back, A. (2016). Gestaltungsbereiche der Digitalen Transformation von Unternehmen: Entwicklung eines Reifegradmodells. Die Unternehmung(70(2)), 98-123.
 • Blunck, E., & Werthmann, H. (2017). Industry 4.0 – An Opportunity To Realize Sustainable Manufacturing And İts Potential For A Circular Economy. In DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting. DIEM, 644-666.
 • BrckaLorenz, A., Chiang, Y., & Nelson Laird, T. (2013). Internal Consistency Reliability. FSSE Psychometric Portfolio, 1-4
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı - İstatistik, Araştırma Deseni, Spss Uygulamaları ve Yorum (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Capgemini, & MIT. (2011). Dıgıtal Transformatıon: A Roadmap For Bıllıon-Dollar Organızatıons.
 • CGI. (2016). Industry 4.0. Making Your Business More Competitive . 01 18, 2022 tarihinde Industry 4.0. Making your business more competitive : https://www.cgi.com/en/media/white-paper/Industry-4-making-your-business-more-competitive adresinden alındı
 • Cianni, M., & Steckler, S. (2017). Transforming Organizations to a Digital World. People+Strategy, 14-19.
 • Çiftçioğlu, B., Mutlu, M., & Katırcıoğlu, S. (2019). Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları Yönetiminin İlişkisi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 31-53.
 • endüstri40.com. (2017). Endüstri Tarihine Kısa Bir Yolculuk. 9 11, 2021 tarihinde Türkiye'nin Endüstri 4.0 Platformu: http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/ adresinden alındı
 • Ertemel, A. V. (2022). Dijitalleşen Dünyada Yeni İşletme Stratejileri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • European Commission. (2019). European Commission. Temmuz 2021 tarihinde European Commission Web Sitesi: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/advanced-technologies_en adresinden alındı
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson
 • Hair, J. F., Black, W., Black, B., Babin, B., & Anderson, R. (2009). Multivariate data analysis. Prentice Hall. Pearson Education.
 • Kaiser, H. (1974). An Index of Factorial Simplicity. . Psychometrika, 31-36.
 • Kane, G., Palmer, D., Philips, A., Kiron, D., & Buckley, N. (2015). Strategy, not Technology,Drives Digital Transformation. MITSloan Management Review & Deloitte University Press.
 • Kofler, T. (2018). Digitale Transformation in Unternehmen. Zentrum Digitalisierung Bayern Positionspapier.
 • Leipzig, T., Gamp, M., Manz, D., Schöttle, K., Ohlhausen, P., Oosthuizen, G., & Palm, D. (2016). Initialising customer-orientated digital transformation in enterprises. 4th Global Conference on Sustainable Manufacturing (s. 517-524). Stellenbosch: Procedia Manufacturing.
 • Markus, M., & Loebbecke, C. (2013). Commiditized digital processes and business community platforms: new opportunities and challenges for digital business strategies. MIS Quarterly, 649-652.
 • Mc Kinsey Global Institute. (2016). Digital Globalization: The New Era Of Global Flows. Mc Kinsey Global Institute.
 • McLaughlin , S. (2017). Dynamic capabilities: Taking an emerging technology perspective. International Journal of Manufacturing Technology and Management, 62-81.
 • Mert, G. (2020). Kurumların Stratejik Yönetim Süreçlerinde Dijitalleşmenin Rolü. International Journal Of Socıal, Humanıtıes And Admınıstratıve Scıences, 41-58.
 • MIT Management Executive Education(2022).Digital Business Strategy https://executive.mit.edu/course/digital-business-strategy/a056g00000URaa6AAD.html/ adresinden alındı
 • Nadeem, A., Babak, A., Cerpa, N., & Chew, E. (2018). Digital Transformation & Digital Business Strategy in Electronic Commerce - The Role of Organizational Capabilities. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 1-8.
 • O'Connell, K., Delaney, K., & Moriarty, R. (2015, 6). Digital Business Transformation:Disrupt To Win. Cisco: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/business-insights/docs/digital-business-transformation.pdf adresinden alındı
 • Oswald, G., & Krcmar, H. (2018). Digitale Transformation: Fallbeispiele und Branchenanalysen. Springer-Verlag. Sağlam, M. (2021). İşletmelerde Geleceğin Vizyonu Olarak Dijital Dönüşümün Gerçekleştirilmesi ve Dijital Dönüşüm Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal, 395-420.
 • Savić, D. (2019). From Digitization,Through Digitalization,Digital Transformation. Online Searcher, 36-39.
 • Schrage, M., Kiron, D., Hancock , B., & Breschi, R. (2019, Şubat 26). Performance Management’s Dıgıtal Shıft. 02 08, 2022 Tarihinde Performance Management’s Dıgıtal Shıft: https://sloanreview.mit.edu/projects/performance-managements-digital-shift / adresinden alındı
 • Schwertner, K. (2017). Digital Transformation of Business . Trakia Journal of Sciences, 388-393.
 • Sharma, R. (1997). Social Psychology. (First Edition). New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors.
 • Tabachnick, B.G., Fidell L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.)Pearson, Boston.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Nobel Yayınevi.
 • Uygun, H. (2015). İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Çalışan Motivasyonuna Etkileri Ve Sağlık Sektöründen Bir Vaka Analizi. (Yayın No. 391331) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi]. Yüksek Öğrenim Kurumu Tez Merkezi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.
 • www.capital.com. (2022). Dijital Ekonominin Yeni İş Modelleri. Dijital Ekonominin Yeni İş Modelleri: Https://www.capital.com.tr/sektorler/teknoloji/dijital-ekonominin-yeni-is-modelleri/ adresinden alındı
 • www.liferay.com. (2022). Dijital Dönüşüm Nedir?: https://www.liferay.com/it/resources/l/digital-transformation adresinden alındı
 • www.surveymonkey.com. (2022). identify customer touchpoints. 01 29, 2022 tarihinde identify customer touchpoints: https://tr.surveymonkey.com/mp/identify-customer-touchpoints/surveymonkey/ adresinden alındı