BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİYLE DİJİTAL PAZARLAMANIN DOĞUŞU

Bilgi Teknolojileri Çağı’na girişle birlikte web2.0 teknolojilerinin kullanılması geleneksel iletişim modellerinde değişimlere yol açmış ve dünya genelinde tüm toplumlar internet ağları üzerinde bir araya gelmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak yaşanan insani değişimler ticari faaliyetlere yansımış ve geleneksel pazarlama uygulamalarına ek olarak dijital pazarlama yöntemlerine olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. İşletmelerin bilgi teknolojilerini kullanabilme düzeyleri ticari faaliyetlerini şekillendirmekte ve dünya piyasalarında varlık göstermelerine katkı sağlamaktadır. İşletmeler, ürün ve hizmet elde edilme süreçlerinde girdi ve çıktı verimliliğini optimize etmek için bilgi teknolojilerini etkin kullanmak zorundadır. Bilgi Teknolojileri Çağı’nda işletmeler; inovasyonun yanı sıra üretim, pazarlama ve muhasebe departmanları ile organize olmalıdır. Araştırma, işletmelerin Bilgi Teknolojileri Çağ’ında ortaya çıkan değişimlere uyum sağlama zorunluluğu karşısında neler yapmaları gerektiği konusunu ele almaktadır. Pazarlamanın ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi açıklanırken günümüz teknolojilerinin işletmeler için önemine değinilmiştir. Makalenin amacı dijital pazarlama açısından kavramsal bir bakış açısı ile konuyu ele almak ve ülke ekonomileri için katalizör görevini yerine getiren işletmelere rehberlik edebilmektir.

THE EVENT OF DIGITAL MARKETING WITH THE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES

With the introduction of the Information Technologies Age, the use of web2.0 technologies has led to changes in traditional communication models and all societies around the world have begun to come together on internet networks. As a result, human changes have been reflected in commercial activities and the need for digital marketing methods has emerged in addition to traditional marketing practices. The level of use of information technologies by businesses shapes their commercial activities and contributes to their presence in world markets. Businesses have to use information technologies effectively in order to optimize input and output efficiency in product and service acquisition processes. Businesses in the Information Technologies Age; In addition to innovation, it should be organized with production, marketing and accounting departments. The research deals with the issue of what businesses should do in the face of the necessity of adapting to the changes that emerged in the Information Technologies Age. While explaining the emergence and historical development of marketing, the importance of today's technologies for businesses is mentioned. The aim of the article is to deal with the issue from a conceptual perspective in terms of digital marketing and to guide businesses that serve as a catalyst for national economies.

___

 • Alan, A. K., Kabadayı, E. T., & Erişke, T. (2018). İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Pazarlaması
 • Albayrak, ES (2020). Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (44), 252-266.
 • Altındal, M. (2013). Dijital Pazarlamada Marka Yönetimi ve Sosyal Medyanın Etkileri. Akademik Bilişim Konferansı, Akdeniz Üniversitesi, 23-25.
 • Bakırtaş, İ., & Tekinşen, A. (2004). Dünya Savaşları ve Büyük Buhran Arasındaki Etkileşimin Ekonomi Politiği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12), 83-100.
 • Basmacı, U., & Çengel, Ö. (2018). Gayrimenkul Sektöründe Dijital Pazarlamada Arama Motorları Reklamları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 1(1), 29-36.
 • Bayazıt, Z., & Biçer, AA (2019). Sosyal Medya İletişiminde Sosyal Medya Denetiminin Önemi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 19 (57), 141-164.
 • Bulunmaz, B. (2016). Gelişen Teknolojiyle Birlikte Pazarlama Beceri ve Dijital Pazarlama. TRT Akademi, 1 (2), 348-365.
 • Çabuk, S., Südaş, H. D., & Levent, K. A. Y. A. (2019). Sosyal Medya Müşteri İlişkileri Yönetimi Faaliyetlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 206-221.
 • Çayırlı, E. (2017). Sosyal Medya Kullanım Özelliklerinin Kişilik Yapılanmaları, Yaşam Doyumu ve Depresyon Açısından İncelenmesi (Master's Thesis, Işık Üniversitesi).
 • Çetinkaya, M. B., & Çelik, R. (2019). Bir dijital pazarlama stratejisi olarak etkileşimli reklamların etkinliği: Deneysel bir çalışma. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12, 484-506.
 • Dengiz, O. (2017). Endüstri 4.0: Üretimde Kavram ve Algı Devrimi. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, 15(1), 38-45.
 • Düzgün, Z. (2015). Tüketicilerin Pazarlama Karması Algısı ve Satın Alma Tarzlarının Müşteri Memnuniyeti, Markaya Duyulan Güven ve Tüketici Temelli Marka Değeri Üzerindeki Etkileri (Master's Thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Ekinci, M. (2019). Dijital Pazarlama Çalışmalarının Tüketicinin Online Satın Alma Kararına Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Trendyol. Com Örneği (Master's Thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Erdem Çelik, Ö. (2019). Dijital Yerli Ebeveynlere Yönelik Dijital Pazarlama Yöntemleri ve Stratejisi (Master's Thesis, Dış Ticaret Enstitüsü).
 • Erdoğan, Y., & Güneren Özdemir, E. (2020). Çekirdek Kapadokya'da Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli Konaklama İşletmelerinde Dijital Pazarlamanın Satış Etkisi (Master's Thesis, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi).
 • Ertuğrul, İ., & Deniz, G. (2018). 4.0 Dünyası: Pazarlama 4.0 ve Endüstri 4.0. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 143-170.
 • Evren, G. N. (2007). Türkiye'de Sigortacılık Sektörünün Pazarlama Karması Açısından İncelenmesi (Doctoral Dissertation, Adnan Menderes Üniversitesi).
 • Gedik, Y. (2020). Pazarlamada Yeni Bi̇r Pencere: Dijital pazarlama. Dijital Çağda İşletme Dergisi, 3 (1), 63-75.
 • Girgin, M. (2019). Pazarlama ve Veri Analitiği; Pazarlamanın Artan Önemi. Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 1-29.
 • Gönül, K. (2020). Dijital Pazarlama Araçları ile Anlık Satın Alma Kararı Arasındaki İlişki (Master's Thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Gülaslan, T. (2018). Kamu Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı ve Yönetimi: Temel İlkeler ve Öneriler.
 • Güleryüz, S. S. (2019). Pazarlama, Modern Pazarlama ve Dijital Pazarlama (Master's Thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Işılar, H. B. (2021). Havayolu Endüstrisinde Dijital Pazarlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi, 1(2), 42-63.
 • İşlek, M. S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiyedeki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma (Master's Thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Karabıyık, G., & Özyörük, B. (2021). Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Yapılmış Bir Araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 2(40), 245-266.
 • Karaömerlioğlu, D. (2017). Pazarlama Karması Elemanlarının Marka Değerine Etkisi (Master's Thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Kestane, S. Ü. (2015). Antik Çağda Pazarlama ve Pazarlama Karması Elemanlarına Yönelik Değerlendirmeler. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 185-207.
 • Marangoz, M., & Erboy, N. (2013). Pazarlamada Paradigma Değişimi: Girişimci Pazarlama. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 67-91.
 • Ngoc Lan, L. T. (2019). Bilgi Toplumunda Dijital Pazarlama Stratejileri ve Ağızdan Ağıza Pazarlama İlişkisi Üzerine Bir Uygulama (Master's Thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Öndoğan, E. N. (2010). Restoran Pazarlamasında Kullanılan Temel Pazarlama Karma Elemanları. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-25.
 • Özel, M. (2018). Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımı ve Üniversitelerde Dijital Pazarlama İletişimi Uygulamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Master's Thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Özkavcı, E. (2021). Dijital Dönüşüm Çağında İstanbul'da Bulunan Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Dijital Pazarlama Kullanımı (Master's Thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).
 • Şimşek, M. (2019). Sosyal Medya Müşteri İlişkileri Yönetimi Amaçları ve Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme (Master's Thesis, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Selvi, Ö. G. Ö. (2012). Bilgi Toplumu, Bilgi Yönetimi ve Halkla İlişkiler. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(3).
 • Seyhan, TA Ş. ve Enver Günay. "Antik Toplum Çağlarının Özellikleri, Statüleri ve Ekonomik Yapıyı Değerlendirir." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12.2 (2015): 141-166.
 • Taştepe, Ö. (2020). Dijital Pazarlama Ile Hazır Giyim Sektöründe Pazarlama İletişimi Bağlamında Tutundurma Faaliyetlerine Yönelik İnceleme. Türk Moda Tasarımı ve Yönetimi Dergisi, 2 (1), 21-29.
 • Turunç, Ö. (2006). Bilgi Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Örgütsel Performansına Etkisi Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 225-247.
 • Türkoğlu, M., & Çelikkaya, S. (2011). Türkiye’de KOBİ’lere Yönelik Ar-Ge Destekleri. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(2).
 • Uğurlu, S. (2016). Marka İletişiminde, Yeni ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 203-227. Yenal, Ü. N. A. L. (2009). Bilgi Toplumunun Tarihçesi. Tarih Okulu Dergisi, 2009(V).
 • Yeşildal, A. (2019). Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler İçin Yeni Stratejiler. İnsan ve İnsan, 6(22), 883-902.
 • Yeşilorman, M., & Firdevs, K. O. Ç. (2014). Bilgi Toplumunun Teknolojik Temelleri Üzerine Eleştirel Bir Bakış. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 117-133.
 • Yüksel, D., & Tolon, M. (2019). Dijital Pazarlama Stratejisi Olarak Arama Motoru Optimizasyonu (Seo). International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 3(3), 236-243.
 • Yüksel, F. (2005). Bilgi Teknolojileri ve Yerel Yönetimler. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(10), 246-259.
 • Zengin, B., & Serdaroğlu Y. (2020). Sosyal Medya Pazarlaması Konusundaki Lisansüstü Tezlerin İçerik Analiziyle Değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19(4), 1562-1579.
 • Zeren, D. (2020). Dijital Pazarlama: Ulusal Yazının Bibliyometrik Analizi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 35-52.

___

Bibtex @araştırma makalesi { beyder1132073, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, eissn = {1308-3937}, address = {}, publisher = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2022}, volume = {17}, number = {2}, pages = {107 - 137}, doi = {10.54860/beyder.1132073}, title = {BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİYLE DİJİTAL PAZARLAMANIN DOĞUŞU}, key = {cite}, author = {Kaya, Erdi Çağrı and Ündil, Süleyman Hakan} }
APA Kaya, E. Ç. & Ündil, S. H. (2022). BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİYLE DİJİTAL PAZARLAMANIN DOĞUŞU . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 17 (2) , 107-137 . DOI: 10.54860/beyder.1132073
MLA Kaya, E. Ç. , Ündil, S. H. "BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİYLE DİJİTAL PAZARLAMANIN DOĞUŞU" . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 17 (2022 ): 107-137 <
Chicago Kaya, E. Ç. , Ündil, S. H. "BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİYLE DİJİTAL PAZARLAMANIN DOĞUŞU". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 17 (2022 ): 107-137
RIS TY - JOUR T1 - BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİYLE DİJİTAL PAZARLAMANIN DOĞUŞU AU - Erdi ÇağrıKaya, Süleyman HakanÜndil Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.54860/beyder.1132073 DO - 10.54860/beyder.1132073 T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 137 VL - 17 IS - 2 SN - -1308-3937 M3 - doi: 10.54860/beyder.1132073 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİYLE DİJİTAL PAZARLAMANIN DOĞUŞU %A Erdi Çağrı Kaya , Süleyman Hakan Ündil %T BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİYLE DİJİTAL PAZARLAMANIN DOĞUŞU %D 2022 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 17 %N 2 %R doi: 10.54860/beyder.1132073 %U 10.54860/beyder.1132073
ISNAD Kaya, Erdi Çağrı , Ündil, Süleyman Hakan . "BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİYLE DİJİTAL PAZARLAMANIN DOĞUŞU". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 17 / 2 (Aralık 2022): 107-137 .
AMA Kaya E. Ç. , Ündil S. H. BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİYLE DİJİTAL PAZARLAMANIN DOĞUŞU. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2022; 17(2): 107-137.
Vancouver Kaya E. Ç. , Ündil S. H. BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİYLE DİJİTAL PAZARLAMANIN DOĞUŞU. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2022; 17(2): 107-137.
IEEE E. Ç. Kaya ve S. H. Ündil , "BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİYLE DİJİTAL PAZARLAMANIN DOĞUŞU", , c. 17, sayı. 2, ss. 107-137, Ara. 2022, doi:10.54860/beyder.1132073