EĞİTİMDE İNOVASYON: SAĞLIK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI

Günümüzde bilimsel bilginin önemi giderek artmakta ve sağlık bakım uygulamaları hızla değişmektedir. Hemşirelik, hekimlik, diş hekimliği, eczacılık ve fizyoterapistlik gibi sağlık mesleklerinin eğitiminde simülasyon uygulamalarının kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Simülasyon uygulamaları ile öğrenciler kliniklere çıkmadan önce gerçeğe uygun senaryolar ile laboratuvarlarda mesleki yeterliliklere yönelik bilgi, tutum ve davranışları kazanabilmektedirler. Hemşirelik eğitiminde, innovatif bir yöntem olan simülasyon uygulamalarının kullanımının yaygınlaşması için kurumun ve eğiticilerin simülasyon eğitiminin gerekliliğine inanması ve desteklemesi gerekmektedir. Ayrıca alt yapı, teknik destek ve insan gücü gibi olanakların sağlanması, programın tüm sınıfları kapsayacak yatay-dikey entegrasyon ile geliştirilmelidir. Yöntemin etkinliğini göstermek açısından diğer eğitim yöntemlerinin kullanıldığı karşılaştırmalı çalışmaların yapılması, yine maliyet çalışmalarının yapılmasına gereksinim vardır.

INNOVATION IN EDUCATION: SIMULATION USAGE IN HEALTH EDUCATION

Scientific knowledge is increasingly prevalent and health care practices are changing rapidly in today. The use of simulation applications in the education of health professions such as nursing, medicine, dentistry, pharmacy and physiotherapy is becoming increasingly widespread. Students can acquire knowledge, attitudes and behaviors towards vocational qualifications in the laboratories with realistic scenarios before entering to clinics with simulation applications. In order to spread the use of simulation applications, which is an innovative method in nursing education, institutions and educators need to believe and support the necessity of simulation training. In addition, provision of infrastructure, technical support, and human power must be improved by horizontal-vertical integration to cover all classes of the program. In terms of demonstrating the effectiveness of the method, comparative studies in which other training methods are used and cost studies are also required.

___

 • Ahn, H., Kim, H. Y. (2015), “Implementation and outcome evaluation of high-fidelity simulation scenarios to integrate cognitive and psychomotor skills for Korean nursing students” , Nurse education today, 35(5), 706-711.
 • Dil, S., Uzun, M., Aykanat, B. (2012), “Hemşirelik eğitiminde inovasyon”, International Journal of Human Sciences, 9(2), 1217-1228.
 • Edeer, D., Sarıkaya A. (2015), “Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı Ve Simülasyon Tipleri”, Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi,12 (2), 121-125.
 • Göriş, S., Bilgi, N., Bayındır, S. K. (2014), “Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı”, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2), 25-29.
 • Gündoğdu, H., Dikmen, Y. (2017), “Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon: Sanal Gerçeklik Ve Haptik Sistemler”, Journal Of Human Rhythm, 3(4), 173-176.
 • Hannafin, R. D., Foshay, W. R. (2008), “Computer-based instruction’s (CBI) rediscovered role in K-12: An evaluation case study of one high school’s use of CBI to improve pass rates on high-stakes tests”, Educational Technology Research and Development, 56(2), 147-160.
 • İnovatif Hemşirelik Derneği 2016. http://inovatifhemsirelikdernegi.com/hemsirelikte-inovasyon-neden-onemlidir/ Erişim Tarihi 06.03.2018.
 • Kim, E. (2018), “Effect of simulation-based emergency cardiac arrest education on nursing students' self-efficacy and critical thinking skills: Roleplay versus lecture”, Nurse education today, 61, 258-263.
 • Kim, J., Park, J. H., Shin, S. (2016), “Effectiveness of simulation-based nursing education depending on fidelity: a meta-analysis”, BMC medical education, 16(1), 152.Lapkin, S., Fernandez, R., Levett-Jones, T., Bellchambers, H. (2010), “The effectiveness of using human patient simulation manikins in the teaching of clinical reasoning skills to undergraduate nursing students: a systematic review”, JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, 8(16), 661-694.
 • Mıdık, Ö., Kartal, M. (2010), “Simülasyona Dayalı Tıp Eğitimi”, Marmara Medical Journal, 23(3).Sarmasoğlu, Ş., Yücel, Ç., Tunçbilek, Z. (2017), “Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları”, Turkiye Klinikleri Journal Of Medical Education-Special Topics, 2(2), 70-80.
 • Şendir, M., Doğan, P. (2015), “Hemşirelik Eğitiminde Simülasyonun Kullanımı: Sistematik İnceleme”, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 23(1), 49-56.Şengün, H. (2016), “Sağlık Hizmetleri Sunumunda İnovasyon”, Med Bull Haseki, 54, 194-8.
 • Sezer, H., Orgun, F. (2017), “Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı Ve Simülasyon Modeli”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 33(2), 140-152.Vincent, M. A., Sheriff, S., Mellott, S. (2015), “The efficacy of high-fidelity simulation on psychomotor clinical performance improvement of undergraduate nursing students”, CIN: Computers, Informatics, Nursing, 33(2), 78-84.
 • Zarifsanaiey, N., Amini, M., Saadat, F. (2016), “A comparison of educational strategies for the acquisition of nursing student’s performance and critical thinking: simulation-based training vs. integrated training (simulation and critical thinking strategies)”, BMC medical education, 16(1), 294.