Çağdaş Epistemolojik Yaklaşımlar Bağlamında Gettier Problemi Üzerine Bir Değerlendirme

Bilginin ne olduğu problemi geleneksel bilgi teorilerinin en temel soru(n)larından biridir. Bilginin koşullarını ve ölçütlerini belirleyen epistemolojik koşulların neler olduğu bilginin mahiyetinin belirlenmesinde önemlidir. Bilginin gerekçelendirilmiş doğru inanç olduğu cevabı üzerinden yürütülen tartışmalar Gettier’in öne sürmüş olduğu karşıt argümanlardan oldukça etkilenmiştir. Tartışmaların devam etmesindeki en önemli neden doğruluğun epistemik açıdan incelendiğinde bazı metafiziksel problemleri beraberinde getirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu türden metafiziksel problemler doğruluk kavramının anlamını daha da sorunsallaştırmıştır. Dolayısıyla doğruluğa ilişkin verilen tüm cevaplar bilginin ne olduğuna dair verilen cevaplarla iç içedir. Fakat bu sadece doğrunun bilgi için yeterli olmadığını ve gerekçelendirme koşulunun özellikle neyi gerektirdiği sorusuna yol açmıştır. Bu bağlamda çalışma, Gettier problemini çağdaş epistemolojik yaklaşımlar çerçevesinde ele almayı hedeflemektedir.

An Evaluation on the Gettier Problem in the Context of Contemporary Epistemological Perspectives

The problem of what knowledge is has been one of the most funda-mental problems for classical theories of knowledge. What the epistemological conditions that determine the conditions and criteria of the knowledge are necessary for determining the nature of the knowledge. The debates over the answer that knowledge is the justified true belief have been highly influenced by the counter-arguments put forward by Gettier. The main reason for the continuation of the discussions is that the truth brings some metaphysical problems when analyzed epistemically. Such metaphysical problems have made the meaning of the concept of truth even more problematic. Therefore, all the claims regarding truth are intertwined with the answers given about what the knowledge is. But the truth is not a sufficient condition for knowledge and brings about the question of what the criterion of justification particularly can be fulfilled. In this regard, the research aims to discuss the Gettier problem with regard to contemporary epistemological perspectives.

Kaynakça

Başdemir, H. Y. (2010). Epistemoloji: Temel Metinler. Ankara: Hitit Kitap.

Batak, K. (2008). Epistemik İçselcilik ve Dışsalcılık. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12, 39-84.

Batak, K. (2016). Ernest Sosa’nın Erdem Epistemolojisi. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 34, 1-29.

Bayer, B. (2007). How Not to Refute Quine: Evaluating Kimís Alternativesto Naturalized Epistemology. The Southern Journal of Philosophy, 45 (4), 473-495.

BonJour, L. (1985). The Structure of Empirical Knowledge. Cambridge: Harvard Uni-versity Press.

Chisholm, R. M. (1989). Theory of Knowledge. New Jersey: Prentice Hall.

Clifford, W. K. (2006). İnanç Ahlakı. (Çev. F. Uslu). Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9, 125-136.

Çüçen, A. K. (2011). Modern Epistemolojinin İki Geleneği, Çağdaş Epistemolojiye Giriş. (Ed. N. Mehdiyev). İstanbul: İnsan Yayınları, 49-63.

Flew, A. (1964). Theology and Falsification, Philosophical Essays. New Essays in Philo-sophical Theology. (Ed. A. Flew & A. MacIntyre). New York: Macmillan, 41-43.

Goldman, A. (1979). What is Justified Belief? Justification and Knowledge: New Studies in Epistemology. (Ed. G. S. Pappas). London: D. Reidel Publishing Co., 1-23.

Görgün, T. (2004). Bağlamcılık. Felsefe Ansiklopedisi, cilt 2. (Ed. A. Cevizci). İstan-bul: Etik Yayınları, 70.

Lehrer, K. (2000). Justification, Coherence and Quine. Knowledge, Language and Logic: Questions for Quine. (Ed. A. Orenstein, & P. Kotatko). Boston Studies in the Philosophy of Science, 210, 57-61.

Lemos, N. (2007). An Introduction to The Theory of Knowledge. Cambridge: Camb-ridge University Press.

Mehdiyev, N. (2011). İçselcilik ve Dışsalcılık Tartışmasına Uzlaşmacı Bir Yakla-şım. Çağdaş Epistemolojiye Giriş. (Ed. N. Mehdiyev). İstanbul: İnsan Yayınları, 201-210.

Mehdiyev, N. (2011). Temelcilik. Çağdaş Epistemolojiye Giriş. (Ed. N. Mehdiyev). İstanbul: İnsan Yayınları, 131-151.

Öztürk, F. S. M. (2011). Gettier Problemi, Dışsalcı Çözümler ve Yanılmazcılık. Çağdaş Epistemolojiye Giriş. (Ed. N. Mehdiyev). İstanbul: İnsan Yayınları, 77-102.

Özcan, H. (1999). Birbirine Zıt İki Epistemolojik Yaklaşım: “Temelcilik” ve “İmancılık”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 40 (1), 157-176.

Plantinga, A. (1993). Warrant and Proper Function. Oxford: Oxford University Press.

Platon (2009). Theaitetos. (Çev. M. Gökberk). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Reçber, M. S. (2003). Plantinga, Bilgi ve Doğru İşlevselcilik. Felsefe Dünyası, 38, 41-57.

Reçber, M. S. (2004). Plantinga ve Tanrı İnancının Temelselliği. Felsefe Dünyası, 39, 20 41.

Yalçın, Ş. (2010). Doğal Epistemoloji Bir Alternatif Olabilir mi? Epistemoloji: Temel Metinler. (Ed. H. Y. Başdemir). Ankara: Hitit Kitap, 220-224.

Kaynak Göster