Proje Tabanlı Öğrenme Sürecinin Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlikleri Ve Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, başarılı ve girişken ortaokul öğrencilerine imkân tanıyarak onlara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, kendi projelerini yapabilme ve tanıtabilme olanağı sağlamak ve öğrencilere sunulan bu fırsatın onların akademik öz-yeterliklerine ve akademik motivasyonlarına katkısını belirlemektir. Çalışma grubunu Kars il merkezinde bulunan ortaokul öğrencilerinden çalışmaya katılmak isteyen 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. TÜBİTAK destekli bu çalışmanın il Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla tanıtımı sonrasında 42 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği ve Akademik Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin kendi yeteneklerine ve bulundukları okul ortamlarına yönelik güvenlerinde bir değişme meydana gelmediği belirlenmiştir. Öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerine baktığımızda ise özdeşleşmiş dışsal motivasyon, içe yansıtılmış dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk düzeylerinde bir değişme meydana gelmediği tespit edilmiştir. Fakat proje çalışmasına katılan öğrencilerin, proje çalışmaları sonrasında içsel motivasyon düzeylerinde anlamlı bir artış olduğu görülmüştür. Bu durum öğretmenlerin, öğrencilerinin derse karşı içsel olarak motive olmuş bir şekilde katılmalarını sağlamaları için derslerinde proje çalışmaları yapabileceklerini göstermektedir.  

The Effects of Project Based Learning Process on the Academic Self-Efficacy and Motivation of Middle School Students

The aim of this study is to enable successful and enterprising middle school students to be able to make their own projects and introduce them in line with their interests and abilities, and to determine the contribute of this opportunity on their academic self-efficacy and academic motivation. İn the study, a single group re-test-post-test experimental design was used. The working group constitutes 7th grade students who want to participate in the study from the middle school students in Kars province center. After the presentation of this work supported by TÜBİTAK through the Provincial Education Directorate (MEB), 42 students participated in the study. “Academic Self-Efficacy Scale” and “Academic Motivation Scale” were used as data collection tools. As a result of the study, it was determined that the students did not change their confidence in their ability and the school environment. When we look at the academic motivation levels of the students, it has been determined that there is no change in the levels of identified external motivation, introjected external motivation and amotivation. However, it was seen that the students who participated in the project study showed a significant increase in the levels of ntrinsic motivation after project work. This demonstrates that teachers can do project work in their lessons in order to ensure that their students participate in the lesson motivated internally.

___

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.
 • Aktepe, V. & Aktepe, L. (2009). Fen ve Teknoloji öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin öğrenci görüşleri: Kırşehir bilsem örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 69-80.
 • Aydın, S. & Yel, M. (2013). Proje tabanlı öğrenme ortamlarının biyoloji öğretmen adaylarının özdüzenleme seviyeleri ve öz-yeterlik inançları üzerine etkisi. Electronic Turkish Studies, 8(12), 95- 107.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84(2), 191-215.
 • Bandura, A. (1997). Self efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company. Bandura, A. and Adams, N. E. (1977). Analysis of self-efficacytheory of behavioral change. Cognitive Therapy and Research, 1(4), 287-310.
 • Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing House, 83(2), 39-43.
 • Blumenfeld, P. C.,Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., and Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: sustaining the doing, supporting the learning. Educational Psychologist, 26(3&4), 369-398.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çiftçi, S. (2006).Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin akademik risk alma düzeylerine, problem çözme becerilerine, erişilerine, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi, (Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Deci, E. L. and Ryan, R. M. (1980). The empirical exploration of intrinsic motivational processes. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 13, pp. 39-80). New York: Academic.
 • Deci, E. L. and Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.
 • Erdem, M. (2002). Proje tabanlı öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 172-179.
 • Fleming, D. S. (2000). A teacher's guide to project-based learning. Washington: Office of Educational Research and Improvement. ERIC Database, ED469734.
 • Fortier, M. S.,Vallerand, R. J. and Guay, F. (1995). Academic motivation and school performance: Toward a structural model. Contemporary Educational Psychology, 20, 257-274.
 • Froiland, J. M., Oros, E., Smith, L. and Hirchert, T. (2012). Intrinsic motivation to learn: The nexus between psychological health and academic success. Contemporary School Psychology: Formerly" The California School Psychologist", 16(1), 91-100.
 • Gerlach, D. L. (2008). Project-based learning as a facilitator of self-regulation in a middle school curriculum. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Pittsburgh.
 • Gottfried, A.E. (1990). Academic intrinsic motivation in young elementary school children. Journal of Educational Psychology. 82(3), 525- 538.
 • Helle, L.,Tynjala, P.and Olkinuora, E. (2006). Project-based learning in post-secondary education-theory, practice and rubbersling shots. Higher Education, 51, 287-314.
 • Jöreskog, K. G., and Sörbom, D. (2006). LISREL 8.80 for Windows [Computer Software]. Lincolnwood, IL: Scientific Software International, Inc.
 • Kara, A. (2008). İlköğretim birinci kademede eğitimde motivasyon ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, 9(2). 59-78.
 • Korkmaz, H., and Kaptan, F. (2001). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193-200.
 • Krajcik J. S.,Czerniak C. M. and Berger C. (1999). Teaching Children Science: A Project-Based Approach, Boston, MA: McGraw-Hill.
 • Lam, S. F.,Cheng, R. W. Y. and Ma, W. Y. (2009). Teacher and student intrinsic motivation in projectbased learning. Instructional Science, 37(6), 565-578.
 • Lepper, M. R., Corpus, J. H. and Iyengar, S. S. (2005). Intrinsic and extrinsic motivational orientations in the classroom: age differences and academic correlates. Journal of educational psychology, 97(2), 184.
 • Mills, N. (2009). A guide du routard simulation: Increasing self-efficacy in the standards through projectbased learning. Foreign Language Annals, 42 (4). 607-639.
 • Niemiec, C. P. and Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7(2), 133-144.
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M. and Gürdal, A. (2010). Hizmet içi eğitimin öğretmenlerin proje ve proje tabanlı öğrenmeye ilişkin bilgilerine ve proje yapma yeterliklerine etkisi: Öpyep örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1). 137-158.
 • Öncü, H. (2012). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 183-206.
 • Petersen, C. (2008). Project-based learning through the eyes of teachers and students: investigating opinions of PBL in adult ESL. Unpublished Master of Arts Thesis, University of Victoria, Canada.
 • Ryan, R. M. and Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
 • Schunk, D. H. and Meece, J. L. (2006). Self-efficacy development in adolescence. In F. Pajaresand T. Urdan (Eds.), Self-Efficacy Beliefs of Adolescents (pp. 71-96). The United States of America: Information Age.
 • Shell, D. F.,Colvin, C. and Bruning, R. H. (1995). Self-efficacy, attribution, and out come expectancy mechanisms in reading and writing achievement: Grade-level and achievement-level differences. Journal of Educational Psychology, 87(3), 386-398.
 • Sünbül, A. M. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Thomas, J. (2000). A review of research on project-based learning. Web: http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf25.03.2010'da alınmıştır.
 • Toci, M. J. (2000). The effect of a technology-supported, project-based learning environment on intrinsic and extrinsic motivational orientation. Unpublished PhD Thesis, The Pennsylvania University, Philadelphia.
 • Tuan, H.L, Chin, C.C. and Shieh, S.H. (2005). The development of a questionnaire to measure students' motivation towards science learning. International Journal of Science Education, 27(6), 639-654.
 • Zimmerman, B.J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational Pyschology, 81(3), 329-339.
 • Zimmerman, B. J. and Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of educational Psychology, 82(1), 51-59.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 2012
 • Yayıncı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi