Kırsal Turizmin Fiziksel Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda Halkın Görüşleri: Artvin Örneği

Artvin kenti doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Sahip olduğu kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesinin kentin ekonomik ve sosyal yönden gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı Artvin kentindeki kırsal turizm potansiyeline değinerek, kırsal turizmin algılanan etkileri konusunda Artvin kent halkının yaklaşımlarının belirlenmesidir. Bu kapsamda literatür çalışmalarına ve çalışma alanının özelliklerine göre oluşturulan anket 2016 ilkbahar aylarında Artvin kent Merkezi’nde yaşayan 73 kişiye uygulanmıştır. Toplamda 26 sorunun yer aldığı anket formunda Artvin kent halkına demografik yapıya ilişkin sorular yöneltilmiş ve algılanan kırsal turizm etkileri bağlamındaki varsayımlara görüş belirtmeleri istenmiştir. Anket SPSS v.19 programında ki-kare bağımsızlık testi ve çapraz tablo analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre kent halkının %80 ‘in üzerinde bir oranla kırsal turizm faaliyetlerini desteklediği ve kırsal turizmi kırsal kalkınma yönünde bir araç olarak gördüğü belirlenmiş ve kırsal turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması çerçevesinde öneriler getirilmiştir.

Determination of Residents Approaches about Physical Social And Cultural Impacts of Rural Tourism: A Case Study In Artvin

Artvin has a great potential about natural and cultural tourism resources. It is believed that evaluating for this resource for city’s economical and social improvement is considerably important. The aim of this study is to determine of residents approaches about rural tourism impacts in a context of their perceptions with refer to rural tourism potential in Artvin. Within this context a survey which were constituted according to literature and the rural tourism values of the study area was conducted with 73 residents in spring 2016. The survey has 26 questions in total which are about under the context of demographic structure and hypothesis about impacts of rural tourism which are perceived. The survey data were analyzed by means of chi-square test and cross table. As a result, it is found that between city residents the rate of believing the positive impacts of rural tourism is over %80. Accordingly, some suggestions are presented towards residents approaches which is about providing sustainable rural tourism activities.

Kaynakça

AGEP 2005. Artvin İl Gelişim Planı, Artvin Valiliği, Artvin.

Ahipaşaoğlu, S., Çeltek, E. 2006. Sürdürülebilir Kırsal Turizm, Gazi Kitabevi, Fersa Matbaacılık Ankara.

Akyol, C., Güner, S., Oğan, Y., Aydın, E., Yüce, R., Uluyurt, T. 2014. Kırsal Alanların Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi Artvin İli Arhavi İlçesi Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18(1), 249-271.

Allen, L. R., Long P. T., Perdue, R. R. and Keiselbach, S. 1988. The Impact of Tourism Development on Residents’ Perceptions of Community Life, Journal of Travel Research. 27 (1), 16-21.

Allen, L. R., Hafer H. R., Long P. T., and Perdue R. R. 1993. Rural Residents’ Attitudes Toward Recreation and Tourism Development, Journal of Travel Research. 31 (4), 27-33.

Andereck, K.L., Vogt, C.A. 2000. The Relationship between Residents’attitudes toward Tourism and Tourism Development Options. Journal of Travel Research. (39), 27-36.

Andereck, L. R., Valentine, K. M., Knopf, C. R., and Vogt, C. A. 2005. Resıdents’ Perceptıons of Communıty Tourısm Impacts, Annals of Tourism Research. 32(4), 1056-1076.

Bakırcı, M. 2012. Kırsal Yerleşmelerde Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesinde Turizmin Etkisi: Yaylalar Köyü Örneği (Yusufeli/Artvin). Türk Coğrafya Dergisi, (57),71-85.

Butler, R. 1980. The Concept of a Tourist Area Life Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources, Canadian Geographer. 19 (1), 5-12.

Carmichael, B. A., Peppard D. M. and Boudreau F. A. 1996. Megaresort on My Doorstep: Local Resident Attitudes Toward Foxwoods Casino and Casino Gambling on Nearby Indian Reservation Land, Journal of Travel Research. 34 (3), 9-16.

Çelikkanat, N., Güçer, E. 2014. Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı Bodrum İlçesi Örneği. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi 15. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 1615: p.272-289.

Güney, D., Göller, V. 2016. Kırsal Turizm Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımının Belirlenmesi: Misi Köyü Örneği. Turizm Akademik Dergisi, 3(2),25-36.

Güngör, S., Cengiz, T. 2006. Artvin İlinin İklim Konforuna Sahip Rekreasyon ve Turizm Alanları. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(1),69-80.

Haberal, H. 2015. Turizmde Alternatif Ekolojik Turizm-Doğa Turizmi-Kırsal Turizm-Yayla Turizmi, Detay Yayıncılık Matus Basımevi, Ankara.

Jurowski, C., Uysal, M., and Williams, D. R., 1997. A Theoretical Analysis of Host Community Resident Reactions to Tourism, Journal of Travel Research. 34 (2),3-11.

Kalıpsız, A. 1981. İstatistik Yöntemler. İÜ Orman Fakültesi Yayını, İstanbul.

Keskin, E., Çontu, M. 2011. Mustafapaşa (Sinasos) Kasabasında Yaşayan Halkın Turizme Bakış Açısını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2),37-55.

King, B., Pizam A. and Milman A. 1993. Social Impacts of Tourism: Host Perceptions, Annals of Tourism Research, 20 (4): 650-65.

Lankford, S.V.1994. Attitudes and Perceptions toward Tourism and Rural Regional Development. Journal of Travel Research. 32 (3),35-43.

Liu, J.C., Sheldon, P.J., Var, T. 1987. Resident Perception of the Environmental Impacts of Tourism. Annals of Tourism Research, 14(1),17-37.

McCool, S.F., Martin, S.R. 1994. Community Attachment and Attitudes toward Tourism Development. Journal of Travel Research. 32(3), 29-34.

Orhan, F. 2014. Kırsal Turizm Çekicilikleri Yönünden Maden Köyü ve Yaylası (Şavşat). Doğu Coğrafya Dergisi, (32),101-121.

Özaltın Türker, G., Türker, A. 2014. Yerel Halkın Turizm Etkilerini Algılama Düzeyi Turizm Desteğini Nasıl Etkiler: Dalyan Destinasyonu Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges. Mayıs, 81.98.

Sandal, E.K., Karademir, N. 2016. Kahramanmaraş’ta Halkın Turizme Bakışı. Türk Coğrafya Dergisi, (66),63-70.

Surat, H., Yılmaz, H., Surat, B.Z. 2015. Yusufeli ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Kullanım Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma. Doğu Coğrafya Dergisi, (34), 61-88.

Teye, V., Sonmez, S.F., Sirakaya, E. 2002. Residents’ attitudes toward tourism development. Annals of Tourism Research. 29(3), 668-688.

TTS 2007. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-3085, Ankara.

TUİK 2015. 2015 Yılı Nüfus İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (alıntının yapıldığı tarih:24.03.2016)

Uçar, M., Çeken, H., Ökten, Ş. 2010. Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma Fethiye Örneği, Detay Yayıncılık, Sözkesen Ofset, Ankara.

Yoon, Y., Gursoy, D., Joseph, S., Chen, J.S. 2001. Validating a Tourism Development Theory With Structural Equation Modeling. Tourism Management, 22 (1), 363-372.

Kaynak Göster

APA Arslan Muhaci̇r, E , Özdemi̇r, M . (2017). Kırsal Turizmin Fiziksel Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda Halkın Görüşleri: Artvin Örneği . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 11-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/27137/287917

23064 14369

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Mantar Tahribatına Uğramış Titrek Kavak Odununun FT-IR Yöntemiyle Kimyasal Analizi

Ahmet CAN, Hüseyin SİVRİKAYA

Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında fotokapan yöntemi ile tespit edilen büyük memeli yaban hayvanları

Nuri Kaan Özkazanç, Mehmet HORASAN, İlksen ATEŞOĞLU

Kırsal Turizmin Fiziksel Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda Halkın Görüşleri: Artvin Örneği

Emine Seda ARSLAN MUHACİR, Manolya ÖZDEMİR

Dikey Bahçelerin Avantajlari ve Riskleri

Erdi EKREN

Biyokütle Kullanımının Enerji, Çevre, Sağlık ve Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi

Eser SÖZEN, Gökhan GÜNDÜZ, Deniz AYDEMİR, Ersin GÜNGÖR

Orman Köylüsü Ve Yaylacıların Sosyo Ekonomik Ve Sosyo Kültürel Yapısı İle Çatışmaların İncelenmesi (Giresun Ve Manisa Yöresi Örneği)

Ali DURKAYA, Sinan KAPTAN, Birsen DURKAYA, Gökhan ÖNAL, Samet ERDOĞMUŞ

İstanbul İlindeki Kent Ağaçlarında Budama Çalışmalarının Değerlendirilmesi

İbrahim Turna, Faruk YAZICI, Fahrettin ATAR

Kent Parklarının Görsel Peyzaj Algısının Peyzaj Mimarlığı Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Hilal Surat

The Effect of Whip Grafting Method on Grafting Success and Plant Development in Some Cultivars of Anatolian Walnut (Juglans Regia L.)

Halil Barıs OZEL, Kadriye DEMİR

Mikrokristalin selüloz ve odun unu ilaveli Polihidroksibütirat (PHB) kompozitlerinin solvent yöntemiyle hazırlanması ve karakterizasyonu

Şenay SABANCI, Surhay ALLAHVERDİEV, Ahmet ÇABUK, Gökhan GÜNDÜZ