Devlet Ormanlarında Verilen Maden İzin Sürecinin İncelenmesi (Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)

Bu araştırmada Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan önemli maden yataklarının, maden işletmecisine tahsis edilmesinin hukuksal yönü ve orman arazilerinde madencilik faaliyeti yapılabilmesi için alınması gereken izin ve belgeler incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle madencilik ve ormancılık kavramları, ormanların fonksiyonları ve amaçları ile ilgili genel bilgiler verilmiş olup, daha sonra Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü (EOBM) sınırları içinde yer alan ormanlık alanlarda geçmişte yapılan ve halen devam eden madencilik çalışmalarının hukuksal boyutları ortaya konulmuştur. Orman alanlarında verilen maden izinleri yıllara, izin türüne ve izin verildiği alana göre sınıflandırılarak tablolar halinde gösterilmiştir. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün sınırları içinde yer alan ve madencilik faaliyeti yapılan sahalarda gerekli incelemeler yapılmış olup, maden çalışmalarının fiili durumları ortaya konulmuştur. Aynı zamanda maden izin süresi bitmiş olan sahalarda incelemeler yapılarak, yasal düzenlemelere göre rehabilite edilip edilmediği tespit edilmiştir.

Analysis of the Legal Perspectıve of Mining Permits in the State Forest (The Example of Eskişehir Regional Directorate of Forestry)

In this study, legal aspects of the allocation of significant mineral deposit areas within Eskişehir Regional Directorate of Forestry to the mine operator and permissions and documents that should be taken for mining activities in the state forests were examined. In this study, general information primarily about the mining and forestry concepts have been given. Then, legal aspects of mining activities ongoing from past to present in the State forests within Eskişehir Regional Directorate of Forestry borders have been demonstrated. The mining permits in forest areas are shown in the tables according to the permit type, years and area that granted. Necessary investigations were carried out in mining areas and the actual situation of activities has been demonstrated. At the same time, in this study, of the areas that expired mining permit time whether the rehabilitated or not according to legal regulations has been researched.

Kaynakça

Bilim, M. (2013). Türkiye’de Orman Kaynaklarının Maden İşletmeciliğine Tahsisine İlişkin Çözümlemeler. Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, 139 s.

Coşkun, A. A. (2009). Madencinin Hukuk Zaferi (Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Üzerine). İstanbul, 5 s.

Fanuscu, E. M. (1999). Bozulmuş Alanların Kentsel Kullanım Açısından Değerlendirme Olanakları (İstanbul Ağaçlı Yöresi açık maden alanı örneği). Doktora tezi, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İstanbul.

Şentürk (Gençay), G., Birben, Ü. (2007). Orman Alanlarında Madencilik Faaliyetlerinin Hukuksal Boyutlarının İncelenmesi. Türkiye Poster Bildiri Kitabı, İstanbul, s. 17-19.

Uzun, O. ve Bollukcu P. (2009). Bartın Merkez İlçe Sınırları İçinde Yer Alan Açık Ocak İşletmelerinin Peyzaj Onarımı-Biyolojik Onarım Açısından Değerlendirilmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Özel Sayı, ISSN: 1302-0943, Cilt II, Bartın, s. 481-500.

URL-1 (2013). http://madenler-ve-enerji-kaynaklari.nedir.org/ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2013.

URL-2 (2016). www.eskisehirobm.ogm.gov.tr/Sayfalar/Kurulusumuz/GenelBilgiler.aspx, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 2016.

URL-3 (2016). www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140418-12.htm, 6831 sayılı Orman Kanunu Mevzuatı, 18 Nisan 2014.

URL-4 (2011). egecep.org.tr/userfiles/file/çalıştay.pdf, Türkiye Ormancılar Derneği Ormancılığımızda Yasal Sorunlar-Çözüm Önerileri Çalıştayı, Antalya, 14-17 Mart 2011.

Kaynak Göster

APA Sezer, A , Gençay, G . (2017). Devlet Ormanlarında Verilen Maden İzin Sürecinin İncelenmesi (Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 204-217 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/27137/298188

20662 12367

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kahta Devlet Orman İşletme Şefliği Potansiyel Ağaçlandırma Sahalarının Önceliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi

Fatih TONGUÇ, Ali İhsan KADIOĞULLARI, Mehmet GÜRKAYNAK

Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında fotokapan yöntemi ile tespit edilen büyük memeli yaban hayvanları

Nuri Kaan Özkazanç, Mehmet HORASAN, İlksen ATEŞOĞLU

Kentsel ve kırsal rekreasyon alanlarına yönelik kullanıcı tercihlerinin belirlenmesi ‘artvin kenti örneği’

Banu KARAŞAH

Mantar Tahribatına Uğramış Titrek Kavak Odununun FT-IR Yöntemiyle Kimyasal Analizi

Ahmet CAN, Hüseyin SİVRİKAYA

Yüzey Tabaka Yonga Oranının Yonga Levha Özelliklerine Etkisi

Abdullah İSTEK, Coşkun KURŞUN, Deniz AYDEMİR, Süheyla Esin KÖKSAL, Orhan KELLECİ

Sarıçam ve Uludağ Göknar Odunlarının Bazı Özellikleri Üzerine Termal Muamelenin Etkileri

Zeynep Eda ÖZAN, Saadettin Murat ONAT, Deniz AYDEMİR

Bartın Geleneksel Kent Dokusunda Yaya Konfor Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma

Canan Cengiz, Pelin Keçecioğlu Dağlı

Kırsal Turizmin Fiziksel Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda Halkın Görüşleri: Artvin Örneği

Emine Seda ARSLAN MUHACİR, Manolya ÖZDEMİR

Simav Yöresi Jeotermal Sularıyla Muamele Edilen Çam Odunlarının Eğilme Direnci, Liflere Paralel Basınç Direnci ve Statik Kalite Değeri

Ahmet Ali VAR, İbrahim KARDAŞ

Odun Kömürü Üretiminin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Analizi (Malatya İli Örneği)

Gülhanım Güvenli, İsmet Daşdemir